Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2014-11-20

 

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

 

„Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną”

 

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:

167 436,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:

w roku 2013 – 554 921,21 zł

w roku 2014 – 460 216,61 zł*

* wykonanie - stan na dzień 30.09.2014 r.

 

 

 

I. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 r. z możliwością jego przedłużenia na następne lata, nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 roku, w formie aneksu do umowy.

 

 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro) tel. (32) 25 93 388, od poniedziałku do piątku w godz.od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: „Komunikaty i Ogłoszenia”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: „Konkursy”).

 

 

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 11 grudnia 2014r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

 

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek

na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane

z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

 

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

 

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

 

Do oferty należy załączyć:

 

1) Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

2) Statut organizacji.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

4) Oświadczenie o:

a) wykonaniu zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji zgłoszonego zadania, o których mowa w pkt. IV, 2, 2.3 warunków konkursowych

b) oprocentowaniu, bądź nie oprocentowaniu rachunku bankowego wskazanego w ofercie,

c)kwalifikowalności podatku VAT

- załącznik nr 2 do warunków otwartego konkursu ofert.

5) Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą tytuł prawny do lokalu, kwalifikacje kadry itp.). W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.

6) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

7) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

8) Kalkulację kosztów stworzona odrębnie na działalność bieżącą oraz odrębnie na przeprowadzenie adaptacji budynku oraz kalkulację kosztów w przeliczeniu na pełny rok realizacji zadania w przypadku ubiegania się o realizację zadań długoterminowych – załącznik nr 3 do warunków otwartego konkursu ofert

 

 

Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-4) oraz 7- 8), dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

 

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 6).

 

 


2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:

 

1. do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest program?,

2. zakres usług, np. które standardy określone w warunkach konkursu spełniają przedstawione oferty?,

3. liczbę rodzajów proponowanych usług, o których mowa w pkt. IV 2.2.1 warunków konkursowych,

4.czy podmiot uprawniony, zainteresowany realizacją zadania dysponuje lokalem usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz dostosowanym do rodzaju świadczonych usług (jeśli charakter zadania tego wymaga),

5. atrakcyjność programu, jego nowatorski charakter, dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb mieszkańców Katowic.

 

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

 

 

a) liczby osób – mieszkańców Katowic, do których skierowanych jest projekt,

b) Koszt przeprowadzenia modernizacji pomieszcze budynku przeznaczonego na realizację zadania ze szczególym uwzględnieniem wkładu osobowego oraz pracy społecznej członków,

c) standardów zakresu świadczonych usług.

 

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie, w szczególności:

 

 

a) kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby (w tym wolontariusze) posiadają wykształcenie lub szkolenia i doświadczenie, o którym mowa w pkt. IV, 2, 2.2. warunków konkursowych

b) wiarygodność organizacji - na podstawie przedłożonych referencji.

 

2.4.Uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która ma zostać przeznaczona na realizację zadania.

2.5.Uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

2.6.Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.7.Analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

 

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014r. o godzinie 14.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, pokój 809 (VIII piętro)

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

 

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice.

 

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta na przyszły rok.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Katowice

Piotr Uszok

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."