Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wydziale Obsługi Inwestorów.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz wiedza w zakresie zasad funkcjonowania administracji samorządowej,
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych pakietu MS Office i OpenOffice - w stopniu bardzo dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość instytucji, organizacji otoczenia okołobiznesowego oraz umiejętność współpracy z nimi,
 • znajomość mechanizmów i standardów obsługi inwestora,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń biznesowych,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • kreatywność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • przygotowywała kompleksową ofertę dla inwestorów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej i środowiska start-up'owego w zakresie pomocy w procedurach inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie miasta Katowice: udzielała pomocy w wyborze właściwego miejsca
  na lokalizację inwestycji, w tym przygotowywała mapy i plany sytuacyjne uwzględniające informacje niezbędne do podjęcia decyzji inwestycyjnych, analizowała nieruchomości pod względem planistycznym i geodezyjno-własnościowym,
 • prowadziła nabory na przyszłych najemców przestrzeni Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink, w tym uczestniczyła w pracach Zespołu Oceniającego, współpracowała z najemcami, partnerami i mentorami projektu Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink,
 • organizowała szkolenia, warsztaty i inne wydarzenia biznesowe dla inwestorów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz środowiska start-up'owego w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink,
 • prowadziła platformę informacyjną na temat przedsiębiorczości i działalności start-up'owej w Katowicach poprzez dedykowaną stronę www.rawaink.katowice.eu oraz fanpage Strefa Innowacji Miasta Katowice na portalu Facebook.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Teatralna 17a /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy komputerze oraz poza stałym miejscem pracy /udział w spotkaniach z inwestorami/, pod presją czasu, wymagająca współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice i jednostkami organizacyjnymi miasta, zlokalizowanymi w różnych budynkach na terenie Katowic.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W kwietniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/76/2022 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Obsługi Inwestorów" w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:30 do 17:00, we wtorki i środki w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

• kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,

• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.500 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Maciej Stachura

Sekretarz Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."