Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-11-16

​Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania:

„Działalność charytatywna poprzez prowadzenie sklepów socjalnych”

w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025 rok"I. RODZAJ I CEL ZADANIA
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania: „Działalność charytatywna – sklep socjalny”

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
2.1. Zadanie nr 1: Działalność charytatywna - prowadzenie sklepu socjalnego wraz z klubo-kawiarnią na os. Tysiąclecia, przy ul. Tysiąclecia 82 w Katowicach.


2.1.1. Cel zadania:
Celem zadania jest wyjście naprzeciw osobom i rodzinom doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych, ubóstwa i kryzysów życiowych pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak np. utrata pracy, niepełnosprawność, nagła choroba własna lub osoby bliskiej poprzez prowadzenie sklepu socjalnego wraz z klubo-kawiarnią.

2.1.2. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie ma być realizowane w lokalu użytkowym na os. Tysiąclecia, przy ul. Tysiąclecia 82 w Katowicach, przekazanym na potrzeby realizacji zadania z zasobów miasta Katowice, spełniającym wszystkie wymagania związane z prowadzeniem w tym miejscu tego typu działalności handlowej i usługowej.
Powierzchnia użytkowa lokalu: 263 m2, w tym: 155 m2 powierzchni sprzedażowej oraz 108 m2 zaplecza magazynowego. Lokal posiada dostęp do działającego pomieszczenia chłodniczego znajdującego się na zapleczu.
Ww. lokal zostanie udostępniony podmiotowi, któremu zostanie zlecona realizacja zadania, na podstawie  odrębnej umowy użyczenia zawartej z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

2.1.3. Adresaci zadania:
Głównymi adresatami zadania uprawnionymi do zakupów w sklepie socjalnym są osoby i rodziny zamieszkałe w Katowicach, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Z zakupów w sklepie socjalnym będą mogły korzystać osoby spełniające kryteria ustalone ze Zleceniodawcą, na podstawie specjalnych skierowań lub list osób uprawnionych do dokonywania zakupów w sklepie, wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Zakłada się wprowadzenie miesięcznego limitu wartości zakupów dla 1 osoby.

Dodatkowo, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach Zleceniobiorca sam może kierować osoby do dokonywania zakupów w sklepie socjalnym.
Klubo-kawiarnia ma być miejscem spotkań, sprzyjającym integracji mieszkańców Katowic, w szczególności osób samotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dlatego też mogą korzystać z niej również osoby nie posiadające ww. skierowań.

2.1.4. Zakres świadczonych usług:
a) udzielenie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sklepu socjalnego zajmującego się w szczególności sprzedażą: artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i chemii domowej sprzedawanymi w cenach poniżej ich wartości rynkowej;
b) prowadzenie sklepu socjalnego przez co najmniej 5 dni w tygodniu, przez minimum 5 godzin dziennie;
c) propagowanie pozytywnych zachowań konsumenckich oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności;
d) współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami, w tym m.in. z:
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, w zakresie dotarcia do potencjalnych beneficjentów mogących skorzystać z oferty sklepu socjalnego, przechodząc wcześniej proces określonej weryfikacji formalnej,
- ogólnopolskimi i lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi, hurtowniami, producentami, hodowcami i sklepami detalicznymi, w celu zapewnienia stałego łańcucha dostaw towarów, których termin przydatności dobiega końca, ale są nadal pełnowartościowe i mogą być pozyskiwane bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach;
e) prowadzenie przy sklepie socjalnym klubo-kawiarni.

2.1.5. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
Prowadzenie sklepu socjalnego wraz z klubo-kawiarnią dla osób i rodzin, o których mowa w pkt 2.1.3., z którego to sklepu i klubo-kawiarni wszelkie zyski uzyskane dzięki sprzedaży towarów przeznaczone zostaną na działalność statutową podmiotu, któremu zlecone zostanie to zadanie.

2.1.6. Wskaźniki realizacji zadania:
a) liczba miesięcznie dokonanych zakupów w sklepie socjalnym (transakcji);
b) liczba osób posiadających skierowania wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, na korzystanie z zakupów w sklepie socjalnym;
c) liczba nawiązanych kontaktów z ogólnopolskimi i lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi, hurtowniami, producentami, hodowcami i sklepami detalicznymi, jak również darczyńcami w pozyskiwania towaru do sklepu socjalnego;
d) liczba osób miesięcznie korzystających z usług klubo-kawiarni.

2.1.7. Sposób monitorowania wskaźników:
a) regulamin sklepu;
b) rejestr osób posiadających ważne skierowania wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, uprawniające do zakupów w sklepie socjalnym;
c) liczba dokonanych zakupów w sklepie socjalnym (transakcji);
d) wykaz kontrahentów;
e) inna dokumentacja np. fotograficzna, plakaty, ulotki, prowadzona strona internetowa sklepu.

2.1.8. Zadanie powinno być realizowane:
a) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,
b) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

2.2. Zadanie nr 2: „Działalność charytatywna – prowadzenie sklepu socjalnego w Katowicach-Ligocie”
Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:


2.2.1. Cel zadania:
Celem zadania jest wyjście naprzeciw osobom i rodzinom doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych, ubóstwa i kryzysów życiowych pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak np. utrata pracy, niepełnosprawność, nagła choroba własna lub osoby bliskiej poprzez prowadzenie sklepu socjalnego.


2.2.2. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie ma być realizowane w lokalu użytkowym przy ul. Świdnickiej 25 w Katowicach-Ligocie, przekazanym na potrzeby realizacji zadania z zasobów miasta Katowice, spełniającym wszystkie wymagania związane z prowadzeniem w tym miejscu tego typu działalności handlowej.

Powierzchnia użytkowa lokalu: 73,23 m2.

Ww. lokal udostępniony zostanie podmiotowi, któremu zlecone zostanie zadanie na podstawie odrębnej umowy użyczenia zawartej z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

2.2.3. Adresaci zadania:
Głównymi adresatami zadania uprawnionymi do zakupów w sklepie socjalnym są osoby i rodziny zamieszkałe w Katowicach, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Z zakupów w sklepie socjalnym będą mogły korzystać osoby spełniające kryteria ustalone ze Zleceniodawcą, na podstawie specjalnych skierowań lub list osób uprawnionych do dokonywania zakupów w sklepie, wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Zakłada się możliwość wprowadzenia miesięcznego limitu wartości zakupów dla 1 osoby.

Dodatkowo, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach Zleceniobiorca sam może kierować osoby do dokonywania zakupów w sklepie socjalnym.

2.2.4. Zakres świadczonych usług:
a) udzielenie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sklepu socjalnego zajmującego się w szczególności sprzedażą: artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i chemii domowej sprzedawanymi w cenach poniżej ich wartości rynkowej;
b) prowadzenie sklepu socjalnego przez co najmniej 5 dni w tygodniu, przez minimum 5 godzin dziennie;
c) propagowanie pozytywnych zachowań konsumenckich oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności;
d) współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami, w tym m.in. z:
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, w zakresie dotarcia do potencjalnych beneficjentów mogących skorzystać z oferty sklepu socjalnego, przechodząc wcześniej proces określonej weryfikacji formalnej,
- ogólnopolskimi i lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi, hurtowniami, producentami, hodowcami i sklepami detalicznymi, w celu zapewnienia stałego łańcucha dostaw towarów, których termin przydatności dobiega końca, ale są nadal pełnowartościowe i mogą być pozyskiwane bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach.

2.2.5. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:
Prowadzenie sklepu socjalnego dla osób i rodzin, o których mowa w pkt 2.2.3, z którego to sklepu wszelkie zyski uzyskane dzięki sprzedaży towarów przeznaczone zostaną na działalność statutową podmiotu, któremu zlecone zostanie to zadanie.

2.2.6. Wskaźniki realizacji zadania:
a) liczba miesięcznie dokonanych zakupów w sklepie socjalnym (transakcji);
b) liczba osób posiadających skierowania wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, na korzystanie z zakupów w sklepie socjalnym;
c) liczba nawiązanych kontaktów z ogólnopolskimi i lokalnymi sieciami dystrybucyjnymi, hurtowniami, producentami, hodowcami i sklepami detalicznymi, jak również darczyńcami w pozyskiwania towaru do sklepu socjalnego.

2.2.7. Sposób monitorowania wskaźników:
a) regulamin sklepu;
b) rejestr osób posiadających ważne skierowania wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, uprawniające do zakupów w sklepie socjalnym;
c) liczba dokonanych zakupów w sklepie socjalnym (transakcji);
d) wykaz kontrahentów;
e) inna dokumentacja np. fotograficzna, plakaty, ulotki, prowadzona strona internetowa sklepu.

2.2.8. Zadanie powinno być realizowane:
a) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,
b) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 1: 80 000,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 2: 50 000,00 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek
na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Termin realizacji zadania nr 1 i 2: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., z możliwością jego przedłużenia nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. w formie aneksu do umowy.
Termin ponoszenia wydatków w 2024 r.: do 31 grudnia 2024 r.

2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych, doświadczenie pracy w handlu oraz umiejętności dostosowane do wykonywanego zakresu obowiązków, w tym: umiejętność nawiązywania kontaktów ze środowiskiem osób w trudnej sytuacji życiowej.

2.2. Realizator zadania zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w odrębnych przepisach żywieniowo - higieniczno – zdrowotnych.


V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, oferta na konkurs pn. „Działalność charytatywna – sklep socjalny” + nazwa i adres organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 (VIII piętro, pokój nr 809), w terminie do dnia 7 grudnia 2023 r. do godz. 15.00.
Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).
2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 33 88 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 806,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca – Zaangażuj się - Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot/-y składający/-e ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (w tym planowane rezultaty, sposób ich monitorowania oraz źródła informacji dotyczące rezultatów) i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot/-y będzie/będą realizować zadanie publiczne;
d) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania publicznego;
e)  uwzględnia planowany przez podmiot/-y wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f)  uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
g)  analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wynikającymi z ustawy o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zgodnie z art. 44 ust. 3 cytowanej ustawy).

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik
do niniejszego ogłoszenia.

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów.
Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy/-ów, któremu/-ym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego/nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII.    INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PRZY UDZIALE PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH W ROKU BIEŻĄCYM I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIU PT. „DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA – SKLEP SOCJALNY”
Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2022    130 000,00 zł
Rok 2023    130 000,00 zł*
* Stan na dzień 31 października 2023 r.         

VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku niezabezpieczenia środków finansowych  w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta Katowice na przyszły rok.
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Wiceprezydent Miasta Katowice

Jerzy WoźniakZałaczniki:Plik do pobrania:
Warunki konkursowe.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - wzór oferty.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."