Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2018-05-28

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

 

„Udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Katowicach, w ramach zadania pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 1 217 120,00 zł, w tym kwota na 2018 rok wynosi 215 402,00 zł, w 2019 roku wynosi 500 384,00 zł,  a w 2020 roku wynosi 501 334,00 zł.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyniosły:

w roku 2017  – 118 778,00 zł,

w roku 2018 –  176 232,00 zł.

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17, pok. 13, tel. 32 251-19-70 wew. 179, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach www.mops.katowice.pl w zakładce: Konkursy – dotacje lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice oraz na portalu www.ngo.katowice.eu.                

 

Oferty należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) złożyć w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. 1 (parter), w terminie do dnia 18.06.2018 r. do godziny 15.00.

 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. 1 (parter), w ww. terminie (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach).

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 powyższej ustawy, jeżeli:

  - ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

  - wyżej wymienione podmioty nie zalegają z opłaceniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
 2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, w ramach powierzania.
 3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu  miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
 4. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami (za wyjątkiem drobnych napraw i konserwacji), przebudową i adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym: komputerów, laptopów), które stanowi zakup inwestycyjny.
 5. Preferowana kalkulacja kosztów powinna zawierać podział m.in. na opłaty lokalowe (czynsz, media itd.), koszty wynagrodzenia pracowników merytorycznych, koszty wynagrodzenia pozostałych pracowników, koszty innych świadczeń dla pracowników, zakup środków czystości, środków higieny osobistej oraz inne koszty (z wyszczególnieniem czego dotyczą).

   

  III. Tryb i kryteria oceny ofert:

  1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016

  roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

  Do oferty należy załączyć:
 1. Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji          z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).
 2. Statut organizacji.
 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą           na przykład: tytuł prawny do lokalu, w przypadku realizacji zadania w lokalu nie będącym własnością organizacji składającej ofertę np. umowa najmu, umowa użyczenia; kwalifikacje kadry, dokument/y potwierdzające co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wsparcia, rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem ww. konkursu.
  W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.
 5. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy               w zadanie.

   

   
 6. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 1. Kalkulację kosztów i harmonogram w przeliczeniu na każdy rok realizacji zadania w przypadku ubiegania się o realizację zadań długoterminowych – załącznik 1.2 do oferty realizacji zadania publicznego. Kosztorys na 2018 r. należy sporządzić w punkcie IV.8 oferty realizacji zadania.
 2. Opracowany Regulamin działalności Schroniska dla bezdomnych mężczyzn.
 3. Pozytywne opinie Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące lokalu w którym będzie realizowane zadanie.

   

  Dołączone do oferty załączniki mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem" oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

   

  W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1)–4).

   

  2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

  Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:
 1. ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:
 1. zakres usług, opis poszczególnych działań,
 2. czy podmiot realizujący zadanie posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodka wsparcia,
 3. czy podmiot zainteresowany realizacją zadania dysponuje lokalem usytuowanym w jednej         z dzielnic Katowic, znajdującym się na terenie jednej posesji, którego stan techniczny umożliwia realizację zadania oraz jest dostosowany do rodzaju świadczonych usług oraz posiada pozytywne opinie Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 4. zgodność projektu ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021.

 

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

 1. standardów zakresu świadczonych usług,
 2. koszt realizacji projektu.

 

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

 1. kwalifikacje kadry oraz strukturę zatrudnienia zgodnie z rozdziałem IV ust. 2 ppkt. 2.3.3 warunków konkursowych,
 2. wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji.

 

4) Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

5) Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

- wyboru najkorzystniejszej oferty,

- wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

IV. Otwarcie ofert odbędzie się 20.06.2018 r. o godz. 13:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. 04 (przyziemie)

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice oraz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz Miasta Katowice lub jego mieszkańców.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie,
 2. przesunięcia terminu składania ofert,
 3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
 4. odwołania konkursu.

   

  Wiceprezydent Miasta Katowice

  Marzena SzubaPlik do pobrania:
Warunki konkursowe schronisko.doc    
Zał. nr 10 do umowy - wzór sprawozdania stan zatrudnienia.docx    
Zał. nr 3 do umowy - wzór opisu faktury(rachunku).doc    
Zał. nr 4 do umowy - wzór tablicy o fakcie finansowania z budżetu.doc    
Zał. nr 5 do umowy - wzór loga Zleceniodawcy.doc    
Zał. nr 6 do umowy - wzór uproszczonego sprawozdania.doc    
Zał. nr 7 do umowy - wzór zestawienia osób, które uiściły należność.xlsx    
Zał. nr 8 do umowy - wzór zestawienia osób, które częściowo uiściły.xlsx    
Zał. nr 9 do umowy - lista obecności schronisko.doc    
Załącznik nr 1 - wzór oferty z oświadczeniami.doc    
Załącznik nr 2 - wzór umowy do warunków konkursowych.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."