Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Brak elementów do wyświetlenia

I. PODSTAWY PRAWNE:

art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.);


rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. poz. 1503).


II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego żołnierza (wniosek do pobrania na końcu strony).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające sytuację prawną lokalu, a w szczególności:

 1. zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
 2. umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
 3. wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
 4. zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby
 5. ostateczną decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
 6. oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,

oraz dodatkowo w przypadku żołnierza samotnego:

 1. oświadczenie żołnierza, uprzednio uznanego przez właściwy organ decyzją administracyjną za żołnierza samotnego, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
 2. potwierdzenie zawarcia umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.


III. OPŁATA SKARBOWA:

Postępowanie jest wolne od opłaty skarbowej.


IV. SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

2. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w Biurze Obsługi Mieszkańców - Punkt Podawczy przy ul. Rynek 1, pokój 008 (parter) lub w Wydziale Spraw Obywatelskich - Referat Wojskowy przy ul. Młyńskiej 4, pokój 410 (IV piętro). 


Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 7:30-15:30 (Punkt Podawczy do 17:00)

wtorek: 7:30-15:30

środa: 7:30-15:30

czwartek: 7:30-17:00

piątek: 7:30-14:00 


V. GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ PO ODBIÓR DOKUMENTÓW:

Decyzja zostanie doręczona żołnierzowi na adres jednostki wojskowej, za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


VI. PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 35 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) decyzje o pokrywaniu należności i opłat mieszkaniowych wydaje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca, od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


VII. DODATKOWE INFORMACJE:

Należności mieszkaniowe wypłaca się od dnia stawienia się żołnierza do czynnej służby wojskowej.

Należności mieszkaniowe przekazuje się w okresach miesięcznych lub innych ustalonych przez organy administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo przez inne właściwe organy lub określonych w umowie najmu lokalu mieszkalnego, z zachowaniem terminów płatności tych należności.

Należność mieszkaniową za niepełny miesiąc ustala się w sposób proporcjonalny do pozostałej części miesiąca.

Należności mieszkaniowe są wpłacane organom administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo innemu organowi właściwemu do pobierania opłat - przelewem, a w przypadku cywilnoprawnej umowy najmu - przelewem lub przekazem pocztowym do wskazanego odbiorcy.


VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z:
  – realizacją zadań związanych ze szczególnymi uprawnieniami żołnierzy i ich rodzin, na podstawie art. 6 ust 1. lit e RODO, tj. realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, tj. 10 lat licząc od dnia 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu sprawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Wyjątek stanowią dane dotyczące numeru telefonu, który jest podawany w celu ułatwienia z Panią/Panem kontaktu.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.docx    
Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."