Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2020-07-09

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

„Działalność charytatywna"

 

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

 

I. Rodzaj i cel zadania

1. Podmiotowi(-om) uprawnionemu(-ym) określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:  „Działalność charytatywna".

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

 

2.1. Cel zadania:

Celem zadania jest wyjście naprzeciw osobom doświadczających stałych lub tymczasowych trudności finansowych, ubóstwa i kryzysów życiowych pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak np. epidemia, utrata pracy, niepełnosprawność, nagła choroba własna lub osoby bliskiej poprzez prowadzenie sklepu socjalnego oraz klubo-kawiarni.

 

2.2. Miejsce realizacji zadania:

Zadanie ma być realizowane w lokalu użytkowym przy ul. Tysiąclecia 82 w Katowicach, przekazanym na potrzeby realizacji zadania z zasobów miasta Katowice, spełniającym wszystkie wymagania związane z prowadzeniem w tym miejscu tego typu działalności handlowej i usługowej.

 

2.3. Adresaci zadania:

Głównymi adresatami zadania uprawnionymi do zakupów w sklepie socjalnym są osoby i rodziny zamieszkałe w Katowicach, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Z zakupów w sklepie socjalnym będą mogły korzystać osoby spełniające kryteria ustalone ze Zleceniodawcą, na podstawie specjalnych skierowań lub list osób uprawnionych do dokonywania zakupów w sklepie, wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Zakłada się wprowadzenie miesięcznego limitu wartości zakupów dla 1 osoby.

 

Dodatkowo, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach Zleceniobiorca sam może kierować osoby do dokonywania zakupów w sklepie socjalnym.

 

Adresatami zadania uprawnionymi do korzystania z klubo-kawiarni są w szczególności katowiccy seniorzy w wieku 60+, skupieni wokół organizacji senioralnych działających aktywnie i regularnie na terenie miasta Katowice (np. w Klubach Seniora, fundacjach, stowarzyszeniach, Uniwersytecie III Wieku).

 

2.4. Zakres świadczonych usług:

a) udzielenie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie placówki handlu detalicznego zajmującego się w szczególności sprzedażą artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i chemii domowej sprzedawanymi w cenach poniżej ich wartości rynkowej;

b) prowadzenie przy sklepie socjalnym klubo-kawiarni, która będzie miejscem wzajemnych spotkań dla ludzi starszych i samotnych, którzy będą mogli również aktywnie uczestniczyć w jej obsłudze w formie wolontariatu, co pozytywnie ma wpłynąć na ich aktywizację;

c) prowadzenie sklepu socjalnego oraz klubo-kawiarni przez co najmniej 5 dni w tygodniu, przez minimum 5 godzin dziennie;

d) propagowanie pozytywnych zachowań konsumenckich oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności;

e) współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami, w tym m.in. z:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, w zakresie dotarcia do potencjalnych beneficjentów mogących skorzystać z oferty sklepu socjalnego, przechodząc wcześniej proces określonej weryfikacji formalnej,

-  ogólnopolskimi i lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi, hurtowniami, producentami, hodowcami i sklepami detalicznymi w celu zapewnienia stałego łańcucha dostaw towarów, których termin przydatności dobiega końca, ale są nadal pełnowartościowe i mogą być pozyskiwane bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach.


II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od dnia zawarcia umowy
do 31 grudnia 2020 r.: 20 000,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotowi(-om) uprawnionemu(-ym): organizacji(-om) pozarządowej(-ym) w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) lub podmiotowi(-om) wymienionemu(-ym) w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy zwanym(-i) dalej „organizacją(-ami) pozarządową(-ymi)", jeżeli:

a) jej/ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmiot(-y) nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.


2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

 

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

5. W wyniku postępowania konkursowego może być wybrana do realizacji jedna oferta.

 

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 31 grudnia 2020 r.

 

2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadać umiejętności dostosowane do wykonywanego zakresu obowiązków, w tym: umiejętność nawiązywania kontaktów ze środowiskiem osób bezdomnych – wskazane referencje oraz w przypadku osób mających bezpośredni kontakt z żywnością - posiadać aktualna książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych.

 

2.2. Realizator zadania zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w odrębnych przepisach żywieniowo - higieniczno – zdrowotnych.


V. Termin składania ofert:

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie https://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 6 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 33 88.

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwające,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 806,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: dla Mieszkańca – Współpraca z NGO – dotacje – konkursy – konkursy Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: ogłoszenia i aktualności – organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych.

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot(-y) składający(-e) ofertę,

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot(-y) uprawniony(-e) będzie/będą realizować zadanie,

d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

- wyboru najkorzystniejszej oferty,

- wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.  


2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2020 r. o godz. 9:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).


4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.


5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.

Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Katowice.


7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy(-ów), któremu(-ym) planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego/nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.


8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.


VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Działalność charytatywna"

Rok 201950 000,00 zł
Rok 202050 000,00 zł*

* Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.                

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

  1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
  2. Przesunięcia terminu składania ofert.
  3. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Wiceprezydent Miasta Katowice
Jerzy Woźniak

 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."