Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2015-09-07

Urząd Miasta Katowice informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert w konkursie ofert na zadanie publiczne pn wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Katowice realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych do dnia 28 września do godziny 15:00.

Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs oferto udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Katowice realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych.

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 50 000,00 zł Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyniosły: - w roku poprzednim kwota: 0,00 zł - w roku ogłoszenia konkursu ofert kwota: 0,00 zł.

I. Termin realizacji zadania:

od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 r. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro), tel. 32 2593-746, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice w zakładce: „Komunikaty” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice w zakładce „Tablica ogłoszeń”.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro), w terminie do dnia 28 września 2015 r. do godz.15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej). Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Środki finansowe z budżetu Miasta Katowice mogą być przyznane na sfinansowanie tzw. „wkładu własnego” organizacji do projektu realizowanego ze środków pozabudżetowych z zakresu zadań wskazanych w §8 ust. 3 Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Oferent, który otrzymał już na realizację projektu grant ze środków pozabudżetowych (grant musi być przyznany w ramach otwartego naboru wniosków), lub oferent, który dopiero stara się o takie wsparcie ze środków pozabudżetowych (warunkiem jest złożony wniosek lub projekt wniosku), może złożyć ofertę na pokrycie brakującej części budżetu projektu dofinansowanego ze środków pozabudżetowych, która obejmuje działania skierowane do mieszkańców Miasta Katowice lub organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.

2. Środki pozabudżetowe należy rozumieć jako środki finansowe pochodzące z funduszy: a) Unii Europejskiej, b) strukturalnych, c) innych państw i organizacji międzynarodowych, d) polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, e) podmiotów komercyjnych, f) administracji centralnej. Środkami pozabudżetowymi, w kontekście tego ogłoszenia konkursowego, nie są środki finansowe pochodzące z budżetu Miasta Katowice.

3. Postępowanie konkursowe odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty projekt wniosku lub wniosek o dotację ze środków pozabudżetowych. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie zwykłe).

5. Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych na wsparcie zadań publicznych Miasta Katowice realizowanych w ramach środków pozabudżetowych będzie możliwe dopiero po otrzymaniu przez oferenta dotacji ze środków pozabudżetowych oraz przedstawieniu dowodu ich uzyskania (w postaci umowy, porozumienia lub innego dokumentu potwierdzającego otrzymanie przez oferenta dotacji). W chwili składania wniosku w ramach niniejszego konkursu oferent nie musi wykazywać dowodu uzyskania dotacji ze środków pozabudżetowych.

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym podmiotem a Miastem Katowice.

7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania w stosunku do wnioskowanej przez oferenta kwoty.

8. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości wnioskowanego dofinansowania.

9. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

10. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 3,5 tys. zł), zakup gruntów, wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń.

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert. Bez względu na czas realizacji zadania określonego we wniosku lub w umowie o dotację ze środków pozabudżetowych, w formularzu ofertowym (m.in. w harmonogramie planowanych działań, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz przewidywanych źródłach finansowania zadania) należy przedstawić tylko tę część zadania, która będzie: dofinansowywana z budżetu Miasta Katowice, skierowana do mieszkańców Miasta Katowice lub organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców Miasta Katowice, realizowana w roku 2015.

Do oferty należy załączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2) Statut organizacji.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

4) Oświadczenie o: a) wykonaniu zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji zgłoszonego zadania, b) oprocentowaniu, bądź nie oprocentowaniu rachunku bankowego wskazanego w ofercie, c) kwalifikowalności podatku VAT - załącznik nr 2 do warunków otwartego konkursu ofert.

5) Kopię projektu wniosku lub kopię wniosku o dotację ze środków pozabudżetowych. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie zwykłe).

6) Oświadczenie o przyznanej / nieprzyznanej dotacji ze środków pozabudżetowych zgodne ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do warunków otwartego konkursu ofert

7) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

8) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach. Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-3), 5), oraz 7), 8) dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu). W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 4) i 6). 2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs. Kryteria formalne:

1) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) ocena terminowości złożenia oferty zgodnie z działem V ogłoszenia,

3) ocena kompletności załączonej dokumentacji, o której mowa w dziale VI ogłoszenia.

2. Kryteria merytoryczne:

1) ocena, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu,

2) ocena, czy zadanie jest adresowane do mieszkańców Katowic lub organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Katowic;

3) ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu, tj. czy: a) planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w terminie określonym niniejszym ogłoszeniem oraz jest przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów; b) kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania, c) przewidziany został wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków w realizację zadania,

4) pozytywna ocena wiarygodności finansowej podmiotu, która została dokonana na podstawie złożonych dokumentów i wcześniejszej współpracy z miastem Katowice

5) (w przypadku, gdy taka współpraca była już prowadzona), w tym realizacji zleconych dotychczas zadań (z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków),

6) ocena podmiotu w zakresie jego doświadczenia w realizacji podobnych zadań będących przedmiotem oferty.

7) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 września 2015 r. o godzinie 9.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pokój 809 (VIII piętro).

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert. Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice lub organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców Miasta Katowice. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa


Plik do pobrania:
1441608149.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."