Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2021-02-08

​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

„Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”


I. RODZAJ I CEL ZADANIA

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania: „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”


2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1. Cel zadania:

Celem zadania jest stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, zapobieganie ich społecznej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.


2.2. Cele szczegółowe:

a) Rehabilitacja ruchowa, społeczna i psychologiczna osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

b) Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych przez te osoby.

c) Rozwijanie świadomości i wiedzy dotyczącej funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.


2.3. Miejsce realizacji zadania:

Zadanie realizowane może być we wszystkich dzielnicach Katowic oraz poza jego granicami, tj. na obszarze któregoś z miast ościennych.


2.4. Adresaci zadania: Mieszkańcy Katowic, w tym:

a) dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności dopuszcza się możliwość ich uczestnictwa w usługach na podstawie zaświadczenia lekarskiego o zagrożeniu niepełnosprawnością);

b) osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów (w przypadku osób przewlekle chorych bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności, dopuszcza się możliwość uczestnictwa w usługach przez okres do 6 miesięcy na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewlekłości choroby; konieczne jest uzupełnienie dokumentacji o orzeczenie stopnia niepełnosprawności przed upływem 6 miesięcy od daty rozpoczęcia uczestnictwa w usługach);

c) rodzice i opiekunowie ww. osób z niepełnosprawnościami;

d) mieszkańcy miasta Katowice, uczniowie katowickich placówek oświatowych – jeśli projekt dotyczy akcji edukacyjno-społecznej propagującej udział osób z niepełnosprawnościami

w życiu społecznym.


2.5. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.5.1. Aktywizacja, rehabilitacja, terapia, rozwój zainteresowań osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2.5.2. Innowacyjne formy terapii lub rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci.

2.5.3. Rehabilitacja i integracja społeczna osób z dysfunkcją narządu wzroku, w tym rewalidacja dzieci z dysfunkcją narządu wzroku.

2.5.4. Aktywizacja, rehabilitacja, terapia, rozwój zainteresowań osób z dysfunkcją narządu słuchu.

2.5.5. Dogo i hipoterapia dla osób z niepełnosprawnościami.

2.5.6. Rehabilitacja i terapia osób dorosłych z demencją, a także osób dotkniętych spektrum autyzmu.

2.5.7. Rehabilitacja lecznicza i społeczna chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin.

2.5.8. Wieloprofilowa pomoc kobietom w różnych okresach leczenia nowotworu piersi.

2.5.9. Udzielanie pomocy psychologicznej oraz prowadzenie poradnictwa socjalnego na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorych oraz członków ich rodzin, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

2.5.10. Prowadzenie akcji edukacyjno-społecznych promujących udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.


2.6. Oczekiwane rezultaty zadania:

Prowadzenie na terenie miasta Katowice różnego rodzaju działań/usług opisanych w pkt. 2.5, mających na celu stworzenie warunków sprzyjających integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, zapobieganiu ich społecznej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.


Oczekiwane rezultaty realizacji zadania należy wskazać w sposób precyzyjny z możliwością zmierzenia oraz rozliczenia ich osiągnięcia.


2.7. Przykładowe wskaźniki realizacji zadania (w zależności od form i zakresu zadania):

a) liczba osób z niepełnosprawnościami, do których skierowany jest projekt,

b) liczba dni i godzin, w których realizowany będzie projekt,

c) liczba i rodzaje świadczonych usług.


2.8. Sposób monitorowania wskaźników:

a) listy osób, które skorzystały z zadania,

b) harmonogramy zajęć,

c) dzienniki zajęć,

d) inna dokumentacja np. kronika, ulotki, plakaty, informacje zamieszczone w mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.


II.    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.: 235 850,00 zł.


III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek

na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.


2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.


3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.


4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:


1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie dnia 31 grudnia 2021 r.


2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Osoby zatrudnione lub wolontariusze świadczący odpowiednie usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, biorące udział przy realizacji projektu powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać dyplom ukończenia studiów kierunkowych odpowiednich do świadczonych usług, np. lekarz, psycholog, terapeuta zajęciowy.


2.2. Podmiot realizujący zadanie powinien dysponować lokalem, do którego posiada tytuł prawny, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz posiadać zaplecze i sprzęt niezbędny dla właściwego realizowania zadania (wymóg ten nie dotyczy podmiotów planujących w ofercie realizację zadania poza ww. lokalem, np. w szkołach).


Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.


V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami” i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 1 marca 2021 r. do godz. 15.00.


Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).


2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 34 62 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).


3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 807,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).


VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

a)    ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

b)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)    ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

d)    analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

- wyboru najkorzystniejszej oferty,

- wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 marca 2021 r. o godz. 9.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).


4.    Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.


5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.


6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.

Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.


7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.


8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.


VII.    Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”


Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2020        1 233 696,21 zł
Rok 2021         0,00 zł*
* Stan na dzień 27 stycznia 2021 r.

VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1.    Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2.    Przesunięcia terminu składania ofert.
3.    Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.Załączniki:

Warunki konkursu - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2021.pdf

Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta na 2021.doc

Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc

Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."