Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Dla słabowidzących
AA+/_
UM Katowice

Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi


Adres: 40-203 Katowice Al. Roździeńskiego 88
Telefon: (32) 258-10-36
Fax: (32) 258-10-36
Email: przedszkole.67@gmail.com
Strona www:
http://www.przedszkole67.katowice.pl/
Strona bip.gov.pl

Dyrektor Przedszkola: mgr Bogusława Lempart - Płonka

W placówce funkcjonuje 6 oddziałów w tym:

4 oddziały integracyjne
2 oddziały specjalne

Dzieci do przedszkola są przyjmowane zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Statutem, oraz Kartą Zgłoszeń Dziecka do Przedszkola.
Dzieci z deficytami przyjmowane są na podstawie skierowania wydanego przez Organ Prowadzący, oraz orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Przedszkole prowadzi nauczanie indywidualne oraz jest placówką mogącą realizować wczesne wspomaganie.


Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddziałami  Integracyjnymi w Katowicach istnieje od  roku 1981r., od ponad 10 lat ukierunkowuje swoją działalność  na rzecz edukacji, wychowania i integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych. Pierwszym krokiem w tym kierunku było utworzenie w 1993 r. grupy specjalnej w związku z licznymi sygnałami środowiskowymi o potrzebie tworzenia optymalnych warunków wzrastania i rozwoju dzieci specjalnej troski i wspierania w tym zakresie  ich rodzin.
Rosnące doświadczenie w pracy i ponad standardowych działaniach integrujących dzieci zdrowe z dziećmi z oddziału specjalnego, przekonanie o obopólnych korzyściach z tych relacji, skłoniło dyrekcję i radę pedagogiczną do podjęcia starań o utworzenie pierwszej grupy integracyjnej. Funkcjonuje ona od 2000 r. opierając się na  autorskim „Projekcie powstania i funkcjonowania Grupy Integracyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 67  w Katowicach”.
Wysoko oceniane przez środowisko, jak i organ prowadzący, efekty działalności przedszkola w świadczeniu usług  edukacyjnych na rzecz wszystkich dzieci, a także podjęte  działania w rozpoznawaniu potrzeb dzieci specjalnej troski, stały się podstawą do  złożenia przez dyrektora przedszkola wniosku o utworzenie dodatkowych oddziałów: integracyjnego i specjalnego. Po pozytywnym zaopiniowaniu go przez Organ Prowadzący Miasto Katowice  w roku szkolnym 2013/14 w projekcie organizacyjnym zatwierdzono funkcjonowanie 2 oddziałów specjalnych i  4 oddziałów integracyjnych. Powyższa struktura organizacyjna  placówki  ukazała pełną ideę integracji.
W podnoszeniu   dobrej jakości nauczania i wychowania w grupach  sprzyjają wdrażane tam programy autorskie, włączenie do udziału we wszystkich przedsięwzięciach i akcjach przedszkolnych zarówno dzieci z deficytami jak i dzieci zdrowych. Opiekę terapeutyczną i rehabilitacyjną nad wychowankami przedszkola sprawują zatrudnieni specjaliści :psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy.
Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada 6 sal zajęć, z przylegającymi  do nich łazienkami, salę rehabilitacyjną, salę doświadczania świata, gabinet logopedyczny  i psychologiczny oraz pokój nauczycielski. Ponadto nasza kadra to: 17 nauczycieli dyplomowanych ,1 nauczyciel mianowany,2 nauczycieli kontraktowych 4 nauczycieli stażysta.
Wszyscy pracownicy dydaktyczni mają ukończoną pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, ponadto 9 nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje - oligofrenopedagogikę, surdopedagogikę, neurologopedię, wczesne wspomaganie rozwoju, pedagogikę leczniczą M.Montessori
Personel pomocniczy: 1 pracownik administracyjny,15 pracowników obsługi
W ramach pensum nauczyciele realizują zajęcia rytmiczne, język angielski, zajęcia taneczne, zajęcia informatyczne, zajęcia „Mam, tato , pobaw się ze mną” oraz basen.
Palcówką kieruje Pani dyrektor Bogusława Lempart – Płonka

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu