Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Brak elementów do wyświetlenia

Data: 2017-09-07

I. PODSTAWY PRAWNE:

Zgodnie z art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.) wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, uznaje żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za żołnierza samotnego. Decyzję wydaje się na udokumentowany wniosek uprawnionego. Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy jest żołnierz lub osoba, o której mowa powyżej, niebędący w związku małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego. Uwaga: przepisu art. 127 ust. 1 (tj. wydawania decyzji w sprawie uznania za żołnierza samotnego) nie stosuje się do okresowej służby wojskowej.


Użyte w niniejszej informacji określenia oznaczają:

 • żołnierz – żołnierza w czynnej służbie wojskowej,
 • osoba – osoba, której doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej.


Decyzję, o której mowa na wstępie, wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące wnioskodawcy.


II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek żołnierza albo osoby o uznanie go za żołnierza samotnego.

2. W zależności, gdy wnioskodawcą jest:

a) żołnierz w czynnej służbie wojskowej – dokument potwierdzający odbywania czynnej służby wojskowej (np. zaświadczenie o odbywaniu służby wystawione przez dowódcę jednostki/organ administracji wojskowej),

b) osoba, której doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej – karta powołania do czynnej służby wojskowej (notarialnie potwierdzona kserokopia lub oryginał do wglądu).

3. Oświadczenie żołnierza albo osoby, że:

a) nie pozostaje w związku małżeńskim,

b) prowadzi odrębne gospodarstwo domowe,

c) samodzielnie zajmuje lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały,

d) brak jest innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 3., składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia" (link do pobrania przykładowego wzoru oświadczenia znajduje się na końcu przedmiotowej informacji).


III. SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW PRZEZ ZAINTERESOWANEGO:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,
 2. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w Biurze Obsługi Mieszkańców – Punkt Podawczy przy ul. Rynek 1, pokój 008 (parter) lub w Wydziale Spraw Obywatelskich – Referat Wojskowy przy ul. Młyńskiej 4, pokój 410 (IV piętro).


Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 7:30-15:30 (Punkt Podawczy do 17:00)

wtorek: 7:30-15:30

środa: 7:30-15:30

czwartek: 7:30-17:00

piątek: 7:30-14:00


IV. SPOSÓB DORĘCZENIA DECYZJI:

 • decyzję doręcza się wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.


V. PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 35 § 1 - 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) decyzje w przedmiotowej sprawie wydaje się niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Dniem wszczęcia postępowania administracyjnego jest dzień wpływu wniosku do urzędu.


VI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z:
  – realizacją zadań związanych ze szczególnymi uprawnieniami żołnierzy i ich rodzin, na podstawie art. 6 ust 1. lit e RODO tj. realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, tj. 10 lat licząc od dnia 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu sprawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Wyjątek stanowią dane dotyczące numeru telefonu, który jest podawany w celu ułatwienia z Panią/Panem kontaktu.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Oświadczenie - wzór - żołnierz samotny.doc    
Oświadczenie - wzór - żołnierz samotny.pdf    
Wniosek - uznanie za żołnierza samotnego.docx    
Wniosek - uznanie za żołnierza samotnego.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."