Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

I. PODSTAWY PRAWNE:

Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.) wójt lub burmistrz (prezydent miasta), w drodze decyzji administracyjnej, uznaje żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadajacego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. Decyzję wydaje się na udokumentowany wniosek uprawnionego. 

Przepisu nie stosuje się do okresowej służby wojskowej.


II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej (żołnierza) lub uprawnionego członka rodziny składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego wnioskodawcy trwającego ponad trzy miesiące (wniosek do pobrania na końcu strony)

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określające wysokość dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej (żołnierza) uzasadniające wniosek, a w szczególności:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy uprawnionego członka rodziny z adnotacją o korzystaniu z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego i wysokości pobieranych świadczeń finansowych z zakładu pracy lub ZUS,
 2. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, w której członek rodziny pobiera naukę z adnotacją o wysokości otrzymywanych świadczeń pieniężnych,
 3. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, według miejsca zamieszkania uprawnionego członka rodziny osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej (żołnierza), stwierdzające, czy jest zarejestrowany jako bezrobotny i o wysokości pobieranych zasiłków dla bezrobotnych,
 4. aktualna decyzja o wysokości przyznanej emerytury/renty,
 5. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej według miejsca zamieszkania uprawnionego członka rodziny o wysokości zasiłków i świadczeń socjalnych,
 6. inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy (np. akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa),
 7. oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu uprawnionego członka rodziny (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - oświadczenie do pobrania na końcu strony),
 8. oświadczenie o osiąganiu dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej (złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - oświadczenie do pobrania na końcu strony).

 

III. SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

2. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w Biurze Obsługi Mieszkańców - Punkt Podawczy przy ul. Rynek 1, pokój 008 (parter) lub w Wydziale Spraw Obywatelskich - Referat Wojskowy przy ul. Młyńskiej 4, pokój 410 (IV piętro).


Godziny pracy urzędu:

poniedziałek: 7:30-15:30 (Punkt Podawczy do 17:00)

wtorek: 7:30-15:30

środa: 7:30-15:30

czwartek: 7:30-17:00

piątek: 7:30-14:00 


IV. GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ PO ODBIÓR DOKUMENTÓW:

Decyzja zostanie doręczona za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

 1. żołnierzowi na adres jednostki wojskowej,
 2. osobie której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej na adres wskazany we wniosku.

 

V. PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 35 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) decyzje o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny wydaje się niezwłocznie nie później niż w terminie miesiąca. Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


VI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z:
  – realizacją zadań związanych ze szczególnymi uprawnieniami żołnierzy i ich rodzin, na podstawie art. 6 ust 1. lit e RODO, tj. realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, tj. 10 lat licząc od dnia 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu sprawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Wyjątek stanowią dane dotyczące numeru telefonu, który jest podawany w celu ułatwienia z Panią/Panem kontaktu.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
oświadczenie o dochodach z prowadzonej działalności gospodardczej.docx    
oświadczenie o dochodach z prowadzonej działalności gospodardczej.pdf    
oświadczenie o wysokości dochodów.docx    
oświadczenie o wysokości dochodów.pdf    
Wniosek - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.docx    
Wniosek - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."