Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Brak elementów do wyświetlenia

I. PODSTAWY PRAWNE:

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny orzeka prezydent miasta, na uzasadniony wniosek osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członka jej rodziny, określając zgodnie z wnioskiem okres sprawowania opieki, nie dłuższy jednak niż dwanaście miesięcy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegajacą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 333).


II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej, zwanej dalej "osobą", bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące członka rodziny (wniosek do pobrania na końcu strony).

We wniosku zamieszcza się:

- nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, adres zamieszkania osoby oraz stopień jej pokrewieństwa względem członka rodziny,

nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, adres zamieszkania członka rodziny,

- uzasadnienie konieczności sprawowania przez osobę bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki;

 2. ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288 z późn. zm.), lub zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) - w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji,

 3. oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba,

 4. oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny.


III. OPŁATA SKARBOWA:

Postępowanie jest wolne od opłaty skarbowej.


IV. SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

2. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w Biurze Obsługi Mieszkańców - Punkt Podawczy przy ul. Rynek 1, pokój 008 (parter) lub w Wydziale Spraw Obywatelskich - Referat Wojskowy przy ul. Młyńskiej 4, pokój 410 (IV piętro). 


Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 7:30-15:30 (Punkt Podawczy do 17:00)

wtorek: 7:30-15:30

środa: 7:30-15:30

czwartek: 7:30-17:00

piątek: 7:30-14:00 


V. GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ PO ODBIÓR DOKUMENTÓW:

Decyzja o stwierdzenie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny zostanie doręczona za pośrednictwem poczty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres osoby podlegającej obowiązkowi odbycia służby wojskowej.

  

VI. PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 35 § 1 - 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) decyzje w sprawie orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wydaje się niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, a zwłaszcza oględzin i wywiadu w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


VII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z:
  – realizacją zadań związanych ze szczególnymi uprawnieniami żołnierzy i ich rodzin, na podstawie art. 6 ust 1. lit e RODO tj. realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, tj. 10 lat licząc od dnia 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu sprawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Wyjątek stanowią dane dotyczące numeru telefonu, który jest podawany w celu ułatwienia z Panią/Panem kontaktu.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
  wniosek orzeczenie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki.docx    
  wniosek orzeczenie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki.pdf    
  Katowice dla odmiany

  Redaktorzy Biuletynu

  Główny Redaktor:
  Alina Hyska
  Administrator:
  Sławosz Marcisz

  e-mail: bip@katowice.eu
  adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

  Adres redakcji

  Urząd Miasta Katowice
  ul. Młyńska 4
  40-098 Katowice

  tel.: (+48 32) 259 39 09
  fax: (+48 32) 705 49 14
  Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
  Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."