Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Brak elementów do wyświetlenia

Data: 2018-05-15

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późń. zm.), art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) oraz § 1 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373, późn. zm.)


zarządza się, co następuje:


§ 1.

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:

 1. II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, 
  ul. Głowackiego 6,
 2. III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 11,
 3. VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic, ul. Panewnicka 13,
 4. XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Obroki 87,
 5. VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza ul. Lwowska 2,
 6. XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Józefowska 32,
 7. Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku, ul. Mickiewicza 16.
 8. Szkoły Podstawowej Nr 40 im. Jerzego Kukuczki, ul. Słowiańska 1,
 9. Szkoły Podstawowej Nr 56 im. Henryka Sławika, ul. Spółdzielczości 21,
 10. Szkoły Podstawowej Nr 53 im. Stefana Żeromskiego, Plac Wyzwolenia 18,
 11. Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. J. Korczaka 11,
 12. Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Sokolska 23,
 13. Szkoły Podstawowej Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej, Al. Bolesława Krzywoustego 11,
 14. Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Karola Miarki, ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 160,
 15. Zespołu Szkół i Placówek Nr 1, ul. Paderewskiego 46,
 16. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Bolesława Chrobrego 4,
§ 2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta
Katowice.
§ 4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

PREZYDENT  MIASTA KATOWICE

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 1. II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, 
  ul. Głowackiego 6,
 2. III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 11,
 3. VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic, ul. Panewnicka 13,
 4. XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Obroki 87,
 5. VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza ul. Lwowska 2,
 6. XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Józefowska 32,
 7. Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku, ul. Mickiewicza 16.
 8. Szkoły Podstawowej Nr 40 im. Jerzego Kukuczki, ul. Słowiańska 1,
 9. Szkoły Podstawowej Nr 56 im. Henryka Sławika, ul. Spółdzielczości 21,
 10. Szkoły Podstawowej Nr 53 im. Stefana Żeromskiego, Plac Wyzwolenia 18,
 11. Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. J. Korczaka 11,
 12. Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Sokolska 23,
 13. Szkoły Podstawowej Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej, Al. Bolesława Krzywoustego 11,
 14. Szkoły Podstawowej Nr 28 im. Karola Miarki, ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 160,
 15. Zespołu Szkół i Placówek Nr 1, ul. Paderewskiego 46,
 16. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Bolesława Chrobrego 4,


I.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 2, 3, 5 i 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r., nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
II.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły lub placówki;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o:
 • stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela, albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku  kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 4. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 tj. z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 tj. z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 tj. z późn. zm.);
 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tj. z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III.

1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być opatrzone datą  i własnoręcznie podpisane.

2. Na żądanie komisji konkursowej kandydaci obowiązani są przedłożyć  oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta.

3. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne  dokumenty potwierdzające ich zmianę.

4. Zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem  oferty, przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych  w Kodeksie pracy (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2067).

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA – ze wskazaniem konkretnej nazwy placówki", w Urzędzie Miasta Katowice, w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania – ul. Młyńska 4, pokój 302, od  poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 do 1530, do dnia 29 maja 2018 r.

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Prezydenta Miasta Katowice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

IV. Administratorem danych osobowych kandydatów biorących udział w konkursie na stanowisko dyrektora miejskich jednostek oświatowych jest:

Prezydent Miasta Katowice

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

Dane będą przetwarzane do celów konkursu na stanowiska dyrektorów i nie będą przekazywane osobom trzecim. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z :

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice