Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2021-11-16

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania  realizacji zadania:

 

„PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM"

 

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  na lata 2021-2025" i projektu „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok"

 

I. RODZAJ  I CEL ZADANIA :

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) zleca się w formie wsparcia realizację następującego zadania:

 

„Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym".

 

UWAGA!

Na prowadzenie każdego z poniższych zadań zainteresowany udziałem w konkursie podmiot powinien złożyć oddzielną ofertę, w przeciwnym wypadku, tj. jeśli w jednej ofercie podmiot wskaże chęć prowadzenia wszystkich trzech zadań – oferta taka zostanie rozpatrzona negatywnie pod względem formalnym przez komisję konkursową.

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

 

2.1 Zadanie nr 1: Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z picia napojów alkoholowych i  zażywania innych środków psychoaktywnych.

 

Cel zadania:

a) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin;

b) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy        psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;

c) Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej I edukacyjnej w  zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności dla dzieci

i młodzieży, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Miejsce realizacji zadania:

Zadanie może być realizowane we wszystkich dzielnicach Katowic.

Odbiorcy:

Mieszkańcy miasta Katowice.

 

2.2. Zadanie nr 2: Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w zakresie ich zdrowia psychicznego.

 

Cel zadania:

a) Udzielanie pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży mającej na celu profilaktykę uzależnień.

b) Udzielanie wsparcia oraz informacji rodzicom, wychowawcom i nauczycielom w celu poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Miejsce realizacji zadania:

Zadanie ma być realizowane na terenie miasta Katowice.

 

Odbiorcy:

Dzieci i młodzież będący mieszkańcami miasta Katowice oraz ich rodzice, wychowawcy

i nauczyciele.

 

Szczegółowe zakresy usług oraz oczekiwane rezultaty i wskaźniki dostępne są w warunkach konkursowych.

-

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi  łącznie

w 2022 roku  273 189,00 zł.

Z tego podział środków na realizację poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Zadanie nr 1:

Przeciwdziałanie narkomanii – 55 781,00 zł.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 87 408,00 zł.

Zadanie nr 2:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 130 000,00 zł.

Wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od ilości wybranych do realizacji ofert.

Wysokość środków finansowych może ulec zmniejszeniu w danym roku budżetowym, jeżeli zmniejszeniu uległy założone w ofercie rezultaty i działania Zleceniobiorcy. W przypadku zagrożenia wystąpienia takiej sytuacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy w tym zakresie w trakcie realizacji zleconego zadania (w trakcie realizacji umowy).

 

III.  ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:

1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia
24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie: „ Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym",

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

 

3. W przypadku ofert złożonych w niniejszym konkursie na wsparcie realizacji zadania wymagany jest wkład własny finansowy (na poziomie nie niższym niż 1,00 zł). Dodatkowo w ofercie można także wycenić wkład: osobowy, rzeczowy*.

 

* W przypadku wyceny wkładu rzeczowego Oferent musi pamiętać, że wkład ten należy zaksięgować na koncie pozabilansowym. Dodatkowo sposób oszacowania wkładu własnego należy przedstawić w punkcie IV.2 oferty.

4. Dopuszcza się pobieranie opłat od odbiorców zadania, pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową w ramach realizowanego zadania publicznego.

 

5. Punkt III.6 oferty „dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego" jest obligatoryjny do wypełnienia.

 

6. Dotacja  nie  może  zostać  udzielona   na   dotowanie   zadań,   które  są   już  dofinansowane

z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

7. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA ORAZ TERMIN PONIESIENIA WYDATKÓW:

1. Termin realizacji zadania nr 1 i 2: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.,

z możliwością jego przedłużenia na następne lata, nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r. w formie aneksu do umowy.

2. Termin ponoszenia wydatków: do 31 grudnia danego roku.

3. Warunki realizacji zadania:

3.1. Standardy dotyczące wymagań związanych z realizacją zadań zostały określone

w „Rekomendacjach do realizacji i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", które dostępne są na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl).

3.2. Jeśli charakter zadania tego wymaga, podmiot uprawniony zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem, do którego posiada tytuł prawny, usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług. Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu/-ów, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

3.3.  W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w:

a) zakresie sposobu i terminu realizacji zadania (jednak termin ten nie może być dłuższy niż do
31 grudnia 2021 r.). Zmiany takie wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice oraz dysponenta środków (resortowego Wiceprezydenta Miasta Katowice). Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian przedstawić aktualizację oferty. Zmiany w ofercie wymagają aneksu do umowy.

b) zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do wysokości 35%, pod warunkiem pełnej realizacji określonego w ofercie zadania i za zgodą Naczelnika Wydziału polityki Społecznej urzędu Miasta Katowice (powyższe nie dotyczy przesunięć w zakresie wynagrodzeń).

Dokonywanie przesunięć w zakresie wynagrodzeń jest możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz wyłącznie za pisemną zgodą Naczelnika Wydziału polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice oraz dysponenta środków (resortowego Wiceprezydenta Miasta Katowice) po przesłaniu w tym zakresie indywidualnego wniosku wraz z uzasadnieniem.

Pisemnej gody wymaga również utworzenie nowej pozycji nie ujętej w kosztorysie pierwotnym.

W tym przypadku Oferent zobligowany jest po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian, przedstawić za pośrednictwem Generatora eNGO aktualizację oferty. Zmiany w ofercie wymagają aneksu do umowy.

3.4. Kwalifikacje kadry: zatrudnione osoby, świadczące odpowiednie usługi merytoryczne, powinny posiadać dyplom ukończenia studiów kierunkowych odpowiednich do świadczonego rodzaju usług np. prawnik, psycholog, terapeuta, pedagog itp. oraz doświadczenie niezbędne do realizacji tego typu usług.

3.5. Realizowane zadania powinny zawierać działania promocyjne np. w formie ulotek i plakatów lub innych publikacji z podaniem informacji, że zadanie jest dotowane z budżetu miasta Katowice.

3.6. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 - 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.7. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizację zadania lub jego części wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie będącymi stronami umowy.

3.8. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane jeśli wszystkie działania oraz rezultaty określone
w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na tym samym poziomie jaki planowano.

3.9. Podmiot realizujący zadanie ma obowiązek na bieżąco śledzić i respektować umieszczane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowa, wytyczne

i zalecenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2, w tym zasady bezpiecznego postępowania, a także aktualne przepisy prawa.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym- zadanie nr 1/2", i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 7 grudnia 2021 r. do godz. 15:00.

 

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 37 21 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30,

w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00). Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Maja Zając, adres e-mail maja.zajac@katowice.eu

 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 812,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy–Konkursy- Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

 • wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

   
  2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

   
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 grudnia 2021 r. o godz. 13.30 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

   
  4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

   
  5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 

   
  6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów. 

   
  7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

   
  8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

   

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PN. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" .

 

 Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku poprzednim i kwota zaangażowana w roku bieżącym
Rok  2020

2 771 967,53

W powyższej kwocie zawarte są środki finansowe zaangażowane na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" oraz dotacje

w trybie tzw. „małych grantów"

(rozdz. 851.85153 §2360 98 879,00zł + 851.85154 §2360 2 673 088,53zł)

Rok  2021

3 398 306,00 zł

W powyższej kwocie zawarte są środki finansowe zaangażowane na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" oraz dotacje

w trybie tzw. „małych grantów"

(rozdz. 851.85153 §2360 1 321 670,00zł + 851.85154 §2360

2 076 636,00zł)

- stan na dzień 04.11.2021 r.

 

 

VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 1. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 2. Odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych
  w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
 3. Przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

   

   

Plik do pobrania:
Warunki konkursowe 2022.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."