Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowo-Rachunkowym.

Wymagania niezbędne

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie:
  • wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: ekonomia, finanse, rachunkowość, marketing, zarządzanie, administracja i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
  • średnie i udokumentowany minimum 5-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika
  z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości - Rozdziały 1-3,
 • dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych - Dział I.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w księgowości, obsłudze kasowej lub administracji publicznej,
 • umiejętność obsługi MS Excel,
 • umiejętność obsługi programów księgowych (np. znajomość obsługi modułu Dysponent, FK firmy Rekord),
 • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie),
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • dokładność, rzetelność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • realizowała wydatki budżetowe,
 • prowadziła obsługę kasy wewnętrznej Urzędu Miasta Katowice, w tym: przyjmowała 
  i dokonywała wypłat, prowadziła kasę walutową oraz uzgadniała i rozliczała stan gotówki
  w kasie, a także prowadziła ewidencję gwarancji bankowych,
 • prowadziła obsługę księgowo-rachunkową wniosków o wypłatę dofinansowania z programu związanego z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Katowice,
 • prowadziła obsługę konta depozytowego, w szczególności prowadziła ewidencję pomocniczą
  w zakresie wpłat i wypłat wadium, gwarancji oraz zabezpieczeń,
 • uczestniczyła w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy.
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 1 - IV piętro (wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
  Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych, a także z niepełnosprawnością ruchową korzystających z wózka.
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta Katowice.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W maju 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne -

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania" link: Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia wyższego lub 5-letniego stażu pracy -
  w przypadku wykształcenia średniego (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy),

- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy osób
  z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Dodatkowe informacje:

 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych
  i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona
  w BIP w zakładce „Lista kandydatów".

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 30 czerwca 2022 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/86/2022":

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:30 do 17:00, we wtorki i środki w godzinach od 7:30 do 15:30,
  w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

• kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,

• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

Dodatkowe uwagi:

​Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych
w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe" link: RODO - klauzula informacyjna.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.600 zł brutto,
 • dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.                 

Z upoważnienia

                                                                                                         Prezydenta Miasta Katowice

                                                                                                    Maciej Stachura

                                                                                                       Sekretarz Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."