Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Brak elementów do wyświetlenia

I. PODSTAWY PRAWNE:

Zgodnie z art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zmianami)żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

 

Sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając potrzebę rekompensaty utraconego wynagrodzenia albo dochodu oraz konieczność zapewnienia sprawności i szybkości postępowania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881).


Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.


UWAGA: praca świadczona na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej nie powoduje nawiązania stosunku pracy/stosunku służbowego.


Użyte w niniejszej informacji określenia oznaczają:

 • żołnierz - żołnierza rezerwy oraz osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 • świadczenie rekompensujące - świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.


II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek żołnierza o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego (wniosek do pobrania na końcu strony).
 2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywał ćwiczenia.
 3. Zaświadczenie wydane przez:
a) naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
b) pracodawcę - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
c) wójta, burmistrza lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej;
w którym została określona kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu. Podstawą prawną do wydania wymienionych w pkt 3 lit. a, b i c zaświadczeń i sposobu ustalenia kwot dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu jest § 5 i § 8 ust. 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881) (wzór zaświadczenia do wypełnienia przez pracodawcę lub naczelnika urzędu skarbowego do pobrania na końcu strony).


III. INNE KLUCZOWE INFORMACJE:

 1. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
 2. Kwota dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli jednak dzienna kwota utraconego wynagrodzenia lub dochodu podana w zaświadczeniu, o którym mowa w cz. II pkt 3 lit. a, b lub c, jest wyższa – wtedy żołnierzowi wypłaca się świadczenie rekompensujące w kwocie 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, pomnożonej przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
 3. Świadczenie rekompensujące wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

IV. SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW PRZEZ ZAINTERESOWANEGO:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice;
 2. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w:

a) Biurze Obsługi Mieszkańców – Punkt Podawczy przy ul. Rynek 1, pokój 008 (parter),
b) lub w Wydziale Spraw Obywatelskich – Referat Wojskowy przy ul. Młyńskiej 4, pokój 410, IV piętro (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod numerami: 32 259 3273, 32 259 3536, 32 259 3123).

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 7:30-15:30 (Punkt Podawczy do 17:00)
wtorek: 7:30-15:30
środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-17:00
piątek: 7:30-14:00


V. GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ PO ODBIÓR ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO:

Należne świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi w formie przelewu bankowego na wskazany we wniosku numer konta bankowego.

VI. PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu wpływu wniosku do urzędu.

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z:
  – realizacją zadań związanych ze szczególnymi uprawnieniami żołnierzy i ich rodzin, na podstawie art. 6 ust 1. lit e RODO tj. realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, tj. 10 lat licząc od dnia 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu sprawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Wyjątek stanowią dane dotyczące numeru telefonu, który jest podawany w celu ułatwienia z Panią/Panem kontaktu.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego - wzór.pdf    
Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy lub dochodu z działalności gospodarczej - wzór.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."