Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2022-11-14

​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia realizacji zadania:

„Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”

ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”


I. RODZAJ I CEL ZADANIA
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zleca się w formie powierzenia realizację następującego zadania:

„Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”


UWAGA!
1.1. NA PROWADZENIE KAŻDEGO Z PONIŻSZYCH ZADAŃ ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W KONKURSIE PODMIOT POWINIEN ZŁOŻYĆ ODDZIELNĄ OFERTĘ, W PRZECIWNYM WYPADKU, TJ. JEŚLI W JEDNEJ OFERCIE PODMIOT WSKAŻE CHĘĆ PROWADZENIA ZARÓWNO ZADANIA NR 1, JAK I ZADANIA NR 2, OFERTA TAKA ZOSTANIE ROZPATRZONA NEGATYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ.
1.2. JEŚLI PODMIOT PROWADZI NA TERENIE KATOWIC WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO I WIĘCEJ NIŻ JEDNA Z TYCH PLACÓWEK REALIZOWAĆ BĘDZIE DZIAŁANIA Z OBSZARU ZADANIA NR 1, TO PODMIOT TAKI POWINIEN ZŁOŻYĆ JEDNĄ OFERTĘ OBEJMUJĄCĄ DZIAŁANIA WE WSZYSTKICH TYCH PLACÓWKACH.

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1. Zadanie nr 1: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez objęcie opieką dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy, organizację dodatkowych zajęć integracyjno-adaptacyjnych w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych na terenie miasta Katowice.
 
Cel zadania:
1. Wsparcie w zapewnieniu prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego dzieci ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza z uwzględnieniem dzieci uchodźców z Ukrainy oraz ich rodziców/opiekunów i osób z ich otoczenia poprzez prowadzenie dodatkowych działań w placówkach wsparcia dziennego na terenie miasta Katowice.
2. Integracja i włączenie dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w działania realizowane wspólnie z dziećmi i młodzieżą polską.

Odbiorcy:
Zadanie skierowane jest łącznie do co najmniej 300 osób – dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach organizowanych przez katowickie placówki wsparcia dziennego oraz (opcjonalnie) do i ich rodziców. Z uwagi na asymilacyjny charakter działań, odbiorcami powinny być zarówno osoby pochodzenia polskiego, jak i ukraińskiego. Grupa osób pochodzenia ukraińskiego stanowić powinna jak największą grupę, z założeniem, że nie mniej niż 10% wszystkich uczestników zadania.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Podjęcie działań mających na celu integrację dzieci pochodzenia ukraińskiego oraz wsparcie ich w rozwoju, pokonywaniu deficytów oraz adaptacji w nowym środowisku poprzez m.in.:
a) zajęcia integracyjne, animacyjne, arteterapetyczne, warsztatowe, pomoc w nauce, naukę języka polskiego dla dzieci ukraińskich oraz wsparcie w adaptacji tych dzieci do polskiego programu szkolnego itp.,
b) pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową, terapię traumy i przeciwdziałanie przemocy,
c) organizację zajęć integracyjnych w ramach akcji: „Zima w Mieście” oraz „Lato w Mieście”,
d) wyjazdy, wyjścia i spotkania o charakterze integracyjnym,
e) festyny, pikniki, w tym w szczególności z okazji Dnia Dziecka,
f) wsparcie rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do katowickich placówek wsparcia dziennego poprzez stworzenie:
- „Pozytywnego Klubu Rodzica” (miejsca integracji rodziców i dzieci, w tym uchodźców z Ukrainy, w ramach którego organizowane będą m.in. następujące zajęcia: bajkoterapia, arteterapia, zajęcia kulinarne itp.),
- oraz warsztatów wychowawczych dla matek.
Opisane powyżej usługi realizowane mogą być zarówno w godzinach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego (w tym przypadku do limitu miejsc placówki nie wlicza się dzieci pochodzenia ukraińskiego, które zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) mogą być przyjęte ponad ten limit, dodatkowo dzieci te nie muszą posiadać skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach), jak i poza godzinami pracy oraz w dni wolne. Zajęcia mogą odbywać się na terenie placówki, jak również poza jej terenem np. w plenerze, czy też w miarę potrzeb w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę.
2. Zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
3. Regularne prowadzenie dokumentacji pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/opiekunami.
4. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania:
a)     Liczba dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów objętych wsparciem (z podziałem na płeć, wiek, pochodzenie uchodźców).
b)     Liczba dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów mających dostęp do wsparcia psychologicznego i psycho-społecznego.
c)     Liczba osób z dostępem do bezpiecznej przestrzeni i hubu wsparcia.
d)     Liczba dzieci, które otrzymały indywidualną opiekę dla poszczególnego przypadku.
e)     Liczba osób z bezpiecznymi kanałami do raportowania nadużyć seksualnych dokonywanych przez pracowników opieki.


Sposoby monitorowania wskaźników:
a)     Listy osób, korzystających z usług (z podziałem na płeć, wiek, narodowość).
b)     Dokumenty potwierdzające zakupy, zatrudnienie osób itp.
c)     Sprawozdania/raporty z realizacji zadania.
d)     Dokumentacja fotograficzna, strona www, facebook itp.

2.2. Zadanie nr 2: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez utworzenie klubu dla młodzieży pochodzenia ukraińskiego.

Cel zadania:
1. Wsparcie w zapewnieniu prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego młodzieży pochodzenia ukraińskiego.
2. Zdobycie nowych doświadczeń.
3. Odkrycie własnego potencjału.
4. Rozwój umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach.
5. Przełamywanie osobistych ograniczeń i barier.
6. Zwiększenie motywacji do działania i osiągania założonych celów życiowych.
7. Rozwój kompetencji społecznych.
8. Rozbudzenie aktywności społecznej i postawy twórczej znajdującej wyraz w praktycznym działaniu.
9. Rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Odbiorcy:
Zadanie skierowane jest łącznie do 20 osób w wieku 13 – 18 lat – młodzieży pochodzenia ukraińskiego, która z powodu sytuacji psycho-społecznej, w której się znalazła potrzebuje specjalistycznego wsparcia w integracji i adaptacji do nowych warunków.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1.    Zapewnienie opieki i wychowania.
2.    Nauka języka polskiego.
3.    Wspieranie młodzieży w przezwyciężeniu trudności w nauce/zapewnienie korepetycji.
4.    Organizacja czasu wolnego – działania animacyjne, warsztaty rozwijające zainteresowania i pasje, treningi umiejętności społecznych, spotkania inspirujące do działania, cykl wyjść i wycieczek.
5.    Stała współpraca z rodzicami/opiekunami wychowanków.
6.    Prowadzenie klubu młodzieżowego maksymalnie przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb młodzieży i ich rodziców/opiekunów.
7.    Zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
8.    Regularne prowadzenie dokumentacji pracy z młodzieżą.
9.    Nadzór w zakresie przestrzegania przez młodzież norm i zasad współżycia społecznego, prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz promowanie zdrowego trybu życia.
10.    Pomoc wychowankom w sytuacjach kryzysowych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.
11.    Prowadzenie pracy z rodzinami wychowanków, w szczególnych przypadkach udzielanie wsparcia w zakresie zaspakajania potrzeb socjalnych rodzin.
12.    Zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie przygotowywanego w ramach warsztatów kulinarnych ze świeżych i wartościowych składników, zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania.
13. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Uwaga! Podmiot składający ofertę na realizację zadania nr 2 musi posiadać tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzony będzie klub młodzieżowy. Lokal ten powinien być dostosowany do prowadzenia w nim zajęć z młodzieżą (możliwy jest zakup ze środków UNICEF niezbędnego wyposażenia, które nie jest środkiem trwałym oraz przeprowadzenie drobnych, niezbędnych prac remontowych).

Wskaźniki realizacji zadania:
a)     Liczba młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów objętych wsparciem (z podziałem na płeć, wiek, pochodzenie uchodźców).
b)     Liczba młodzieży i rodziców/opiekunów mających dostęp do wsparcia psychologicznego i psycho-społecznego.
c)     Liczba osób z dostępem do bezpiecznej przestrzeni i hubu wsparcia.
d)     Liczba młodzieży, która otrzymała indywidualną opiekę dla poszczególnego przypadku.
e)     Liczba osób z bezpiecznymi kanałami do raportowania nadużyć seksualnych dokonywanych przez pracowników opieki.

Sposoby monitorowania wskaźników:
a)     Listy osób, korzystających z usług (z podziałem na płeć, wiek, narodowość).
b)     Dokumenty potwierdzające zakupy, zatrudnienie osób itp.
c)     Sprawozdania/raporty z realizacji zadania.
d)    Dokumentacja fotograficzna, strona www, facebook itp.

II.    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2023 R.:
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 1: 811 224,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 2: 499 800,00 zł
Ww. zadania są finansowane w 100% ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek
na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Osoby zatrudnione, świadczące usługi w ramach zadań nr 1 i 2 powinny posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.). W przypadku obywateli Ukrainy zastosowanie mają przepisy art. 27 ust. 12-14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą, pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie tej działalności zobowiązani są do uzyskania pisemnej informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 z późn. zm.).

2.2. Podmiot składający ofertę na realizację zadania nr 2 musi posiadać tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzony będzie klub młodzieżowy. Lokal ten powinien być dostosowany do prowadzenia w nim zajęć z młodzieżą (możliwy jest zakup ze środków UNICEF niezbędnego wyposażenia, które nie jest środkiem trwałym oraz przeprowadzenie drobnych, niezbędnych prac remontowych).

Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.


2.3. Warunkiem realizacji zadania jest stosowanie zasad i warunków Partnerstwa stanowiącego załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” nr zadania i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 15:00.
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć
do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numery (32) 259 34 72 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 803,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a)    ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot/-y składający/-e ofertę,
b)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c)    ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (w tym planowane rezultaty, sposób ich monitorowania oraz źródła informacji dotyczące rezultatów) i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot/-y będzie/będą realizować zadanie publiczne;
d)    uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania publicznego;
e)    uwzględnia planowany przez podmiot/-y wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
g)    analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wynikającymi z ustawy o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zgodnie z art. 44 ust. 3 cytowanej ustawy).

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik
do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

4.    Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 41 punktów.
Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.


VII.    INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU PT. „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA ”:
Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2021    5 000,00 zł
Rok 2022    0,00 zł*
* Stan na dzień 14 października 2022 r.

VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1.    Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Załączniki:


Plik do pobrania:
Ogólne zasady i warunki partnerstwa - załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert.doc    
Warunki konkursu - UNICEF - działalność na rzecz rodziny.pdf    
Wytyczne UNICEF dotyczące komunikacji i widoczności - załacznik nr 4 do warunków konkursowych.docx    
Wzór oferty - załącznik nr 1 do warunków konkursowych.doc    
Wzór oświadczeń - załacznik nr 2 do warunków konkursowych.doc    
Wzór umowy - załacznik nr 3 do warunków konkursowych.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."