Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-11-23

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania  realizacji zadania:

 

„PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM"

 

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  na lata 2021-2025" i „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok"

 

I. RODZAJ  I CEL ZADANIA :

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), zleca się w formie wsparcia realizację następującego zadania:

„Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym".

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1 Miejsce realizacji zadania:

Zadanie może być realizowane we wszystkich dzielnicach Katowic.

2.2  Adresaci zadania:

Mieszkańcy miasta Katowice.

2.3  Cel główny:

Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z picia napojów alkoholowych i  zażywania innych środków psychoaktywnych.

2.4 Zakres świadczonych usług:

a). Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych    od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin;

b). Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy        psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;

c). Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Oczekiwane rezultaty i wskaźniki dostępne są w warunkach konkursowych.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Kwota  przeznaczona  na  realizację  zadania  ogłoszonego  w  niniejszym  konkursie wynosi  łącznie

w 2021 roku  344 803,00 zł.

Z tego podział środków na realizację poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Przeciwdziałanie narkomanii – 106 295,00 zł,

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych –238 508,00 zł.

 

Wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od ilości wybranych do realizacji ofert.

 

Wysokość środków finansowych może ulec zmniejszeniu w danym roku budżetowym, jeżeli zmniejszeniu uległy założone w ofercie rezultaty i działania Zleceniobiorcy. W przypadku zagrożenia wystąpienia takiej sytuacji, Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy w tym zakresie w trakcie realizacji zleconego zadania (w trakcie realizacji umowy).

 

III.  ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

 

3. Dotacja  nie  może  zostać  udzielona   na   dotowanie   zadania,   które   jest   już  dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA ORAZ TERMIN PONIESIENIA WYDATKÓW:

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r., z możliwością jego przedłużenia na następne lata, nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. w formie aneksu do umowy.

 

2. Termin ponoszenia wydatków: do 31 grudnia danego roku.

 

3. Warunki realizacji zadania:

3.1. Standardy dotyczące wymagań związanych z realizacją zadań zostały określone

w „Rekomendacjach do realizacji i finansowania gminnych programów profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych", które dostępne są na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( www.parpa.pl );

 

3.2. Jeśli charakter zadania tego wymaga, podmiot uprawniony zainteresowany realizacją zadania powinien dysponować lokalem, do którego posiada tytuł prawny, usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług. Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu/-ów, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.      

 

3.4. Kwalifikacje kadry: zatrudnione osoby, świadczące odpowiednie usługi merytoryczne, powinny posiadać dyplom ukończenia studiów kierunkowych odpowiednich do świadczonego rodzaju usług np. psycholog, pedagog, prawnik, itp.

 

3.5. Realizowane zadania powinny zawierać działania promocyjne np. w formie ulotek i plakatów lub innych publikacji z podaniem informacji, że zadanie jest dotowane z budżetu miasta Katowice.

 

3.6. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2 - 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3.7. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizację zadania lub jego części wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie będącymi stronami umowy.

 

3.8. Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane jeśli wszystkie działania oraz rezultaty określone w ofercie w sposób umożliwiający ich zmierzenie zostały osiągnięte na tym samym poziomie jaki planowano.

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na   stronie    http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,    a    następnie    podpisany  wydruk

z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 14 grudnia 2020r. do godz. 15:00.

 

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 37 21 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 812,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy–Konkursy- Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

  • wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów. 

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PN. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM" .

 

 Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku poprzednim i kwota zaangażowana w roku bieżącym

 

Rok  2019

2 794 732,00 zł

W powyższej kwocie zawarte są środki finansowe przekazane na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" oraz dotacje w trybie tzw. „małych grantów"

(rozdz. 851.85153 §2360 98879,00zł+851.85154 §2360 2 695 853,00zł)

 

Rok  2020

 

2 742 500,00 zł

W powyższej kwocie zawarte są środki finansowe zaangażowane na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" oraz dotacje w trybie tzw. „małych grantów"

(rozdz.851.85153 §2360 98 879,00zł+851.85154 §2360 2 643 621,00zł)

 - stan na dzień 3 listopada 2020roku

 

 

VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych

w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

 

 


Plik do pobrania:
Przeciwdziałanie uzależnieniom - Warunki konkursowe 2021.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta na 2021.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."