Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2016-05-06

Prezydent Miasta Katowice
ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:
„PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM”
w ramach realizacji Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi  na lata 2016-2020”,Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi  łącznie w okresie od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2020 roku do 515 074,50 zł, w tym w roku 2016 wynosi 57 230,50 zł, w kolejnych latach maksymalna kwota dotacji wyniesie nie więcej niż 114 461,00 zł na każdy rok.

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:
w roku 2015 -  2 032 905,00 (w tym na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” kwota 1 784 959,00 zł)
w roku 2016 -  1 924 538,00 zł (w tym na realizację zadania „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” kwota 1 718 459,00)*

*Kwota zaangażowana na dzień 25.04.2016 roku

 

I. Termin realizacji zadania od dnia 1 lipca 2016 do dnia 31 grudnia 2020 roku.     

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą posłużyć się Generatorem eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy lub zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 804 (VIII piętro),  tel. (32) 259 34 51, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej  na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice  (w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: Tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych).
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 2 czerwca 2016 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro) w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).
 
Oferty, które zostaną:
a) złożone w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice lub wpłyną drogą pocztową po terminie,
b) przesłane wyłącznie drogą elektroniczną,
c) przesłane wyłącznie za pośrednictwem Generatora eNGO,
d) sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust.1 warunków konkursowych
nie będą rozpatrywane.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239 z późn.zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności  w zakresie: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”
- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
4. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

Do oferty należy załączyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).
2. Statut organizacji.
3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
4. Oświadczenie o:
a) wykonaniu zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji zgłoszonego zadania,
b) oprocentowaniu, bądź nie oprocentowaniu rachunku bankowego wskazanego w ofercie
c) o kwalifikowalności podatku VAT
- załącznik nr 2 do warunków otwartego konkursu ofert.
5. Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie  z ofertą, w tym: tytuł prawny do lokalu, kwalifikacje kadry, rekomendacje i opinie o oferencie lub  o realizowanych przez niego projektach, dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem ww. konkursu. W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.
6. Kalkulację kosztów na 2016 r. – załącznik nr 3 do warunków otwartego konkursu ofert. Kosztorysy na kolejne lata (2017-2020) będą ustalane w formie aneksu do umowy. Kosztorys zawarty w formularzu oferty powinien zostać przygotowany na cały okres realizacji zadania, tj. na okres od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2020 roku.
7.  W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.
8.  W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-3) ,5) oraz 7)-8) dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 4).

1.  Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs.


Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:
     1) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:
a. do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest program,
b. zakres usług,
c. czy podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania dysponuje lokalem usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz wyposażonym w sprzęt i dostosowanym do rodzaju świadczonych usług
d. dostępność usług np. w jakich dniach i godzinach otwarta będzie placówka realizująca zadanie,
e. atrakcyjność programu, dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb mieszkańców Katowic.
  2) ocenia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma zrealizować zadanie, w szczególności:
a. kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby posiadają odpowiednie wykształcenie,
b. wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji.
3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:
a. liczby osób – mieszkańców Katowic, do których skierowanych jest projekt,
b. liczby świadczonych usług,
c. standardów zakresu świadczonych usług.

4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych
z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania;
5) Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6) Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7) Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami  budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


IV. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2016 roku o godzinie 9.30 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro).
 
Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców miasta Katowice.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

                                                Prezydent Miasta Katowice
                                                Marcin Krupa

 

 

 

 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."