Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2015-05-06

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

 

„Aktywizacja społeczności lokalnych i promocja społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnych obywateli'

 

Zakres działań obejmuje

 organizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych (FOP) w ramach VI Katowickich Dni Organizacji Pozarządowych

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi: 29 000,00 zł    

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:

w roku 2014 -  171 397,16 zł,  w tym na Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych29 985,00 zł.

w roku 2015 -  36 390,00 zł, w tym na Katowickie Dni Organizacji Pozarządowych0,00 zł

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2015 r., w tym:

 • 11 września 2015 r. - spotkanie organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością podmiotów III sektora,
 • 12 września 2015 r. – impreza plenerowa. 

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 808 (VIII piętro), tel. (32) 25 93 472, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice  (w zakładce: „Komunikaty') oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: „Konkursy').

 

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 28 maja 2015 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).


Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

II. Zasady przyznawania dotacji:

         1. Festiwal Organizacji Pozarządowych:

 • to wspólna inicjatywa organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta Katowice, łącząca zarówno element dyskusji o miejscu i roli organizacji pozarządowych, jak i przedsięwzięcie promujące organizacje i oferujące mieszkańcom naszego miasta pożyteczne, ciekawe i aktywne spędzenie czasu wolnego,
 • to przestrzeń, w której mieszkańcy Katowic mogą się spotkać i poznać ludzi działających w organizacjach pozarządowych, którzy wspólnie kształtują wizerunek miasta, uczestniczą w realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
 • to miejsce na promowanie inicjatyw obywatelskich wśród Katowiczan,
 • to okazja do pogłębiania integracji organizacji pozarządowych, wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań.
  2. Zadanie powinno być realizowane w Śródmieściu Katowic.

  3. Adresaci zadania: mieszkańcy miasta Katowice, organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Katowice lub jego mieszkańców.
   
  4. Zakres działań objętych realizacją zadania:

1) przygotowanie spotkania organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością podmiotów III sektora (np. konferencja, warsztaty, spotkanie nieformalne), w tym m.in.:

 • przygotowanie koncepcji spotkania,
 • wynajem sali,
 • przygotowanie/zakup poczęstunku,
 • rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu,
 • prowadzenie i obsługa spotkania.

2) organizację imprezy plenerowej (np. w formie pikniku), w tym m.in.:

a) przygotowanie scenariusza całej imprezy i jego realizacja,

b) zapewnienie wolontariuszy,

c) organizacja stoisk organizacji pozarządowych, w tym:

 • opracowanie koncepcji organizacji stoisk, przy których prezentować się będą organizacje pozarządowe,
 • przygotowanie karty zgłoszeniowej na FOP,
 • przyjmowanie zgłoszeń od organizacji pozarządowych,
 • organizację stoisk według zgłoszeń zainteresowanych organizacji pozarządowych,

d) organizacja strefy aktywności i zabawy, poprzez:

 • zebranie propozycji/pomysłów od organizacji pozarządowych,
 • przygotowanie scenariusza,
 • koordynację zabaw i aktywności w trakcie ich realizacji,

e)  organizacja strefy artystycznej  na scenie, poprzez:

 • zapewnienie sceny z nagłośnieniem (wraz z obsługą sprzętu/sceny) 
 • zapewnienie konferansjera,
 • przygotowanie programu występów artystycznych,
 • opłacenie wynagrodzeń autorskich za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych (opłata ZAIKS),

3) promocję FOP, w tym m.in.:

 • opracowanie koncepcji promocji wydarzenia z uwzględnieniem celu wydarzenia i grup docelowych,
 • przygotowanie w porozumieniu z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta Katowice projektów zaproszeń, materiałów informacyjnych i promocyjnych  uwzględniających różne formy promocji i reklamy (np. kampania telewizyjna lub radiowa, artykuły prasowe, strony internetowe, portale społecznościowe, plakaty, ulotki i inne),
 • wydruk materiałów promocyjnych,
 • dystrybucja materiałów promocyjnych,
 • promocja wydarzenia w lokalnych mediach.

 

UWAGA! Organizator konkursu zapewnia:

 • wsparcie organizacyjne w zakresie uzgodnionym ze Zleceniobiorcą (np. powiadomienie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice/ instytucji o planowanym przedsięwzięciu – Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Promocji, Biuro Prasowe,
 • ubezpieczenie imprezy,
 • dostarczenie prądu do stoisk,
 • opiekę medyczną w trakcie imprezy plenerowej,
 • stoiska w ramach środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta Katowice na 2015 rok,
 • promocję wydarzenia, w tym w szczególności na:  stronie internetowej www.katowice.eu, w miesięczniku „Nasze Katowice',
 • Logo FOP,
 • dostęp do toalet kontenerowych, pojemników na odpady oraz sprzątanie terenu po imprezie.

5. Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

6. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

7. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

8. W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem wyposażenia (w tym: komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

 

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

 

Do oferty należy załączyć:

1. Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2. Statut organizacji.

3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

4. Oświadczenie o:

a) wykonaniu zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji zgłoszonego zadania, o których mowa w pkt. IV, 2, 2.3 warunków konkursowych,

b) oprocentowaniu, bądź nie oprocentowaniu rachunku bankowego wskazanego w ofercie,

c) kwalifikowalności podatku VAT

- załącznik nr 2 do warunków otwartego konkursu ofert.

W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.


Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-3) oraz 5)-7), dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem' oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu). 


 

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1)–4).

 

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

1) Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs: ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

a) do jakiej grupy mieszkańców Katowic / organizacji pozarządowych i jak licznej adresowany jest program?,

b) zakres usług, np. jakie standardy określone w warunkach konkursu (minimalne, czy pożądane) spełniają przedstawione oferty?,

c) atrakcyjność programu, jego nowatorski charakter

 

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

a) liczby organizacji pozarządowych, mieszkańców Katowic, do których skierowany jest projekt,

b) liczby godzin obejmujących przygotowanie i realizacje zadania,

c) standardów zakresu świadczonych usług.

 

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

a) doświadczenie kadry,

b) wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji.

 

4) Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację zadania.

5) Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

6) Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7) Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i  racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 1 czerwca 2015 r. o godz. 15.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1,pokój 809 (VIII piętro).

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice oraz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz Miasta Katowice lub jego mieszkańców.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

  1. zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
  2. przesunięcia terminu składania ofert.
  3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."