Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Brak elementów do wyświetlenia

Data: 2020-07-20

I. PODSTAWY PRAWNE:

Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.), wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, uznaje żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 

Decyzję wydaje się na udokumentowany wniosek uprawnionego albo członka jego rodziny.

 

Członek rodziny – w myśl art. 128 ust. 2 ww. ustawy, członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, względem których żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

Wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej (lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej) lub członka jego rodziny składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące wnioskodawcy.

 

Uwaga: przepisu art. 127 ust. 1 (tj. wydawanie decyzji w sprawie uznania żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny) nie stosuje się do okresowej służby wojskowej.

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej (lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej) lub członka jego rodziny (wniosek do pobrania na końcu strony).
 2. Karta powołania do odbycia czynnej służby wojskowej – do wglądu, celem wykonania kserokopii do akt sprawy lub zaświadczenie z jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa czynną służbę wojskową.
 3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające sytuację rodziny żołnierza w czynnej służbie wojskowej (lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej), uzasadniające wniosek, a w szczególności (w zależności od indywidualnych przypadków konkretnych członków rodziny):

a) zaświadczenie dotyczące członka rodziny z adnotacją o korzystaniu z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego i wysokości pobieranych świadczeń finansowych od pracodawcy lub ZUS;

b) zaświadczenie dotyczące członka rodziny o wysokości wynagrodzenia za pracę od pracodawcy;

c) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, w której członek rodziny pobiera naukę z adnotacją o wysokości otrzymywanych świadczeń pieniężnych;

d) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, właściwego według miejsca zameldowania członka rodziny, stwierdzające:

- czy jest zarejestrowany, jako bezrobotny,

- wysokość pobieranych zasiłków dla bezrobotnych,

- czy utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania;

e) aktualna decyzja ZUS dotycząca członka rodziny o wysokości przyznanej mu emerytury/renty;

f) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, właściwego według miejsca zameldowania członka rodziny, o wysokości zasiłków i świadczeń socjalnych;

g) odpis (skrócony) aktu urodzenia dziecka żołnierza w czynnej służbie wojskowej (lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej);

h) odpis (skrócony) aktu małżeństwa żołnierza w czynnej służbie wojskowej (lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej);

i) oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu członka rodziny – złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań w myśl art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.)członek rodziny składa to oświadczenie osobiście w urzędzie (oświadczenie do pobrania na końcu strony);

j) inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy.


III. SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice;
 2. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w:

a) Biurze Obsługi Mieszkańców – Punkt Podawczy przy ul. Rynek 1, pokój 008 (parter),

b) lub w Wydziale Spraw Obywatelskich – Referat Wojskowy przy ul. Młyńskiej 4, pokój 410 (IV piętro), (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod numerami: 32 259 3273, 32 259 3536, 32 259 3123)

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 7:30-15:30 (Punkt Podawczy do 17:00)

wtorek: 7:30-15:30

środa: 7:30-15:30

czwartek: 7:30-17:00

piątek: 7:30-14:00

 

IV. WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:

 1. Postępowanie i wydanie decyzji w niniejszej sprawie nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Dodatkowo należy zaznaczyć, że pozyskiwanie zaświadczeń z organów administracji publicznej (jak również podmiotów innych niż administracja publiczna, które wykonują zadania z zakresu administracji publicznej) jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) (treść przepisu: nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia (...) w sprawach powszechnego obowiązku obrony (...)).
 3. Proszę wskazywać ww. organom i podmiotom, u których zajdzie potrzeba pobrania zaświadczenia w związku z niniejszą sprawą, że wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej, ponieważ pobierane jest do celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego przez Prezydenta Miasta Katowice w sprawie uznania żołnierza w czynnej służbie wojskowej (lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 

V. UZYSKANIE INFORMACJI NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu indywidualnej sprawy, jak również wgląd do akt sprawy, można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście: Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Wojskowy, ul. Młyńska 4, IV piętro, pokój 410, w godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę (numer do prowadzącego podany jest zawsze na końcu każdego przesłanego przez urząd pisma w danej sprawie).
 2. Ogólne informacje z zakresu uznawania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (lub osób, którym doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, można uzyskać telefonicznie pod numerami: 32 259 3273, 32 259 3536, 32 259 3123.

 

VI. PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 35 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) decyzję o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny wydaje się niezwłocznie nie później niż w terminie miesiąca lub w terminie dwóch miesięcy w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej.

 

VII. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD DECYZJI:

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, wnoszone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice.

 

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z:
  – realizacją zadań związanych ze szczególnymi uprawnieniami żołnierzy i ich rodzin, na podstawie art. 6 ust 1. lit e RODO, tj. realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, tj. 10 lat licząc od dnia 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu sprawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Wyjątek stanowią dane dotyczące numeru telefonu, który jest podawany w celu ułatwienia z Panią/Panem kontaktu.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
   
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów.pdf    
Wniosek - uznanie żołnierza (osoby powołanej) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."