Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje osoby na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Wymagania niezbędne

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • udokumentowany minimum 5-letni staż pracy, do którego wlicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych),
 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków,
 • udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Ordynacja podatkowa,
  • ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  • ustawy o podatku rolnym,
  • ustawy o podatku leśnym,
  • ustawy o opłacie skarbowej,
  • ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o finansach publicznych,
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie o profilu ekonomicznym, administracyjnym lub prawniczym,
 • studia podyplomowe, szkolenia z obszaru podatków,
 • umiejętność współpracy i zarządzania pracownikami,
 • wysokie zdolności komunikacyjne, interpersonalne,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • decyzyjność, inicjatywa w działaniu, umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu i presji czasu.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • kierowała, organizowała, koordynowała oraz nadzorowała pracę Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,
 • sprawowała nadzór merytoryczny nad realizacją zadań i obowiązków przez podległych pracowników w zakresie:
  • dokonywania wymiaru podatków lokalnych i opłaty skarbowej,
  • kontroli prawidłowości składanych deklaracji podatkowych,
  • prowadzenia ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych,
  • prowadzenia postępowań podatkowych,
 • planowała dochody budżetowe oraz przygotowywała propozycje do projektu budżetu miasta,
 • sprawowała nadzór nad prowadzonymi postępowaniami podatkowymi oraz odwoławczymi,
 • prowadziła kontrolę zarządczą funkcjonalną w zakresie działania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,
 • opracowywała projekty uchwał Rady Miasta Katowice dotyczących stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Francuska 70 - III piętro (wejście do budynku z podjazdem z poziomu zero, windy oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).

W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym,

 • praca na stanowisku wiąże się z:
  • pracą administracyjno-biurową przy komputerze powyżej 4 godzin,
  • kontaktami telefonicznymi i bezpośrednimi z klientami zewnętrznymi, pracownikami Urzędu,
  • kierowaniem ponad 50-osobowym zespołem, podzielonym na 5 referatów.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W styczniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania" link: Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji,
 • oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 5-letniego stażu pracy bądź dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających:
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatków,
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem (przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże).

 

Dodatkowe informacje:

 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych - Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie.
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów".

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 17 marca 2023 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/18/2023":

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

• kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,

• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

Dodatkowe uwagi:

Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe" link: RODO - klauzula informacyjna.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 7.600 zł brutto,
 • dodatek funkcyjny od 1.900 zł brutto,
 • dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
 • program prywatnej opieki medycznej,
 • grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Maciej Stachura

Sekretarz Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Monika Piełot
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."