Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2016-05-06

Prezydent Miasta Katowice
ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

„PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”
w ramach realizacji
Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  na lata 2016-2020” oraz
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi  w okresie od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2020 roku do 462 500, 00 zł, w tym na rok 2016 wynosi 66 500,00 zł, w kolejnych latach maksymalna kwota dotacji wyniesie nie więcej niż 99 000, 00 zł na każdy rok.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:
w roku 2015 -  2 880 548,00 zł
w roku 2016 -  2 814 048,00 zł *
* kwota  zaangażowana na dzień 25 kwietnia 2016 roku
 
I. Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2016 do dnia 31 grudnia 2020 roku
Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 804 (VIII piętro), tel. (32) 259 34 51, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej  na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice  (w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: Tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych).
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 2 czerwca 2016 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro) w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).
 
Oferty, które zostaną:
a) złożone w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice lub wpłyną drogą pocztową po terminie,
b) przesłane wyłącznie drogą elektroniczną,
c) przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO,
d) sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust.1 warunków konkursowych
nie będą rozpatrywane.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1) Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z późn. zm) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
? ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie: „PROWADZENIA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”.
? ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2) Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia. 
-  Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
- W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem środków trwałych, zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.


III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:
1) Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).
2) Statut organizacji.
3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
4) Oświadczenie o:
a) wykonaniu zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji zgłoszonego zadania, które spełniają wymogi art. 25 - 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) oprocentowaniu, bądź nie oprocentowaniu rachunku bankowego wskazanego w ofercie,
c) kwalifikowalności podatku VAT,
- załącznik nr 2 do warunków otwartego konkursu ofert.
5) Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą (np. tytuł prawny do lokalu, kwalifikacje kadry itp.). W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych  w warunkach konkursowych.
6) Kalkulację kosztów na 2016 r. – załącznik nr 3 do warunków otwartego konkursu ofert. Kosztorysy na kolejne lata (2017-2020) będą ustalane w formie aneksu do umowy. Kosztorys zawarty w formularzu oferty powinien zostać przygotowany na cały okres realizacji zadania, tj. na okres od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2020 roku.
7) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.
8) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
9) W przypadku kiedy placówka wsparcia dziennego nie posiada wydanego przez Prezydenta Miasta Katowice zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego: oświadczenie o zobowiązaniu się do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 19-22 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania.
10) W przypadku kiedy placówka wsparcia dziennego powstała po dniu 5 września 2015 roku: oświadczenie o zobowiązaniu się do złożenia kopii pozytywnej opinii komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanymi w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
 
Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-3), 5), 7)-8), dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 4).

2.  Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs.
Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:
a) do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest projekt,
b) zakres usług np. jakie standardy (minimalne, pożądane) określone w warunkach konkursu spełniają przedstawione oferty?,
c) dostępność usług np. w jakich dniach i godzinach otwarta będzie placówka realizująca zadanie
d) atrakcyjność projektu, jego nowatorski charakter, dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb mieszkańców.
2) uwzględnia się zadeklarowaną przez podmiot uprawniony, jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmiot uprawniony ma zrealizować zadanie, w szczególności:
a) kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje,
b) wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji, dotychczasowej współpracy z Urzędem Miasta Katowice.
3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:
a) liczby osób – mieszkańców Katowic, do których skierowany jest projekt,
b) liczby świadczonych usług,
c) standardów zakresu świadczonych usług.

4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych
z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania;
5) uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku o godzinie 10.30 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój 809.
 
Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców miasta Katowice.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

                                                               Prezydent Miasta Katowice
                                                                  Marcin Krupa   


  

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."