Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2015-12-09

 

Prezydent Miasta Katowice

 

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert

 

O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE: PROMOCJI KULTURALNEJ

 

Na realizację zadań przeznacza się kwotę 118 000,00 zł

Termin realizacji projektów składanych do Otwartego Konkursu Ofert: od. 25.02.2016r. do 31.08.2016r

Data podpisania umowy warunkuje datę rozpoczęcia zadania.

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do konkursu są zobowiązane do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przyznawania dotacji - warunkami Otwartego Konkursu Ofert stanowiącymi integralną część ogłoszenia. Obowiązujący formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami można otrzymać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice przy ul. 3 Maja 7 (II piętro pok. 204), od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 - 15.30. Warunki konkursu oraz formularz oferty dostępny jest również w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu) w zakładce „Komunikaty i Ogłoszenia' oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice w zakładce „Tablica ogłoszeń' - „Dział ogłoszeń urzędu' - „Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych'. Warunki konkursu wskazują kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przyznawania dotacji.

Oferty mogą być składane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 

Projekty muszą mieścić się w sferze następujących zadań publicznych:

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie Miasta Katowice lub na rzecz Miasta Katowice oraz jego mieszkańców.

 

Zamkniętą prawidłowo opisaną kopertę zaadresowaną na Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert w dziedzinie kultury 2016 - PROMOCJA KULTURALNA - I edycja' należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Katowice (ul. Rynek 1) Na kopercie należy podać nazwę podmiotu składającego ofertę, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy. Oferty należy składać w terminie do dnia 31.12.2015 r.Oferta może również zostać przesłana listownie na Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. W takim przypadku o zakwalifikowaniu oferty do konkursu zadecyduje data stempla pocztowego operatora publicznego jakim jest Poczta Polska lub operatora prywatnego widniejącego w rejestrze operatorów pocztowych.

Ponadto można dodatkowo złożyć ofertę za pośrednictwem platformy eNGO, jednak nie zwalnia to z obowiązku, terminowego złożenia oferty w formie papierowej.

Złożone w konkursie oferty zostaną rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż do dnia 17.02.2015r.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 • możliwości przesunięcia terminu składania ofert;

 • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego;

 • możliwości unieważnienia lub odwołania konkursu w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na przyszły rok lub zmniejszenia wysokości środków na realizację zadania publicznego.

Załączniki:

 • warunki konkursu;

 • wzór oferty;

 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT;

 • oświadczenie o niezaleganiu podmiotów z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice;

 • wzór umowy;

 • wzór aktualizacji harmonogramu działań;

 • wzór aktualizacji kosztorysu.

 

Dołączone do oferty załączniki muszą być zgodne ze wzorem. Formularze nie podlegają modyfikacji. Modyfikacja wzoru oferty lub załączników do oferty będzie podstawą do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

 

ZADANIA DOFINANSOWANE W 2014, 2015r.

 

 

 • W 2014 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice przeprowadził 2 edycje Otwartego Konkursu Ofert, w których na dofinansowanie projektów kulturalnych przeznaczono łącznie 1 007 000,00 zł, z czego rozdysponowano 848 800,00zł. Nierozdysponowane środki finansowe wraz z kwotami wynikającymi z rezygnacji podmiotów przeznaczono na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) - tzw. małych grantów.

 

 • W 2015 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice przeprowadził 2 edycje Otwartego Konkursu Ofert, w którym na dofinansowanie projektów kulturalnych przeznaczono łącznie kwotę 966 930,00 zł, z czego rozdysponowano 843 300,00zł. Część nierozdysponowanych środków finansowych wraz z kwotami wynikającymi z rezygnacji podmiotów przeznaczono na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) - tzw. małych grantów.

 

 

 

 Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."