Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę formularz wniosku o zmianę w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie zmian w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne.


 

Gdzie należy złożyć dokumenty:

 • Urząd Miasta Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1, I piętro, stanowisko Działalności Gospodarczej (Nr 30-32).


 

Gdzie odebrać dokumenty:

 • Urząd Miasta Katowice Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Zezwoleń Alkoholowych i Rolnictwa, ul. Rynek 1, V piętro, p. 502.


 

Kto może odebrać dokumenty:

 • Osobiście zainteresowana strona lub jej ustanowiony pełnomocnik.


 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku


 

Opłata:

 • Opłata skarbowa za dokonanie zmiany wynosi 10,00 zł od zezwolenia.
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo lub prokurę wynosi 17,00 zł.


 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać:

- w kasie Urzędu Miasta Katowice, ul. Pocztowa 5
czynna:
poniedziałek  7.30 - 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek  7.30 - 15.30

    lub

- przelewem na konto Urzędu Miasta Katowice:
PKO BP S.A.
nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111
/ z dopiskiem: opłata skarbowa za zmianę zezwolenia/


 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 październik 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).


 

UWAGA!

Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu następuje w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu

2.  Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO tj. realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą –  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy licząc od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu  sprawy.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d ).

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

 

 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice