Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Ewakuacja

PODSTAWY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 4.1 Dz. U. z 2016r. poz. 191 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin
(Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850, § 3, pkt.8). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 tekst jednolity).

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1)    przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

2)    wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3)    zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4)    zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

5)    przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

6)    zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

7)    ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej 'drogami ewakuacyjnymi'.

Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, na ich obszarze działania, należy:

  8)  przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,

 

POJĘCIA


MASOWE ZAGROŻENIE – sytuacja wywołana działaniem sił natury, awariami technicznymi bądź innymi zdarzeniami, która stwarza potencjalną możliwość utraty zdrowia, życia ludzkiego lub wystąpienia szkody w mieniu albo i środowisku, charakteryzująca się dużym obszarem objętym zagrożeniem oraz dużą liczbą zagrożonych osób.

STREFA ZAGROŻENIA – miejsca, rejony, obszary, w których występują zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i mienia, spowodowane przez naturalne katastrofy, awarie techniczne lub inne zagrożenia.

MIEJSCA BEZPIECZNE –rejony, obszary, na których w rozpatrywanym aktualnie czasie nie występują zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz mienia
i środowiska.

EWAKUACJA – przemieszczenie się ludności, zwierząt i transport mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożenia możemy wyróżnić ewakuację I, II i III stopnia.

 

EWAKUACJA I STOPNIA - polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z obszarów/miejsc, w których wystąpiło nagłe,  nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie poza strefę zagrożenia. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia dla życia, zdrowia, i mienia. Organizuje się ją na polecenie wójta, burmistrza /prezydenta miasta/. EWAKUACJA II STOPNIA - polega na uprzednio przygotowanym planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności, zwierząt  lub mienia w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia.

EWAKUACJA III STOPNIA - uprzednio przygotowane przemieszczenie ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa.

W ramach ewakuacji III stopnia przewiduje się  zarówno ewakuację zorganizowaną, jak
i samoewakuację.

SAMOEWAKUACJA - przemieszczenie się ludności w oparciu o własne możliwości (transportowe, zakwaterowania, itd.) z rejonów w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poza strefę zagrożenia.  

Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia. Pierwszeństwo ewakuacji powinno objąć m.in.: matki i dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne, osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, domach dziecka, szpitalach dla przewlekle i nieuleczalnie chorych, podopiecznych opieki społecznej itp. Znajomość powyższych danych pozwoli na odpowiednie zaplanowanie środków transportu (niejednokrotnie specjalistycznego) oraz przygotowanie odpowiednich miejsc czasowego pobytu.

Ewakuacji nie podlegają, w zależności od jej rodzaju:
 • osoby wchodzące w skład organizacji ratowniczych, ochrony ludności i służb porządku publicznego,
 • osoby niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania życia lokalnej społeczności, 
 •  osoby posiadające przydziały mobilizacyjne do sił zbrojnych lub formacji uzbrojonej nie    wchodzącej w skład sił zbrojnych,
 •  funkcjonariusze formacji uzbrojonych nie wchodzących w skład sił zbrojnych  (ABW, Straży Granicznej, BOR, itp.) ,
 • osoby, które otrzymały przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji lub jednostki zmilitaryzowanej,
 • osoby, które otrzymały przydział organizacyjno-mobilizacyjny do formacji obrony cywilnej,
 •  osoby niezbędne w danym rejonie, ze względu na realizację zadań przez siły zbrojne.

 

 ZARZĄDZENIE EWAKUACJI

 PROCEDURĘ EWAKUACJI URUCHAMIA SIĘ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA:

 • Pożarowego - tylko w przypadku gwałtownego rozprzestrzeniania się ognia 
  i niemożliwości prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczej przy pomocy podręcznego 
  sprzętu gaśniczego. W przypadku powstania pożaru w obiekcie zasady i szczegółowy 
  tryb postępowania określa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla tego 
  obiektu.
 • Zamachem terrorystycznym (informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego lub 
  innego materiału stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników).
 • Wybuchem gazu spowodowanym awarią instalacji gazowej.
 • Skażeniem toksycznymi środkami przemysłowymi (jeżeli czas dojścia obłoku 
  skażonego powietrza jest większy od 15 minut).
 • Powodzią (zatopienie).
 • Katastrofą budowlaną.
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice