Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Lokali Użytkowych i Reklam w Wydziale Budynków i Dróg.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: administracja, prawo, ekonomia,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Kodeks cywilny - Księga I, Księga II - Tytuł I, III i IV oraz Księga III,
  • ustawy Kodeks spółek handlowych - Tytuł I, II, III (spółka z o.o.) oraz IV,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych pakietu MS Office i Open Office, Internetu oraz urządzeń biurowych - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność sporządzania i redagowania pism,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • odporność na stres,
 • kreatywność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła bazę informatyczną „E-lokale" w zakresie rejestru wolnych lokali użytkowych oraz innych powierzonych zadań,
 • organizowała przetargi na wolne lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą według obowiązujących zasad,
 • przygotowywała skierowania do zawarcia umowy najmu dla oferentów, którzy wygrali przetarg,
 • organizowała przetargi na wolne lokale użytkowe - garaże,
 • przygotowywała skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego - garażu dla oferentów, którzy wygrali przetarg,
 • prowadziła sprawy lokali użytkowych związanych z przejęciem ich do zasobu miasta Katowice i przekazaniem Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w administrowanie,
 • prowadziła bazę manualną lokali użytkowych,
 • prowadziła listy lokali użytkowych, w tym garaży, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta,
 • przeprowadzała wizje i kontrole w lokalach w ramach powierzonego zakresu czynności,
 • rozpatrywała sprawy związane z opiniowaniem wniosków o umieszczenie ogródków gastronomicznych,
 • współpracowała z Oddziałami Eksploatacji Budynków w zakresie gospodarki wolnymi lokalami użytkowymi,
 • prowadziła sprawy związane ze zbyciem wolnych lokali użytkowych,
 • pełniła funkcję redaktora Biuletynu Informacji Publicznej oraz wykonywała zadania wynikające z obowiązującego zarządzenia wewnętrznego regulującego udostępnianie informacji publicznej w BIP,
 • pełniła funkcję redaktora strony internetowej www.katowice.eu.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Rynek 1 - budynek wyposażony w windę,
 • praca przy komputerze oraz w terenie /przeprowadzanie wizji w lokalach użytkowych/, pod presją czasu, wymagająca wysokiego poziomu samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W kwietniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
  są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/72/2022 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Budynków i Dróg", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2022 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia naboru w formie online z wykorzystaniem wideokonferencji. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

• kamerka internetowa - komisja ds. naboru musi móc sprawdzić Twoją tożsamość,

• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

Dodatkowe uwagi:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=111790

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze na czas trwania pierwszej umowy zawartej na czas określony: od 3.300 zł brutto oraz dodatek w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy,
 • lokalizację z dogodnymi połączeniami komunikacji publicznej,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość nabycia legitymacji uprawniającej do ulgi na przejazdy Kolejami Śląskimi,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Maciej Stachura

Sekretarz Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."