Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2016-10-12

Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na powierzenie realizacji zadania: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej” w ramach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


Kwota przeznaczona na realizację całego zadania w 2017 r.: 364.356,00 zł , w tym na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa prawnego: 60.725,90 zł  

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły: w roku 2015: 0,00 zł; w roku 2016: 359.676,00 zł


I. Termin realizacji zadania: od dnia 02.01.2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 806 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 084, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice  (w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: Tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych).

 

Oferty należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) złożyć w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie od 13.10.2016 do dnia 03.11.2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój 809 (VIII piętro) w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzieleniem porad prawnych lub informacji prawnych,

b) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w pkt IV, 2., 2.1, 4,

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

- zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

- nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Prezydent Miasta Katowice rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

3.  Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania, w tym w szczególności: na wynagrodzenia osoby/osób świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne.

4.  Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

5.  W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z lokalem, w którym usytuowany jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

 

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym  w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:

1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie  do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2) Statut organizacji.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

4) Oświadczenie o:

a) gwarancji należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

- zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów

- załącznik nr 2 do warunków otwartego konkursu ofert.

b) braku przesłanek wykluczających możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,  o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1255),

c) oprocentowaniu, bądź nie oprocentowaniu rachunku bankowego wskazanego w ofercie,

d) kwalifikowalności podatku VAT

- załącznik nr 3 do warunków otwartego konkursu ofert.

5) Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą, w tym: dokument/-y potwierdzające co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem ww. konkursu, kwalifikacje kadry, umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w IV, 2., 2.1, 4.

W ofercie w punkcie 11 zasoby kadrowe należy wskazać maksymalnie 5 osób świadczących usługi w danym punkcie oraz maksymalnie 5 osób zastępujących. W tym punkcie należy szczególnie opisać: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie oraz załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób mających realizować zadanie.

6) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

7) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

 

Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-3) oraz 5)-7), dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1)-4).

8)  W punkcie 8 oferty kalkulacji przewidywanych kosztów należy w przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej użyć jednostki miary: godzina świadczenia.

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

     Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 2.1. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale,

                  których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

a)  kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby

posiadają wykształcenie, o którym mowa w pkt. IV 2., 2.1. warunków konkursowych?

b)  co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji tego typu usług,

c)  wiarygodność organizacji - na podstawie przedłożonych referencji.

2.2.Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.3.Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i  racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.11.2016 r. o godzinie 8.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro).

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż  do 30 listopada 2016 r. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta na przyszły rok.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 


Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa


Plik do pobrania:
Warunki konkursowe - nieodpłatna pomoc prawna 2017.doc    
Załacznik 1 - wzór oferty - npp na rok 2017.docx    
Załacznik nr 2 do warunków konkursowych - nieodpłatna pomoc prawna 2017.doc    
Załacznik nr 3 do warunków konkursowych - nieodpłatna pomoc prawna z 2017.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."