Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-11-16

​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu w formie wspierania realizacji zadania:

„Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej poprzez prowadzenie Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+”


w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok” oraz projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok”I. RODZAJ I CEL ZADANIA
1. Podmiotowi uprawnionemu określonemu w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zleca się w formie wsparcia realizację następującego zadania:
„Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej poprzez prowadzenie Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+”.

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
Prowadzenie Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+” przy ul. Słowackiego 27 w Katowicach.

Cel zadania:
a) Zwiększenie aktywności mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia w różnych dziedzinach życia społecznego.
b) Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do różnych form wsparcia.
c) Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.
d) Zapobieganie problemom psychicznym np. depresji, wynikającym z samotności i innych kryzysów związanych z wiekiem senioralnym.
e) Przeciwdziałanie nadużywaniu środków psychoaktywnych, głównie leków uspokajających i nasennych oraz alkoholu.

Odbiorcy:
Seniorzy miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia.
Szczegółowy zakres świadczonych usług/oczekiwane rezultaty:
a) Prowadzenie Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+”, zgodnie z założeniami określonymi w Programie Wieloletnim „SENIOR+” na lata 2021-2025 jako miejsca przyjaznego dla katowickich seniorów, w którym będą oni mogli spędzić swój wolny czas na różnego rodzaju warsztatach (np. rękodzieło, kulinaria) oraz szkoleniach, dostępnego 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym: przynajmniej 2 dni w tygodniu czynnego do godziny 18:00. Organizacja zajęć dla seniorów w tym: wyjścia do kina, teatru, porady specjalistyczne w tym: zdrowotne, prawne, warsztaty, pogadanki, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.
b) Prowadzenie punktu informacyjnego dla katowickich seniorów, gdzie będzie można uzyskać ważne informacje z życia Miasta, tj.: na temat wydarzeń kulturalnych, sportowych, akcji skierowanych do seniorów.
c) Motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontaryjnych na rzecz innych osób (realizacja np. tzw. „Banku czasu”).
d) Udostępnianie pomieszczenia dla Rady Seniorów Miasta Katowice jako siedziby Rady poza godzinami urzędowania Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+”.
e) Prowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego oraz zapobiegania nadużywania środków psychoaktywnych.
f) Zatrudnienie w Katowickim Centrum Seniora – Klubie „Senior+”: minimum 1 pracownika oraz specjalisty w pożądanym zakresie. Dodatkowo w zależności od potrzeb, w Klubie mogą być zatrudnieni inni specjaliści. Klubem kieruje kierownik, który może pełnić równocześnie inną funkcję. Kwalifikacje i doświadczenie opisane zostały w pkt. IV, 3, 3.1. warunków konkursowych.

Na potrzeby realizacji zadania zostanie udostępniony (na podstawie umowy użyczenia) lokal w Katowicach przy ul. Słowackiego 27 o łącznej powierzchni 100 m2.
Wzór umowy użyczenia lokalu wraz z wyposażeniem i z prognozowanymi kosztami utrzymania lokalu znajduje się do wglądu w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 pok. 807.

Wskaźniki realizacji zadania:
a) liczba osób, do których skierowane jest zadanie,
b) liczba działań planowanych w trakcie realizacji zadania,
c) dni i godziny realizacji zadania.

Sposoby monitorowania wskaźników:
a) listy osób biorących udział w zadaniu,
b) harmonogram/-y zajęć,
c) dziennik/-i zajęć,
d) rejestr pracy zatrudnionej kadry/wolontariuszy,
e) inna dokumentacja np. kronika, plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie/radiu/telewizji/ mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.

Preferowane są podmioty, które mają doświadczenie w prowadzeniu Klubu „Senior+”, w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021–2025.

2.5. Zadanie powinno być realizowane:
a) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,
b) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240).

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2024 R.: Kwota przeznaczona na realizację zadania: 150 000,00 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotowi uprawnionemu: organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
a) jego/jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmiot nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Osoby zatrudnione świadczące odpowiednie usługi na rzecz osób starszych, biorące udział przy realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać kwalifikacje dostosowane do wykonywanych usług.

2.2. Na potrzeby realizacji zadania zostanie udostępniony (na podstawie umowy użyczenia) lokal w Katowicach przy ul. Słowackiego 27 o łącznej powierzchni 100 m2.
Wzór umowy użyczenia lokalu wraz z wyposażeniem i z prognozowanymi kosztami utrzymania lokalu znajduje się do wglądu w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 pok. 807.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, oferta na konkurs pn. „Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy domowej poprzez prowadzenie Katowickiego Centrum Seniora – Klubu „Senior+” + nazwa i adres organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 (VIII piętro, pokój nr 809), w terminie do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz. 15:00.
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 37 80 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 807,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Zaangażuj się - Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot/-y składający/-e ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (w tym planowane rezultaty, sposób ich monitorowania oraz źródła informacji dotyczące rezultatów) i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot/-y będzie/będą realizować zadanie publiczne;
d) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania publicznego;
e) uwzględnia planowany przez podmiot/-y wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f)  uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
g)  analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wynikającymi z ustawy o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zgodnie z art. 44 ust. 3 cytowanej ustawy).

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. o godz. 13:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

4.    Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.
Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy, któremu planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII.    INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU PT. „PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”:
Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2022    4 855 763,99 zł
W powyższej kwocie zawarte są środki finansowe zaangażowane na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” oraz dotacje w trybie tzw. „małych grantów”
(rozdz. 851.85153 §2360 - 2 162 271,68zł + 851.85154 §2360 - 2 693 492,31 zł)
Rok 2023    5 062 846,99 zł*
W powyższej kwocie zawarte są środki finansowe zaangażowane na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” oraz dotacje w trybie tzw. „małych grantów”
(rozdz. 851.85153 §2360 - 2 211 261,00 zł + 851.85154 §2360 - 2 851 585,99 zł)
* Stan na dzień 16 października 2023 r.

VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Wiceprezydent Miasta Katowice

Jerzy Woźniak


Załaczniki:


Plik do pobrania:
Warunki konkursowe - Katowickie Centrum Seniora.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - wzór oferty.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."