Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2016-03-01

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

 

,, Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych''

  

  

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 10 000,00 zł

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:

w roku 2015 -  0 zł.

w roku 2016 -  0 zł.

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2016 r. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Edukacji, ul. 3 Maja 7, III p., pok. 306 , tel. (32) 705-4169, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice  (w zakładce: „Komunikaty i Ogłoszenia') oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: „Tablica ogłoszeń' - „Dział ogłoszeń urzędu' - „Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych').

 

Oferty należy składać na za pomocą Generatora eNGO, dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) wraz z wymaganymi załącznikami do sekretariatu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice ul. 3 Maja 7, pok. 311  (3 p.), w terminie do dnia 30 marca 2016 r. do godziny 15.00.Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującymformularzu, w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Edukacji, ul. 3 Maja 7, III p., pok. 311 (sekretariat),w terminie do dnia 30 marca 2016 r. do godziny 15.00(decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Edukacji).

 

Oferty które zostaną złożone w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice lub wpłyną drogą pocztową po terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Edukacji, niezależnie od daty stempla pocztowego.

 

Oferty które będą sporządzone niezgodnie z pkt. VI warunków konkursowych - nie będą rozpatrywane.

 

Oferty przesłane wyłącznie drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

 

Oferty przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO nie będą brane pod uwagę.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji: Dotacja z budżetu miasta może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli: - ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań objętych niniejszym postępowaniem konkursowym - ww podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacja zadania, na które udzielono wsparcia, w szczególności na: wynagrodzenia trenerów, prelegentów; wykładowców; zakup materiałów integralnie związanych z realizacją zadania, niezbędnych do jego optymalnej realizacji.

 Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

  

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

 

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25) stanowiącym  załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

 

Do oferty należy załączyć:

 

1)      Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu, odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2)      Statut organizacji.

3)      W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

4)      Kopię sprawozdania merytorycznego za ostatni rok.

5)      Oświadczenie o:

a)      zamiarze osiągania, bądź nie osiągania zysku przy realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu ofert,

b)      nie zaleganiu z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice,

c)      wykonaniu zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji zgłoszonego zadania,

d)      oprocentowaniu, bądź nie oprocentowaniu rachunku bankowego wskazanego w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 2 do warunków otwartego konkursu ofert,

6)      Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - załącznik nr 3 do warunków otwartego konkursu ofert.

7)      Oświadczenie o zapewnieniu kadry posiadającej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

8)      W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

9)      W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

           

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 - 4 oraz 8, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem' i potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/uprawnionych (wskazanej/wskazanych m. in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej, każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1 - 4.

 

 

2.  Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

     

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

1)      ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

2)      ocenia kalkulację kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego  zadania,

3)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

4)      uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

5)      uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

6)      analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

a)        wyboru najkorzystniejszej oferty,

b)       wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2016r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, pokój 210, II piętro o godz. 12-tej.

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Składane oferty muszą być skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie Miasta Katowice.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1.      Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2.      Odwołania konkursu bez podania przyczyny.

3.      Przesunięcia terminu składania ofert.

4.      Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

 

Prezydent Miasta Katowice

          Marcin Krupa

 

 

 

 

 

 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."