Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Wyszukiwane informacje nie są dostępne

Data: 2022-04-08

​PREZYDENT MIASTA KATOWICE

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
1. Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Katowicach przy ul. Barbary 25,
2. Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Katowicach przy ul. Gen. J. Zajączka 6,
3. Miejskiego Przedszkola Nr 16 w Katowicach przy ul. Koszalińskiej 6a,
4. Miejskiego Przedszkola Nr 20 w Katowicach przy ul. Ordona 11,
5. Miejskiego Przedszkola Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 27,
6. Miejskiego Przedszkola Nr 23 w Katowicach przy ul. Dębowej 3,
7. Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 84a,
8. Miejskiego Przedszkola Nr 35 w Katowicach przy ul. Rybnickiej 1,
9. Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach przy ul. Panewnickiej 73,
10. Miejskiego Przedszkola Nr 46 w Katowicach przy ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 111,
11. Miejskiego Przedszkola Nr 48 w Katowicach przy ul. Sokolskiej 56a,
12. Miejskiego Przedszkola Nr 59 w Katowicach przy ul. Wojciecha 49,
13. Miejskiego Przedszkola Nr 63 im. Pluszowego Misia w Katowicach przy ul. Zamkowej 10,
14. Miejskiego Przedszkola Nr 71 w Katowicach przy ul. Michałowskiego 3,
15. Miejskiego Przedszkola Nr 72 w Katowicach przy ul. Bielskiej 1,
16. Miejskiego Przedszkola Nr 78 w Katowicach przy ul. Radockiego 62,
17. Miejskiego Przedszkola Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach przy ul. Bytomskiej 8b,
18. Miejskiego Przedszkola Nr 85 w Katowicach przy ul. Kwiatkowskiego 20,
19. Miejskiego Przedszkola Nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach przy ul. Kormoranów 22.
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 2, 6 i 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 t.j.).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
6. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię: dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 t.j.) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 t.j.),
11. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 t.j.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. 574 t.j.) lub karą dyscyplinarną. o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
III. 
1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
2. Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta,
3. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.
4. Zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty.
5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA - ze wskazaniem konkretnej nazwy jednostki oświatowej", w Urzędzie Miasta Katowice, w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania - ul. Młyńska 4, pokój 302, od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00 do dnia 29 kwietnia 2022 r.
6. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Prezydenta Miasta Katowice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
IV. Informacje dodatkowe:
RODO - klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej.
 https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=116766

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."