Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH

Dodatkowe informacje

URZĄD MIASTA KATOWICE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
40-028 Katowice, ul. Francuska 70

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH
Stan na dzień - 1 marzec 2017 roku

DOTYCZĄCYCH :


OBRONY CYWILNEJ

1. KONWENCJE O OCHRONIE OFIAR WOJNY, Genewa - 12 sierpnia 1949 r.: IV KONWENCJA GENEWSKA  -  O ochronie osób cywilnych podczas wojny. (Dz.U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171 - z późn. uzup. i zm.).

2. PROTOKOŁY DODATKOWE do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. : PROTOKÓŁ I - dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych; PROTOKÓŁ II - dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych. (Dz.U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175).

3. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 - z późn. sprost. i zm.).

4. USTAWA z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 - t. jednolity).

5. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850).

6. ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej. (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1391 - z późn. zm.).

 7. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad zwalniania przez pracodawców z obowiązku świadczenia pracy osób powołanych do służby w obronie cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk żywiołowych, katastrof i zagrożeń środowiska. (Dz.U. z 2005 r. Nr 60, poz. 518).

8. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie stanowisk uznawanych za równorzędne z odbywaniem służby w obronie cywilnej. (Dz.U. z 2005 r. Nr 60, poz. 519).

9. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej. (Dz. U. z 2005 r. Nr 84, poz. 722).

10. ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia kategorii żołnierzy rezerwy, których przeznaczenie do służby w obronie cywilnej wymaga zgody wojskowego komendanta uzupełnień. (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 576).

11. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.
(Dz.U. z 2013 r., poz. 96).

12. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności. (Dz.U. z 1993 r. Nr 91, poz. 421).

13. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE do szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony. (wyd. Wydział Szkolenia OC i Ochrony Ludności - Szefa Obrony Cywilnej Kraju, W-wa 2002  /dostępne w Referacie Obrony Cywilnej - Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Miasta Katowice/).

14. WYTYCZNE Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzenia szkoleń z zakresu  obrony cywilnej. (dostępne na stronie internetowej - Serwisu informacyjnego Obrony Cywilnej Kraju: http://www.ock.gov.pl/ ).

15. WYTYCZNE Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.  (dostępne na stronie internetowej  - Serwisu informacyjnego Obrony Cywilnej Kraju: http://www.ock.gov.pl/ ).

16. WYTYCZNE Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zasad opracowywania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (dostępne na stronie internetowej  - Serwisu informacyjnego Obrony Cywilnej Kraju:  http://www.ock.gov.pl/ ).

17. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie normatywów, w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej. (dostępne na stronie internetowej - Serwisu informacyjnego Obrony Cywilnej Kraju http://www.ock.gov.pl/).

18. ZARZĄDZENIE Nr 285 / 03 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2003 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z zasobami budownictwa ochronnego w województwie śląskim '. (dostępne w Zespole Obrony Cywilnej - Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Miasta Katowice).

19. ZARZĄDZENIE Nr 83/12  Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie opracowania planów obrony cywilnej województwa, powiatów (miasta na prawach powiatu), gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze. (dostępne w Zespole Obrony Cywilnej - Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Miasta Katowice).

20. ZARZĄDZENIE Nr 589/15 Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 22 listopada 2015 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania. (dostępne w Zespole Obrony Cywilnej - Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Miasta Katowice).

21. ZARZĄDZENIE Nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r., w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim. (dostępne w Zespole Obrony Cywilnej - Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Miasta Katowice).

22. WYTYCZNE Wojewody Śląskiego z dnia 19 października 2005 roku - do gospodarowania sprzętem obrony cywilnej w województwie śląskim. (dostępne w Zespole Obrony Cywilnej - Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Miasta Katowice).

23. WYTYCZNE Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie organizacji i prowadzenia przez obronę cywilną w województwie śląskim zabiegów sanitarnych oraz specjalnych. (dostępne w Zespole Obrony Cywilnej - Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Miasta Katowice).

24. ZARZĄDZENIE Nr 2/OC/2012 Prezydenta Miasta Katowice - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie opracowania „ Planu Obrony Cywilnej Miasta Katowice (miasta na prawach powiatu) oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze na terenie miasta Katowice. (dostępne w Zespole Obrony Cywilnej - Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Miasta Katowice).

25. ZARZĄDZENIE Nr 2/OC/2016 Prezydenta Miasta Katowice - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w mieście Katowice. (dostępne w Zespole Obrony Cywilnej - Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Miasta Katowice).

26. ZARZĄDZENIE Nr 1/OC/2013 Prezydenta Miasta Katowice - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w mieście Katowice. (dostępne w Zespole Obrony Cywilnej - Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Miasta Katowice).

27. ZARZĄDZENIE Nr 3/OC/2013 Prezydenta Miasta Katowice - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania 'Planu Obrony Cywilnej Miasta Katowice' na obszarze miasta Katowice.

28. ZARZĄDZENIE Nr 1/OC/2017 Prezydenta Miasta Katowice - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej na terenie miasta Katowice w 2017 roku. (dostępne w Zespole Obrony Cywilnej - Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Miasta Katowice).

STANÓW NADZWYCZAJNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1. USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 - z późn. zm.).

2. USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
(Dz.U. z 2014 r.  poz. 333 - t. jednolity).

3. USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.
(Dz.U. z 2016 r.  poz. 886 - t. jednolity).

4. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 851 - t. jednolity).

5. USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
(Dz. U z 2013 r. poz. 1166 - t. jednolity).

6. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu.
(Dz.U. z 2003 r. Nr 41, poz. 347).

7. ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2055).

8. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
(DZ.U. z 2014 r. poz. 1087).

9. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218).

10. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie organów właściwych do stosowania w czasie stanu wojennego ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela wobec osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu lub obronności państwa, oraz trybu postępowania w tych sprawach.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2219).

11. ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.
(Dz.U. z 2007 r. Nr 106, poz. 724).


ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH I RZECZOWYCH

1. DEKRET z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
(Dz. U. z 1953 r., Nr 23, poz. 93 - z późn. zm.).

2. Dział VII - USTAWY o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 - t. jednolity).

3. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2081 - z późn. zm.).

4. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 - z późn. zm.).

5. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 - z późn. zm.).

6. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych
(Dz. U. z 1953 r. Nr 37, poz. 158).


EWIDENCJI WOJSKOWEJ

1. Art. 50 - ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 - t. jednolity).

2. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1539 - z późn. zm.).

3. ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2136- z późn. zm).


OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I RATOWNICTWA

1. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 191 - t. jednolity).

2. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 603 - t. jednolity).

3. USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1868 - t. jednolity).

4. ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej, biorących udział w działaniu ratowniczym.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 709 - t. jednolity).


OCHRONY ZABYTKÓW

1. KONWENCJA o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r.
(Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212).

2. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 - t. jednolity)

3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Kultury z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153).


OCHRONY ŚRODOWISKA

1. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
(Dz.U z 2016 r. poz. 672 - t. jednolity z późn. zm.).

2. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 - tekst jednolity z późn. zm.).


Opracowano w Zespole Obrony Cywilnej Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice