Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe

Data: 2017-07-05

I. PODSTAWY PRAWNE:

Zgodnie z art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zmianami)żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

 

Sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając potrzebę rekompensaty utraconego wynagrodzenia albo dochodu oraz konieczność zapewnienia sprawności i szybkości postępowania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881).


Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.


UWAGA: praca świadczona na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej nie powoduje nawiązania stosunku pracy/stosunku służbowego.


Użyte w niniejszej informacji określenia oznaczają:

 • żołnierz - żołnierza rezerwy oraz osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 • świadczenie rekompensujące - świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.


II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek żołnierza o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego (wniosek do pobrania na końcu strony).
 2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywał ćwiczenia (wzór zaświadczenia do pobrania na końcu strony).
 3. Zaświadczenie wydane przez:
a) naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
b) pracodawcę - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
c) wójta, burmistrza lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej;
w którym została określona kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu. Podstawą prawną do wydania wymienionych w pkt 3 lit. a, b i c zaświadczeń i sposobu ustalenia kwot dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu jest § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881).


III. INNE KLUCZOWE INFORMACJE:

 1. Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
 2. Kwota dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli jednak dzienna kwota utraconego wynagrodzenia lub dochodu podana w zaświadczeniu, o którym mowa w cz. II pkt 3 lit. a, b lub c, jest wyższa – wtedy żołnierzowi wypłaca się świadczenie rekompensujące w kwocie 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, pomnożonej przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
 3. Świadczenie rekompensujące wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

IV. SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW PRZEZ ZAINTERESOWANEGO:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Katowice, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,
 2. złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy w Biurze Obsługi Mieszkańców - Punkt Podawczy przy ul. Rynek 1, pokój 008 (parter) lub w Wydziale Spraw Obywatelskich - Referat Wojskowy przy ul. Młyńskiej 4, pokój 410 (IV piętro).
   
  Godziny pracy urzędu:
  poniedziałek: 7:30-15:30 (Punkt Podawczy do 17:00)
  wtorek: 7:30-15:30
  środa: 7:30-15:30
  czwartek: 7:30-17:00
  piątek: 7:30-14:00


V. GDZIE NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ PO ODBIÓR ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO:

Należne świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi w formie wskazanej we wniosku:

 1. odbiór gotówki w Kasie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pokój 316 (III piętro),
 2. przelew na konto bankowe.

 

VI. PRZEWIDYWANY TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu wpływu wniosku do urzędu.

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z:
  – realizacją zadań związanych ze szczególnymi uprawnieniami żołnierzy i ich rodzin, na podstawie art. 6 ust 1. lit e RODO tj. realizacji zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, tj. 10 lat licząc od dnia 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego po zakończeniu sprawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (pod warunkiem, że wykaże Pani/Pan jedną z podstaw prawnych z art. 18 ust. 1 a-d).
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Wyjątek stanowią dane dotyczące numeru telefonu, który jest podawany w celu ułatwienia z Panią/Panem kontaktu.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego - wzór.doc    
Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego - wzór.pdf    
Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy lub dochodu z działalności gospodarczej - wzór.docx    
Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy lub dochodu z działalności gospodarczej - wzór.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
tel: 32 259-31-85
e-mail: bip@katowice.eu
Administrator:
Sławosz Marcisz
tel: 32 259-33-35
fax: 32 705-49-17
e-mail: bip@katowice.eu

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice