Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-11-17

Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.),
 • art. 7 pkt. 1, art. 8 pkt. 1 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.),
 • art 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.),
 • uchwały nr XXIX/635/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2021-2027,
 • uchwały nr XLIII/950/22 Rady Miasta Katowice z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027,
 • uchwały nr LXI/1282/23 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027,
 • uchwały nr LXX/1419/23 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027,
 • zarządzenia nr 1403/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027.

w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice" w 2024 roku ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację następujących programów:

 1. Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice,
 2. Profilaktyczna opieka nad uczniami,
 3. Program profilaktyki dla osób „trzeciego i czwartego wieku" – etap podstawowy,
 4. Program profilaktyki dla osób „trzeciego i czwartego wieku" – etap rehabilitacyjny,
 5. „Bezpieczna Szkoła" – program edukacyjny w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia wśród młodzieży szkół podstawowych klas szóstych realizowany w mieście Katowice,
 6. Program profilaktyczny zapobiegania próchnicy u dzieci w Katowicach,
 7. Program profilaktyki zdrowotnej w obszarze edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia".

  Kwota przeznaczona na realizację zadań nr 1–7 ogłoszonych w niniejszym konkursie w 2024 roku wynosi: 703 960,00 zł.

  Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 22 listopada 2024 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji ww. programów mogą zapoznać się z warunkami, przedmiotem konkursu ofert i szczegółowymi opisami poszczególnych programów w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, dzwoniąc pod nr tel. (32) 259 37 88 od poniedziałku do środy w godz. 7:30–15:30, w czwartki w godz. 7:30-17:00 oraz w piątki w godz. 7:30-14:00, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu (w zakładce: Dla mieszkańca / Rodzina i zdrowie / Profilaktyka i promocja zdrowia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce Ogłoszenia i aktualności / Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze).  

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy oraz pieczątką oferenta, na obowiązującym formularzu oferty pod rygorem nieważności w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, parter, w godzinach pracy Urzędu. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

OFERTA KONKURSOWA – PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

<Nazwa programu, którego dotyczy oferta>

Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej (pok. 809)

Rynek 1

40-003 Katowice

Nie otwierać przed dniem 5 grudnia 2023 r. godz. 9:00.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 4 grudnia 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Katowice). Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 roku o godzinie 9:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice , ul. Rynek 1, pok. 809, VIII piętro.

 

Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Na realizację zadań będących świadczeniami zdrowotnymi z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy.

 

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert.

 

Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

 

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Do odwołania konkursu.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Plik do pobrania:
Formularz oferty na 2024_Profilaktyka.doc    
Projekt umowy na 2024_Profilaktyka.pdf    
Przedmiot i warunki konkursowe - HPV 2024.pdf    
Przedmiot i warunki konkursowe - III-IV wiek, etap podstawowy 2024.pdf    
Przedmiot i warunki konkursowe - III-IV wiek, etap rehabilitacyjny 2024.pdf    
Przedmiot i warunki konkursowe - opieka nad uczniami 2024.pdf    
Przedmiot i warunki konkursowe I pomoc 2024.pdf    
Przedmiot i warunki konkursowe próchnica 2024.pdf    
Przedmiot i warunki konkursowe szkoła rodzenia.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."