Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2022-12-01

Prezydent Miasta Katowice


ogłasza Otwarty Konkurs Ofert


O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE

PROMOCJI KULTURALNEJ - JEDNA EDYCJA NA ROK 2023


Konkurs dotyczy udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn.zm.).Na realizację zadań przeznacza się kwotę 50 000,00 złTermin realizacji projektów składanych do otwartego konkursu ofert: od 15.03.2023r. do 10.12.2023r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.12.2022r.


Projekty muszą mieścić się w sferze następujących zadań publicznych:

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na rzecz promocji kulturalnej Miasta Katowice.


Podmioty zainteresowane przystąpieniem do konkursu są zobowiązane do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przyznawania dotacji – warunkami Otwartego Konkursu Ofert stanowiącymi integralną część ogłoszenia.


Ofertę należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie:

- podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć do Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie, zaadresowanej na Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice z dopiskiem: „Otwarty Konkurs Ofert w dziedzinie kultury 2023 PROMOCJA KULTURALNA”. Na kopercie należy podać nazwę podmiotu składającego ofertę, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy


- lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. W takim przypadku o zakwalifikowaniu oferty do konkursu zadecyduje data stempla pocztowego operatora publicznego jakim jest Poczta Polska lub operatora prywatnego widniejącego w rejestrze operatorów pocztowych.


- lub złożyć ofertę w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

Suma kontrolna oferty złożonej do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice musi być taka sama, jak suma kontrolna oferty utworzonej w Generatorze eNGO. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.


Oferty złożone wyłącznie w Generatorze eNGO, tak samo jak oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej (z pominięciem wprowadzenia jej do generatora) nie zostaną dopuszczone do analizy formalnej.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, II piętro, pok. 205 tel: (32) 2593-704 lub (32) 2593-702.


Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

 • w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

 • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, II piętro, pok. 205,

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Dla mieszkańca › Współpraca z NGO › Dotacje › Konkursy,

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: ogłoszenia i aktualności – organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – informacje o konkursach dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych – wzory dokumentów

 • na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).


Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 • możliwości przesunięcia terminu składania ofert;

 • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego;

 • możliwości unieważnienia lub odwołania konkursu w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na przyszły rok lub zmniejszenia wysokości środków na realizację zadania publicznego.


Załączniki:

 • warunki konkursu;

 • wzór oferty;

 • oświadczenie o kwalifikowalności VAT;

 • oświadczenie o koncie bankowym;

 • wzór umowy;Dołączone do oferty załączniki muszą być zgodne ze wzorem. Formularze nie podlegają modyfikacji. Modyfikacja wzoru oferty lub załączników do oferty będzie podstawą do odrzucenia oferty z przyczyn formalnych.

 • W 2021 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice przeprowadził 1 edycję Otwartego Konkursu Ofert, w których na dofinansowanie projektów kulturalnych przeznaczono łącznie kwotę 500 000,00zł, z czego rozdysponowano 485.000,00 zł. Część nierozdysponowanych środków finansowych wraz z kwotami wynikającymi z rezygnacji podmiotów przeznaczono na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn.zm.) - tzw. małych grantów

 • W 2022 roku Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice przeprowadził 1 edycję Otwartego Konkursu Ofert, w których na dofinansowanie projektów kulturalnych przeznaczono łącznie kwotę 480.000,00zł, z czego rozdysponowano 477.000,00 zł. Część nierozdysponowanych środków finansowych wraz z kwotami wynikającymi z rezygnacji podmiotów przeznaczono na realizację zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn.zm.) - tzw. małych grantów


Plik do pobrania:
Promocja Kulturalna - warunki.odt    
zał. nr 1 - wzór oferty konkursowej.odt    
zał. nr 2 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT.doc    
zał. nr 3 - oświadczenie o koncie bankowym.doc    
zał. nr 4 - wzór umowy konkursowej.odt    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."