Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2017-12-11

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w formie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziećmi, będących mieszkańcami Katowic”

_________________________________________________________________

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi łącznie:  361 350,00 zł, w tym:
- na 2018 r.: 120 450,00 zł,
- na 2019 r.: 120 450,00 zł,
- na 2020 r.: 120 450,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w formie dotacji zaangażowane dla organizacji pozarządowych wyniosły:
w roku 2016 - 0,00 zł*,
w roku 2017 - 0,00 zł .
** Zadanie realizowane było zarówno w roku bieżącym, jak i w latach poprzednich na podstawie odrębnych przepisów – ustawy Prawo zamówień publicznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
W roku 2016 – 77 353,00 zł.
W roku 2017 – 69 060,00 zł (stan na 30.09.2017 r.).

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku.

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w  poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) oraz złożyć w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. nr 1 (parter) w terminie do dnia 3 stycznia 2018 r. do godziny 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w  formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w  Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17, pok. nr 1 (parter) w terminie do dnia 3 stycznia 2018 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach).

2. Nie będą rozpatrywane oferty, które:

a) zostaną złożone po terminie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,

b) wpłyną drogą pocztową po terminie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach,

c) zostaną przesłane wyłącznie drogą elektroniczną,

d) zostaną przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO,

e) zostaną sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 1 warunków konkursowych.

3. Dopuszcza się możliwość dokonania drobnych poprawek w złożonej ofercie, na wezwanie komisji konkursowej, w terminie 3 dni roboczych.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

-  ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

-  ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia/w ramach powierzania*.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami (za wyjątkiem drobnych napraw i konserwacji), przebudową i adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym: komputery, laptopy) które stanowi zakup inwestycyjny tj. jednostkowa cena przekracza 3.500,00 zł brutto oraz inne niezwiązane z zakresem merytorycznym zadania.

5. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki związane z realizacją zadania w postaci prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w formie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem, tj. wszystkie wydatki związane bezpośrednio z realizacją zadania.

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:

1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2) Statut organizacji.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

4) Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą na przykład: tytuł prawny do lokalu, w przypadku realizacji zadania w lokalu nie będącym własnością organizacji składającej ofertę np. umowa najmu, umowa użyczenia lokalu, kwalifikacje kadry, rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach, dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem ww. konkursu, opinie/protokoły Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej.

5) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

6) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Dołączone do oferty załączniki mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/uprawnionych (wskazanej/wskazanych m. in. w odpisie  z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt 1) – 3).

2. Kryteria oceny ofert.

Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

2.1. Ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot/-ty składający/-ce ofertę:

a) do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest projekt?,

b) zakres usług, opis poszczególnych działań, np. jakie standardy określone w niniejszych warunkach konkursowych spełniają przedstawione oferty?,

c) czy podmiot/-ty uprawniony/-ne, zainteresowany/-ne realizacją zadania dysponuje/-ą lokalem w dobrym punkcie komunikacyjnym usytuowanym na terenie miasta Katowice, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług lub w przypadku realizacji zadania

w lokalu niebędącym własnością organizacji np. umowa najmu, umowa użyczenia lokalu,

d) szczegółowy opis lokalu i jego otoczenia.

2.2. Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

a) liczby osób – mieszkańców Katowic, do których skierowany jest projekt,

b) zakres proponowanych działań.

2.3. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

a) kwalifikacje kadry: czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby, w tym wolontariusze posiadają odpowiednie wykształcenie oraz przygotowanie i doświadczenie w realizacji podobnych zadań pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadania?,

b) wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji.

2.4. W przypadku wspierania – uwzględnia:

a) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

b) planowany przez podmiot wkład: osobowy, rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

2.5. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi/-om uprawnionemu/-ym w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.6. Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami       budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach ul. Jagiellońska 17 pok. 12.

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert.

Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców miasta Katowice.


Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo:

1. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Przesunięcia terminu składania ofert.

3. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

4. Odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu Miasta na 2018 r.

Wiceprezydent Miasta Katowice

Marzena Szuba


Plik do pobrania:
Waruki konkursowe.pdf    
Zał. nr 1 - wzór oferty.doc    
Zał. nr 2 - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."