Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-03-06

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia realizacji zadania:

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”

pn.

,,Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów katowickich szkół podstawowych poprzez wdrożenie programu nauki gry w szachy

I. Rodzaj i cel zadania


1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zleca się w formie powierzenia realizację zadania
publicznego pn. ,,Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów katowickich szkół podstawowych poprzez wdrożenie programu nauki gry w szachy”

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1.Cel zadania:


Celem zadania jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do nauczania dzieci w klasach I-III gry w szachy i w konsekwencji podniesienie kompetencji matematycznych, zdolności logicznego myślenia, krytycznej analizy i poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, a także kompetencji społecznych wśród uczniów katowickich szkół, w tym uczniów pochodzących z Ukrainy.

Szachy to nie tylko tylko doskonały instrument przyspieszenia procesów rozwojowych, ale również narzędzie terapeutyczne dla osób zmagających się z wieloma rodzajami zaburzeń. Gra w szachy doskonale sprawdza się w pracy z dysfunkcjami na tle społecznym i behawioralnym min. stanami lękowymi czy trudnościami edukacyjnymi. Gra w szachy może być doskonałym sposobem na modyfikację zachowań nieadaptacyjnych, edukując dziecko w zakresie znajdowania nowych, społecznie akceptowalnych możliwości radzenia sobie w określonych sytuacjach. Podczas gry w szachy u dzieci pobudzane są bodźce stymulujące prawidłowy rozwój emocjonalny i intelektualny. Dzieci zyskują zasoby i umiejętności niezbędne w nawiązywaniu relacji rówieśniczych oraz konstruktywnym radzeniu sobie z napotkanymi problemami, nabywają kompetencje z zakresu kontroli emocji, utrzymywania koncentracji, czy radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Wdrożenie programu prócz oczywistego waloru edukacyjnego byłoby również doskonałym sposobem na integrację dzieci polskich i ukraińskich uczęszczających do katowickich szkół podstawowych.

2.2. Odbiorcy:


Minimum 50 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz minimum 400 uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Z uwagi na integracyjny charakter realizowanego działania odbiorcami powinni być również nauczyciele i uczniowie pochodzenia ukraińskiego.

2.3. Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

 1. Realizacja porozumienia zawartego przez Miasto Katowice z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF. Zadanie jest finansowane w 100% ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

 2. Integracja społeczności polskiej i ukraińskiej w Katowicach, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, wsparcie ich w rozwoju, pokonywaniu deficytów oraz adaptacji w nowym środowisku.

 3. Opracowanie kompleksowego programu nauki gry w szachy.

 4. Przeszkolenie grupy min. 50 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do nauczania dzieci w klasach I-III gry w szachy.

 5. Zapewnienie niezbędnego sprzętu, materiałów dydaktycznych i wyposażenia wykorzystywanego do przeszkolenia nauczycieli i realizacji zajęć w szkołach.

 6. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiące załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez min. stronę www, media społecznościowe, plakaty i ulotki.

2.4. Działania informacyjne i promocyjne

Prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.


2.5. Wskaźnik realizacji zadania:

 • liczba przeszkolonych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

 • liczba uczniów klas I-III katowickich szkół podstawowych będących uczestnikami programu nauki gry w szachy

 • liczba zorganizowanych zajęć, warsztatów, spotkań, turniejów itp.


2.6. Sposoby monitorowania wskaźników:

 1. listy uczestników,

 2. dzienniki zajęć,

 3. dokumenty potwierdzające zakupy, zatrudnienie osób itp.,

 4. harmonogramy pracy/listy obecności zatrudnionych pracowników,

 5. okresowe sprawozdania z realizacji zadania,

 6. dokumentacja fotograficzna, strona www, Facebook itp.II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w 2023 r. wynosi 150 000,00 zł. Zadanie finansowane jest w 100% ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r.

2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w dyscyplinie szachy oraz w organizacji rozgrywek szachowych.

2.2. Warunkiem realizacji zadania jest stosowanie zasad i warunków Partnerstwa stanowiącego załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert.

V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie https://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Edukacji i Sportu - nazwa konkursu, nazwa organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie od dnia 6 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice ul.  3 Maja 7 (pokój 306) lub dzwoniąc pod numer (32) 705 41 84. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Mateusz Gawenda.

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie https://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, piętro III, pok. 306,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Dla mieszkańca › Zaangażuj się › Współpraca z NGO › Dotacje › Konkursy › Konkursy-Wydział Edukacji i Sportu,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot/-y składający/-e ofertę,

 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (w tym planowane rezultaty, sposób ich monitorowania oraz źródła informacji dotyczące rezultatów) i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot/-y będzie/będą realizować zadanie publiczne;

 4. uwzględnia planowany przez podmiot/-y wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

 5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;

 6. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

 • wyboru najkorzystniejszej oferty,

 • wynikającymi z ustawy o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zgodnie z art. 44 ust. 3 cytowanej ustawy).

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00 w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice przy ul. 3 Maja 7, pok. 305 (III piętro).

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów. Uzyskanie ww. minimum nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych z budżetu miasta Katowice.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz z uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów katowickich szkół podstawowych poprzez wdrożenie programu nauki gry w szachy”

ROK 2021

Zadanie nie było jeszcze realizowane

ROK 2022

Zadanie nie było jeszcze realizowaneVIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

 2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.

 3. Przesunięcia terminu składania ofert.

 4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Załączniki:

Szachy - Unicef - warunki konkursu.doc

Wzór oferty - załącznik nr 1 do warunków konkursowych.doc

Wzór oświadczeń - załacznik nr 2 do warunków konkursowych(1).doc

Wzór umowy - załacznik nr 3 do warunków konkursowych.docx

Wytyczne UNICEF dotyczące komunikacji i widoczności - załacznik nr 4 do warunków konkursowych(1).docx

Ogólne zasady i warunki partnerstwa - załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert(2).doc

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."