Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-11-28

O G Ł O S Z E N I E

P R E Z Y D E N T A   M I A S T A   K A T O W I C E

z siedzibą w Urzędzie Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Katowice na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i turystyki pod nazwą:

 1. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i  turystyki"  w 2024 r. - 1.600.000,00 zł
 2. „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych", realizowanych przez Uczniowskie Kluby Sportowe w 2024 r.  – 900.000,00 zł
 3. „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2024 r." - 40.000,00 zł
 4.  „AKCJA ZIMA  2024" - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży -  30.000,00   

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot przeznaczonych na powyższe zadania, do odwołania lub unieważnienia konkursu w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na 2024 r. lub zmniejszenia wysokości środków na realizację zadań publicznych, do przesunięcia terminu składania ofert, do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Termin realizacji zadań:

 1. „Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i  turystyki"  w 2024 r. - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.
 2. „Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych", realizowanych przez Uczniowskie Kluby Sportowe w 2024 r.  - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r.
 3. „Organizacja imprez sportowych i turystycznych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2024 r." - od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2024 r.
 4. „AKCJA ZIMA 2024" - organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - od dnia podpisania umowy do 11 lutego 2024 r.

  Celem realizacji zadań jest:
 1. Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki w 2024 roku poprzez przeprowadzenie przez uprawnione podmioty profesjonalnych treningów w różnych dyscyplinach sportu,
 2. Prowadzenie Środowiskowych Programów Profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2024 roku poprzez przeprowadzenie przez Uczniowskie Kluby Sportowe profesjonalnych treningów w różnych dyscyplinach sportu,
 3. Organizacja imprez sportowych i turystycznych przez uprawnione podmioty w I połowie 2024 roku w celu zapewnienia szerokiej oferty imprez dostępnych dla mieszkańców miasta Katowice,
 4. „AKCJA ZIMA 2024" - Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście w trakcie ferii zimowych w 2024 roku.

Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do wysokości 35 % pod warunkiem pełnej realizacji określonego w ofercie zakresu zadania i poinformowania Zleceniodawcy na piśmie. Przesunięcia do 35 % pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami liczone są od wysokości kwoty określonej na danej pozycji kosztorysu.

W szczególnych sytuacjach, na uzasadniony wniosek organizacji pozarządowej, dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami powyżej 35 % liczonej od wartości kwoty określonej na danej pozycji kosztorysu, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody dysponenta środków.

Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polega na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.

Szczegółowe warunki konkursu ofert stanowią ZAŁĄCZNIK do niniejszego ogłoszenia.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, ul. 3-go Maja 7, pok. 403, IV piętro, w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki od godz. 7.30 – 17.00, w piątki od godz. 7.30 – 14.00, pod numerami telefonu (032) 2593-732, 2593-726, oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Generatorze eNGO.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć WYŁĄCZNIE za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie https://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Edukacji i Sportu - nazwa konkursu, nazwa organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia - do 19 grudnia 2023 roku.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Składane oferty powinny dotyczyć realizacji zadań wyłącznie na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.

Oferty mogą być składane przez następujące podmioty:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn.zm.)
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. spółdzielnie socjalne
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r,. o sporcie , które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

W roku 2022 na realizację powyższych zadań w zakresie upowszechniania sportu   i turystyki Miasto Katowice w wyniku organizowanych konkursów przeznaczyło kwotę  2.620.000,00 zł

W roku 2023 na realizację powyższych zadań w zakresie upowszechniania sportu  i turystyki Miasto Katowice w wyniku organizowanych konkursów przeznaczyło kwotę  2.450.000,00 złPlik do pobrania:
2024 - OGŁOSZENIE KONKURSU.docx    
WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE UPOWSZECHNIANIE.doc    
WZÓR UMOWY DO OGŁOSZENIA AZ I IMPREZY I POŁ_.docx    
WZÓR UMOWY DO OGŁOSZENIA SZKOLENIE PROWADZENIE.docx    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."