Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2014-04-04

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

 

„Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnych obywateli'

  

Zakres działań obejmuje

 organizację V Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych (V KDOP)

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 30 000,00 zł    

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:

w roku 2013 -  177 437,38 złw tym na Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych -23 497,17 zł.

w roku 2014 -  114 360 zł, w tym na Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych - 0 zł

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 r.

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 7, pok. 307 (III piętro),  tel. (32) 25 93 462, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice  (w zakładce: „Komunikaty i Ogłoszenia') oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: „Konkursy').

 

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 7, pok. 311 (III piętro), w terminie do dnia 29.04.2014 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Głównym celem V Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych jest promowanie inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców Katowic, zwiększanie świadomości mieszkańców Katowic na temat działalności katowickich organizacji pozarządowych oraz pogłębianie integracji organizacji pozarządowych i wymiana doświadczeń organizacji pozarządowych działających na rzecz Miasta Katowice lub jego mieszkańców.

 

2. Zadanie może być realizowane we wszystkich dzielnicach miasta Katowice - preferowane jest Śródmieście.

 

3. Adresaci zadania: mieszkańcy miasta Katowice, organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców.

 

4. Zakres działań z obszaru aktywizacji społeczności lokalnych i promocji społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej obywateli obejmuje organizację V Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych (V KDOP), w tym:

1) organizację spotkania organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością podmiotów III sektora (np. konferencja, spotkanie nieformalne), w tym m.in.:

•     przygotowanie koncepcji spotkania

•     prowadzenie i obsługa spotkania,

•     wynajem sali,

•     poczęstunek,

•     rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu.

 

2) organizację imprezy plenerowej (np. w formie pikniku), w tym m.in.:

a) przygotowanie scenariusza całej imprezy i jego realizacja,

b) uzyskanie stosownych pozwoleń (np. na organizację imprezy w danej lokalizacji, na zajęcie pasa ruchu),

c) zapewnienie wolontariuszy,

d) organizacja stoisk organizacji pozarządowych, w tym:

•     opracowanie koncepcji organizacji stoisk, przy których prezentować się będą organizacje pozarządowe,

•     przygotowanie karty zgłoszeniowej na V KDOP,

•     przyjmowanie zgłoszeń od organizacji

•     organizację stoisk według zgłoszeń zainteresowanych organizacji pozarządowych,

•     zapewnienie dostarczenia prądu do stoisk, w tym uzyskanie stosownych pozwoleń.

 

d) organizację strefy aktywności i zabawy, poprzez:

•     zebranie propozycji/pomysłów od organizacji pozarządowych,

•     przygotowanie scenariusza,

•     koordynację zabaw i aktywności w trakcie ich realizacji,

 

e)  organizację strefy artystycznej  na scenie, poprzez:

•     zapewnienie sceny z nagłośnieniem (wraz z obsługą sprzętu/sceny, dostarczenie prądu), 

•     zapewnienie prowadzącego,

•     przygotowanie programu występów artystycznych,

•     opłacenie wynagrodzeń autorskich za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych (opłata ZAIKS),

 

3) promocję V KDOP, w tym m.in.:

•     opracowanie koncepcji promocji wydarzenia z uwzględnieniem celu wydarzenia i grup docelowych,

•     przygotowanie projektów zaproszeń, materiałów informacyjnych i promocyjnych  uwzględniających różne formy promocji (np. artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne)

•     wydruk materiałów promocyjnych

•     dystrybucja materiałów promocyjnych.

 

Uwaga! Organizator konkursu zapewnia:

•     wsparcie organizacyjne w zakresie uzgodnionym ze Zleceniobiorcą (np. powiadomienie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice/ instytucji o planowanym przedsięwzięciu )

•     ubezpieczenie imprezy,

•     opiekę medyczną w trakcie imprezy plenerowej,

•     stoiska w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta Katowice na 2014 rok,

•     logo KDOP,

•     dostęp do toalet kontenerowych, pojemników na odpady oraz sprzątanie terenu po imprezie.

 

5. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

6. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

7. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

8. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

 

  

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

 

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

 

Do oferty należy załączyć:

1)  Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2)  Statut organizacji.

3)  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

4) Kopię sprawozdania merytorycznego za ostatni rok.

5) Oświadczenie o:

a) zamiarze osiągania, bądź nie osiągania zysku przy realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu ofert,

b) nie zaleganiu z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice,

c)  wykonaniu zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji zgłoszonego zadania

d) oprocentowaniu, bądź nie oprocentowaniu rachunku bankowego wskazanego w ofercie

- załącznik nr 2 do warunków otwartego konkursu ofert.

6) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - załącznik nr 3 do warunków otwartego konkursu ofert.

7) oświadczenie o zapewnieniu kadry posiadającej doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

8) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

9) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

           

Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-4) oraz 7), 9), dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność  z oryginałem' oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

 

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) - 7).

 

2.  Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

          Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

1)      ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

a) do jakiej grupy mieszkańców Katowic / organizacji pozarządowych i jak licznej adresowany jest program?,

b) zakres usług, np. jakie standardy określone w warunkach konkursu spełniają przedstawione oferty?,

c) atrakcyjność programu, jego nowatorski charakter

 2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

 

a) liczby organizacji pozarządowych, mieszkańców Katowic, do których skierowany jest projekt,

b) liczby godzin obejmujących przygotowanie i realizacje zadania,

c) standardów zakresu świadczonych usług.

 

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

a) doświadczenie kadry,

b) wiarygodność organizacji - na podstawie przedłożonych referencji.

 

4) Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację zadania.

5) Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

6) Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7) Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i  racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2014r. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7,pokój 311 (III piętro).

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice oraz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz Miasta Katowice lub jego mieszkańców.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1.      Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2.      Przesunięcia terminu składania ofert.

3.      Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."