Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2016-09-29

Miasto Katowice (Lider projektu),
na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów
 w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020
(Dz. U. 2016 poz. 217)

ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu konkursowego pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” planowanego do realizacji w ramach Osi priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020).

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części zadań służących realizacji celów projektu tj. doprowadzenie do wczesnej wykrywalności nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego wśród mieszkańców Katowic,
a w konsekwencji obniżenie umieralności na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy,  poprawa stanu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej, promocja zdrowego stylu życia.

I. Zakładane w projekcie działania będą składać się na „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego”  w skład którego wejdą m.in. następujące elementy:
- przeprowadzenie edukacji zdrowotnej mieszkańców Katowic zachęcającej do zmiany stylu życia na bardziej sprzyjający zdrowiu oraz  opracowanie i dystrybucję materiałów promujących zdrowie pod kątem profilaktyki raka jelita grubego,
- przeprowadzenie bezpłatnych badań przesiewowych wśród mieszkańców Katowic zmierzających do wczesnego wykrywania raka jelita grubego w systemie bez zaproszeń
(oportunistycznym), w tym kolonoskopii diagnostycznej wraz ze znieczuleniem wraz
z usunięciem polipów o wielkości do 10 mm i ich badaniem histopatologicznym oraz pobraniem wycinków z nacieku nowotworowego (plus badanie histologiczne) – szczegółowy zakres działań możliwych do dofinansowania zawarty jest w „Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020” zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju w dniu 23 grudnia 2015r. – podrozdział 6.3 – Program profilaktyki raka jelita grubego oraz załączniku nr 4 do ww. wytycznych,
- obsługa administracyjno – techniczna programu.

Projekt będzie realizował wskaźnik rezultatu bezpośredniego*:
- Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie,
- Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne,

Projekt będzie realizował wskaźniki produktu*:
- Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS,
- Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców,
- Liczba opracowanych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb regionu.
Za osiągnięcie wskazanych w projekcie wartości wskaźników odpowiedzialni będą zarówno lider jak i partner.

* do ukazania się dokumentacji konkursowej nie jest możliwe wskazanie, które z powyższych wskaźników zostaną określone jako wskaźniki obligatoryjne dla projektów składanych w odpowiedzi na konkurs.

II. Partnerem w zakresie wspólnej realizacji projektu mogą być podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach  RPO WSL 2014–2020 oraz spełniają specyficzne kryteria wyboru projektów w ramach podziałania 8.3.2 RPO WSL 2014-2020, tj.:
1. nie są osobą fizyczną,
2. niepodlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
  • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. 885 ze zm.),
  • art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769),
  • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1212 ze zm.),
3. są placówką POZ oraz prowadzą działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.

Wymaganie formalne:
a) zobowiązanie do zapewnienia dostępu do nieodpłatnego badania w znieczuleniu/sedacji u osób poddawanych badaniu,
b) obsługa Systemu Informatycznego Programu Badań Przesiewowych (SI – PBP),
c) zobowiązanie do systematycznego uzupełniania bazy danych SI-PBP na lata 2016-2018,
a także uzupełnianie bazy danych za lata 2014-2025 (uzupełnianie bazy danych za lata 2014-2015 dotyczy tylko ośrodków, które brały udział w Programie w tych latach) oraz przekazywania brakujących informacji do Koordynatora Programu na jego wniosek,
d) zobowiązanie do udziału co najmniej jednego lekarza endoskopisty w corocznym spotkaniu dotyczącym oceny jakości realizacji Programu,
e) dodatkowo dla ośrodków, które w 2014 i 2015 r. nie realizowały Programu – zobowiązanie do udziału w spotkaniu koordynującym co najmniej jednej sekretarki, jedne pielęgniarki endoskopowej, jednego lekarza endoskopisty i jednego histopatologa (o ile nie uczestniczył w Programie w innym ośrodku),
f) zobowiązanie, ze badania wykonywane w ramach Programu nie będą przedstawiane
w rozliczeniach z innymi podmiotami.

Wymagania merytoryczne:

Dla ośrodków realizujących Program w 2014 i/lub w 2015r.:
a) zrealizowanie co najmniej 75 % założonej liczby badań w 2014r. ( dla jednostek, które realizowały Program w 2014r. ) i 2015r. ( dla jednostek realizujących Program w 2014 i 2015r. ) na podstawie umowy lub aneksów,
b) możliwość organizacji i deklaracja wykonania co najmniej 400 badań kolonoskopowych rocznie w ramach programu ( warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację co najmniej 400 badan rocznie )  
c) zatrudnienie odpowiednio wyszkolonego personelu ( minimum 2 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki endoskopowe), w tym:
- co najmniej 1 lekarz, który wykonał co najmniej 1000 badań kolonoskopowych lub
- co najmniej 1 lekarz posiada Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii i/lub Dyplom Umiejętności TChP lub
- co najmniej 1 lekarz posiada specjalizację z gastroenterologii,
- potwierdzona współpraca z lekarzem histopatologiem posiadającym specjalizację,
d) posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego, w tym:
- co najmniej 3 videokolonoskopy,
- sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
- sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),
- myjnia do dezynfekcji endoskopów,
- insuflator CO2 (opcjonalnie),
e) zapewnienie do realizacji programu pomieszczeń spełniających wymogi określone przepisami prawa na terenie miasta Katowice,
f) posiadanie co najmniej jednego komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej,
g) posiadanie biura administracyjnego z osobną linią telefoniczną, komputerem
 z drukarką i dostępem do Internetu, adresem mailowym założonym dla celów realizacji Programu zgodnie z instrukcjami Koordynatora oraz sekretarką zatrudniona dla celów realizacji Programu na co najmniej ½ etatu.

Dla ośrodków, które w 2014 i w 2015r. nie realizowały Programu:
a) możliwość organizacji i deklaracja wykonania co najmniej 300 badań kolonoskopowych rocznie w ramach Programu ( warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację co najmniej 300 badań rocznie ),
b) zatrudnienie odpowiednio wyszkolonego personelu ( minimum 2 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki endoskopowe), w tym:
- co najmniej 1 lekarz, który wykonał co najmniej 1000 badań i wykonuje co najmniej 200 kolonoskopii rocznie oraz każdy z lekarzy zaplanowanych do wykonywania badań posiada Dyplom Umiejętności PTGE z kolonoskopii i/lub Dyplom Umiejętności TChP lub specjalizację z gastroenterologii lub zaliczył tygodniowe szkolenie u Koordynatora Programu,
c) posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego, w tym:
- co najmniej 3 videokolonoskopy,
- sprzęt do polipektomii (diatermia i pętle diatermiczne),
- sprzęt do tamowania krwawienia (beamer argonowy i/lub klipsownica),
- myjnia do dezynfekcji endoskopów,
d) zapewnienie do realizacji programu pomieszczeń spełniających wymogi określone przepisami prawa na terenie miasta Katowice,
e) posiadanie co najmniej jednego komputera z drukarką i dostępem do Internetu w pracowni endoskopowej,
f) posiadanie biura administracyjnego z osobną linią telefoniczną, komputerem z drukarką i dostępem do Internetu, oraz sekretarką zatrudniona dla celów realizacji Programu na co najmniej ¼  etatu.
W przypadku oferentów, którzy nie uczestniczyli w Programie w 2014 i 2015 r. oferta powinna zawierać pozytywna opinię wojewódzkiego lub krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii o spełnieniu wymagań stawianych oferentom i możliwości realizacji zadania (w sytuacji gdy konsultant wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii zatrudniony jest w jednostce oferenta wymagana jest również opinia krajowego konsultanta w dziedzinie gastroenterologii w powyższym zakresie).

W przypadku oferentów, którzy realizowali Program w 2014 i 2015r., oferta powinna zawierać oświadczenie o spełnieniu kryteriów jakości wykonywanych badań, sporządzone wg załącznika nr 3 do ogłoszenia o naborze.

III. Łączna wartość realizowanego projektu szacowana jest na kwotę ok. 443.000 złotych. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.

IV. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące, aktualne na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu dokumenty i wytyczne:
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP),
3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020,
5. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,
6. Regulamin naboru projektów.

Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednoczesne z jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.

V. Kryteria wyboru partnera:

Kryteria oceny formalnej (spełnia/nie spełnia)

- czy podmiot jest placówką POZ  (weryfikowane na podstawie zapisów w statucie),
- czy podmiot prowadzi działalność w obszarze świadczenia usług zdrowotnych na terenie      województwa śląskiego,
- czy podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (weryfikowane na podstawie dokumentacji złożonej w odpowiedzi na nabór).
Na etapie oceny formalnej Oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej, jednak tylko takich, które nie mają wpływu na ocenę merytoryczną oferty. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji,  o której mowa wyżej  w wyznaczonym terminie lub niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej, oferta zostanie odrzucona bez dalszego rozpatrywania.
 
Kryteria oceny merytorycznej (0-15 punktów)

Każda oferta zostanie poddana ocenie punktowej w skali od 0 do 15 punktów. Wybór oferty nastąpi według listy rankingowej, przy czym w ramach przedmiotowego naboru możliwe jest zawarcie partnerstwa z nie więcej niż 1 podmiotem1. Warunkiem zawarcia partnerstwa będzie uzyskanie przez danego Oferenta na etapie oceny punktowej co najmniej 7 punktów.

​Opis kryterium
​Opis punktacji
1. Doświadczenie Oferenta w zakresie realizacji programów badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka jelita grubego  
Maksymalna liczba punktów: 3
Doświadczenie w zakresie programów badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka jelita grubego :
- 1 pkt - realizacja programu w okresie 1-2 lat,
- 2 pkt - realizacja programu w okresie 3-4 lat,
- 3 pkt - realizacja programu w okresie dłuższym niż 4 lata.
2. Zapewnienie możliwości organizacji i deklaracja wykonania co najmniej 400 badań kolonoskopowych rocznie w ramach Programu ( dla ośrodków które realizowały Program w 2014 i 2015r. ) oraz co najmniej 300 badań kolonoskopowych rocznie ( dla podmiotów, które w 2014 i 2015r.  nie realizowały Programu
Maksymalna liczba punktów: 3
Za spełnienie kryterium oferent otrzymuje 3 punkty,
nie spełnienie kryterium – 0 punktów.
3. Zapewnienie zatrudnienia odpowiednio wyszkolonego personelu lekarskiego (minimum 2 lekarzy endoskopistów, minimum 3 pielęgniarki endoskopowe)
Maksymalna liczba punktów: 3
- 1 pkt - dwa zespoły osób
 o wymaganych i udokumentowanych kwalifikacjach, mogące jednocześnie realizować program,
- 2 pkt - trzy zespoły osób
o wymaganych i udokumentowanych kwalifikacjach, mogące jednocześnie realizować program,
- 3 pkt – cztery zespoły osób
 o wymaganych i udokumentowanych kwalifikacjach, mogące jednocześnie realizować program.
4. Posiadanie odpowiedniego sprzętu endoskopowego
Maksymalna liczba punktów: 3
- 0 pkt - brak któregokolwiek z wymaganych sprzętów,
- 1 pkt-  sprzęt i aparatura starsze niż 10 lat,
- 2 pkt - sprzęt i aparatura nie starsze niż 5 lat,
- 3 pkt - sprzęt i aparatura nie starsze niż 2 lata.
5. Zapewnienie do realizacji programu pomieszczeń spełniających wymogi określone przepisami prawa na terenie miasta Katowice
Maksymalna liczba punktów: 3
- 1 pkt - mierne zaplecze lokalowe-pomieszczenia o łącznej powierzchni poniżej 30 m2,
- 2 pkt - średnie zaplecze lokalowe -sprzętowe - pomieszczenia o łącznej powierzchni 30-60 m2,
- 3 pkt – bardzo dobre zaplecze lokalowe – pomieszczenia o łącznej powierzchni powyżej 60 m2.

VI. Termin i sposób składania ofert

Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem >>Oferta partnerstwa w projekcie pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego” w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze z dnia 29.09.2016r. należy składać lub nadsyłać do dnia 20.10.2016 roku do godziny 10.00 w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, 40-003 Katowice, ul. Rynek 1. Liczy się moment wpływu oferty do Sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Oferty, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2016r. roku o godzinie 10.15. Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice  do dnia 10.11. 2016 roku.

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgłoszenia partnera – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
3. Oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia o naborze,
4. Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty),
5. Statut,
6. Ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok budżetowy,
7. Oświadczenia o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego,
8. Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,
9. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
  • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.),
  • art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769),
  • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1212 ze zm.).
10. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (oświadczenie powinno być opatrzone kontrasygnatą księgowego lub innej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości bądź poświadczone przez uprawnioną w tym zakresie instytucję, np. biuro rachunkowe),
11. CV osób kluczowych po stronie partnera, w tym odpowiedzialnych za realizację zadeklarowanych działań projektowych oraz wskazanie czynności jakie będą realizować w projekcie,
12. Inne,  niż wymienione wyżej oświadczenia lub dokumenty, jeżeli będą wynikały z ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie.
Wymienione w pkt 3-11 dokumenty mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

VII. Informacje dodatkowe

1. Lider projektu zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji działań na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS,
2. Wszelkich informacji nt. przedmiotowego naboru udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, tel. 32/25 93 729, e-mail: jolanta.wolanin@katowice.eu


Zapraszam do składania ofert

z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice

Marzena Szuba

Wiceprezydent Miasta Katowice


Plik do pobrania:
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia partnera.doc    
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.doc    
Załącznik nr 3 - Oświadczenie.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."