Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2024-02-28

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały nr LXXIII/1501/24 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Katowice.


Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego w terminie do 15 kwietnia 2024 r

Wniosek do projektu planu ogólnego, składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, ul. Rynek 13, 40-003 Katowice lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP), w szczególności poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu, na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz. U. poz. 2509) w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (bip.katowice.eu) w zakładce: Urząd Miasta – Planowanie Przestrzenne – Ogłoszenia Planowania Przestrzennego, a także na stronie katowice.eu/plan-ogolny.

Składający wniosek do projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Ponadto dla zainteresowanych sporządzanym planem ogólnym zostanie zorganizowany punkt  konsultacyjny przy ul. Młyńskiej 2c w Katowicach, w każdy wtorek oraz w każdy czwartek w godzinach pracy tut. Urzędu w ww. terminie  składania  wniosków.  W punkcie konsultacyjnym możliwe będzie uzyskanie dodatkowych infor-macji oraz pomocy w składaniu wniosków do sporządzanego planu ogólnego.

W pozostałych terminach, w celu ustalenia indywidualnego spotkania, zainteresowani proszeni są o kontakt z sekretariatem Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki pod nr telefonu: 32 259 35 63.

W trakcie całego okresu zbierania wniosków do projektu planu ogólnego możliwe będzie uzyskanie informacji na temat sporządzanego planu ogólnego w Biurze Obsługi Mieszkańców pod nr telefonu: 32 259  34 10.

Szczegółowe informacje o pracach nad projektem planu ogólnego miasta Katowice publikowane będą na stronie katowice.eu/plan-ogolny.

Prezydent Miasta Katowice
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)- FORMULARZ APP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO - informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urząd_miasta@katowice.eu

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
a) pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu, 
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia lub zmiany aktu planowania przestrzennego (dalej: APP), rozpatrzenia wnio-sków i uwag do projektu APP na podstawie art.  8g  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku danych dobrowolnych (numer telefonu lub adres do korespondencji) ich podanie służy wyłącznie usprawnieniu kontaktu organu z wnioskodawcą.

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście zgodnie z kategorią archiwalną wynikającą z JRWA - kat. A, a w przypadku wniosku o sporządzenie lub zmianę APP Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z JRWA. Okres ten ustalamy na podstawie instrukcji kancelaryjnej oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77 RODO – na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możli-wości rozpatrzenia złożonej uwagi lub wniosku.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Plik do pobrania:
OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."