Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
SEKAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2014-04-25

 

Prezydent Miasta Katowice
ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

„PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY”

w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Współpracy miasta Katowice z Organizacjami Pozarządowymi

Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:
1 098 222,00 zł
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły:
w roku 2014 - 1 427 910,00 zł*
w roku 2013 - 2 318 315,00 zł
* kwota zaangażowana na dzień 9 kwietnia 2014 roku

I. Termin realizacji zadania: od 1 lipca 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku (istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania na następne lata, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2017 roku, w formie aneksu do umowy.)

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz otrzymać formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 7, pok. 306 (III piętro), tel. 32 259 37 39, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice w zakładce: „Komunikaty i Ogłoszenia” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice w zakładce „Konkursy”.

Oferty należy składać na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę), w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej, ul. 3 Maja 7, pok. 311 (III piętro), w terminie do dnia 19 maja 2014 r. do godz.15.00
(decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

1) Dotacja z budżetu miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2010 roku, Nr 234, poz.1536 z późn zm.) oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie: „PROWADZENIA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”.
- ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
2) Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
- Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
- W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, adaptacją pomieszczeń, zakupem środków trwałych, zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.

III. Tryb i kryteria oceny ofert:

1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert
.

Do oferty należy załączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).
2) Statut organizacji.
3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
4) Kopię sprawozdania merytorycznego za ostatni rok. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dopuszcza się odstąpienie od konieczności złożenia kopii całościowego sprawozdania merytorycznego i złożenie kopii sprawozdania z realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Katowice projektów lub w przypadku braku ich realizacji – złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie.
5) Oświadczenie o:
a) zamiarze osiągania, bądź nie osiągania zysku przy realizacji zadania będącego przedmiotu konkursu ofert,
b) nie zaleganiu z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice,
c) wykonaniu zadania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji zgłoszonego zadania, które spełniają wymogi art. 25 - 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
d) oprocentowaniu, bądź nie oprocentowaniu rachunku bankowego wskazanego w ofercie
- załącznik nr 2
do warunków otwartego konkursu ofert.
6) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT – załącznik nr 3
do warunków otwartego konkursu ofert.
7) Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą (np. tytuł prawny do lokalu, kwalifikacje kadry itp.). W przypadku trudności w złożeniu kopii wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry (certyfikaty, dyplomy, świadectwa itp.), w szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się złożenie przez oferenta(-ów) oświadczenia o zapewnieniu kadry realizującej zadanie o kwalifikacjach wymaganych w warunkach konkursowych.
8) Kalkulację kosztów w przeliczeniu na pełny rok realizacji zadania w przypadku ubiegania się o realizację zadań długoterminowych – załącznik nr 4
do warunków otwartego konkursu ofert.
9) W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.
10) W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego
11) Pisemne zobowiązanie, że niezwłocznie po zawarciu umowy, podmiot wystąpi o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego ( w przypadku, kiedy podmiot nie posada wydanego zezwolenia).

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach

Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-4), 7), 9), 10) dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/ wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – 6).

2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs.

 

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę:
a) do jakiej grupy osób i jak licznej adresowany jest program,
b) zakres usług np. jakie standardy określone w warunkach konkursu spełniają przedstawione oferty?,
c) dostępność usług np. w jakich dniach i godzinach otwarta będzie placówka realizująca zadanie
d) atrakcyjność programu, jego nowatorski charakter, dostosowanie zakresu usług do aktualnych potrzeb mieszkańców.

 

2) uwzględnia się zadeklarowaną przez podmiot uprawniony, jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale, których podmiot uprawniony ma zrealizować zadanie, w szczególności:
a) kwalifikacje kadry, tj. czy zatrudnione przy realizacji projektu osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje,
b) wiarygodność organizacji – na podstawie przedłożonych referencji.

 

3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:
a) liczby osób – mieszkańców Katowic, do których skierowanych jest projekt,
b) liczby świadczonych usług,
c) standardów zakresu świadczonych usług.

4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania;
5) uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
7) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: wyboru najkorzystniejszej oferty, wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

IV. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 maja 2014 roku o godzinie 9.30
w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, pokój 304

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Składane oferty muszą być skierowane do mieszkańców Miasta Katowice lub organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
                                 Prezydent Miasta Katowice 
                                 Piotr Uszok

 

 

 

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."