Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Wyszukiwane informacje nie są dostępne

Data: 2022-04-08

PREZYDENT MIASTA KATOWICE

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
1. Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach przy ul. Techników 11,
2. Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26,
3. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 im. ks. dra Stanisława Wilczewskiego w Katowicach przy ul. Łętowskiego 6a,
4. Szkoły Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Katowicach przy ul. ks. bpa St. Adamskiego 24,
5. Szkoły Podstawowej Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach przy ul. Witosa 23,
6. Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach przy ul. Iłłakowiczówny 13,
7. Szkoły Podstawowej Nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Słowiańskiej 1,
8. Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach przy ul. Kukułek 2a,
9. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Katowicach przy ul. Sportowej 29,
10. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach przy ul. Sobańskiego 86,
11. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Katowicach przy Al. Walentego Roździeńskiego 82,
12. Zespołu Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach przy ul. Goetla 2,
13. Zespołu Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach przy ul. Gliwickiej 228,
14. Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach przy ul. Raciborskiej 3,
15. Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 46,
16. Zespołu Szkół i Placówek Nr 2 w Katowicach przy ul. Juliusza Zarębskiego 2,
17. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 1939 r. 2,
18. III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach przy ul. Mickiewicza 11,
19. VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Katowicach przy ul. 3 Maja 42,
20. X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego Akademickiego w Katowicach przy ul. Miarki 6.
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 2, 3, 6 i 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 t.j.).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki,
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
6. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię: dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 t.j.) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 t.j.),
11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 poz. 1633 t.j.) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 t.j.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. 574 t.j.) lub karą dyscyplinarną. o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III. 
1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
2. Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta,
3. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmianę.
4. Zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty.
5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA - ze wskazaniem konkretnej nazwy jednostki oświatowej", w Urzędzie Miasta Katowice, w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania - ul. Młyńska 4, pokój 302, od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w czwartki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00 do dnia 27 kwietnia 2022 r.
6. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Prezydenta Miasta Katowice.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
IV. Informacje dodatkowe:
RODO - klauzula informacyjna dla kandydatów na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej.
 https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=116766

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."