Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Opłat i Analiz Finansowych w Wydziale Gospodarki Mieniem.

Wymagania niezbędne

  • wykształcenie wyższe - preferowany kierunek lub specjalność: administracja, finanse, ekonomia, gospodarka nieruchomościami,
  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
  • dobra znajomość przepisów:
    • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
    • ustawy o finansach publicznych,
    • ustawy o podatku od towarów i usług,
    • ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office (Word, Excel) i Open Office.

Wymagania dodatkowe:

  • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjnych,
  • wykształcenie podyplomowe w zakresie finansów, rachunkowości, ekonomii lub administracji,
  • umiejętność redagowania pism urzędowych,
  • umiejętność pracy w zespole oraz z klientem zewnętrznym,
  • systematyczność, rzetelność, kreatywność i komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

  • prowadziła elektroniczną ewidencję Płatników Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za grunty,
  • przeprowadzała aktualizację opłat rocznych,
  • egzekwowała należności finansowe, wynikające z zawartych umów i decyzji,
  • przygotowywała oraz prowadziła dokumentację finansowo-księgową podatku od towarów i usług VAT dotyczącą sprzedaży opodatkowanej, w tym wystawiała faktury VAT, korekty faktur VAT, noty korygujące oraz sporządzała rejestry sprzedaży,
  • odpowiedzialna za planowanie oraz realizowanie dochodów i wydatków budżetowych w ramach wykonywanych zadań,
  • rozpatrywała wnioski wpływające do Wydziału w ramach powierzonego zakresu czynności.

Warunki pracy:

  • pełny wymiar czasu pracy,
  • miejsce pracy - Katowice ul. Młyńska 4 - budynek wyposażony w windę,
  • praca przy komputerze, wymagająca współpracy z innymi komórkami Urzędu Miasta Katowice, zlokalizowanymi w różnych budynkach oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi.

Wskaźnik zatrudnienia:

​W marcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Katowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

  • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
  • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
  • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/46/2019 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Wydziale Gospodarki Mieniem" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."