Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-10-02

Ogłoszenie dotyczące zmiany wysokości kwoty w ogłoszonym konkursie ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na powierzenie
realizacji zadania:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"

w ramach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

W związku z ogłoszeniem w dniu 5 października 2023 r. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej na rok 2024 stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o której mowa w art. 11 ust. 7 zdanie drugie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) zmianie ulega wysokość kwoty dotacji przeznaczonej na realizację ww. zdania.

 

Kwota przeznaczona na realizację całego zadania w 2024 r.: 407.362,00 zł (384.143,76 zł – nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i 23.217,48 zł na zadania
z zakresu edukacji prawnej), w tym na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa prawnego/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 64.023,96 zł, przeprowadzenie zadań
z zakresu edukacji prawnej: 3.869,58 zł na 1 punkt.


----------------------------------------------------------------------


Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na powierzenie realizacji zadania:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna"

w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Kwota przeznaczona na realizację całego zadania w 2024 r.: 382.140,00 zł (360.360,00 zł – nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i 21.780,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej), w tym na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa prawnego/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: 60.060,00 zł, przeprowadzenie zadań z zakresu edukacji prawnej: 3.630,00 zł na 1 punkt.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyniosły: w roku 2022: 383.943,09 zł, w roku 2023: 286.601,76 zł*.

 

*stan na dzień 18.09.2023 r.

 

I. Cel i rodzaj zadania

 

1. Celem zadania jest: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacja prawna.

Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w otwartym konkursie ofert o powierzenie punktu w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub pkt 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie może ubiegać się organizacja pozarządowa wpisana na listę prowadzoną przez Wojewodę Śląskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

 

1) W otwartym konkursie ofert mogą być składane oferty na powierzenie prowadzenia 3 punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 punktów przeznaczonych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadaniem obligatoryjnym jest prowadzenie w każdym z punktów także nieodpłatnej mediacji.

 

W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji(-om) pozarządowej(-wym) powierzy się prowadzenie punktu(-ów) nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

UWAGA!

Na prowadzenie każdego z ww. punktów zainteresowana udziałem w konkursie organizacja pozarządowa powinna złożyć oddzielną ofertę, w przeciwnym wypadku, tj. jeśli w jednej ofercie organizacja wskaże chęć prowadzenia 2 lub więcej punktów – oferta taka zostanie rozpatrzona negatywnie pod względem formalnym przez komisję konkursową.

2) Zakres świadczonych usług obejmuje udzielanie/świadczenie:

2.1) nieodpłatnej pomocy prawnej,

2.2) nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

2.3) edukacji prawnej,

2.4) nieodpłatnej mediacji.

Szczegółowy zakres ww. usług zawarty jest w warunkach konkursowych.

 

3) Adresaci zadania:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób
w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna nie przysługuje osobom działającym zamiast osób uprawnionych,
z wyjątkiem przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych.

 

4) Oczekiwane rezultaty zadania:

Zadanie w postaci świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej realizowane ma być w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) w łącznej liczbie 1004 godzin dyżurów prawniczych w 2023 roku.

 

W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach zlokalizowanych w Katowicach.

Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie Prezydenta Miasta Katowice.

Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024 r.

 

UWAGA!

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany dni, godzin i lokalizacji świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, z zastrzeżeniem, że pomoc ta ma być świadczona w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

 

5) Miejsca realizacji zadania:

Zadanie ma być realizowane w każdym z 6 punktów, usytuowanych w lokalach należących do miasta Katowice, wskazanych w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice, tj.:

a) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Warszawskiej 42 w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 2 MOPS;

b) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Misjonarzy Oblatów 24 w siedzibie
Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 3 MOPS;

c) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Dębowej 16c w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 5 MOPS;

d) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ul. Łętowskiego 6a w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 8 MOPS;

e) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ul. Krakowskiej 138 w siedzibie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 10 MOPS;

f) punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ul. Wojewódzkiej 23 w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS.

Każdy z ww. lokali (wraz z wyposażeniem) udostępniony zostanie nieodpłatnie organizacji pozarządowej, której powierzone zostanie zadanie w postaci prowadzenia punktu nieodpłatnej   pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, co oznacza, że organizacja ta nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z utrzymaniem lokalu.

 

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

 

Organizator konkursu odpowiedzialny jest za zgłoszenia dokonywane telefonicznie (umawianie na wizyty) pod numerem telefonu wskazanym w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice.

 

 

 

II. Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

 

III. Termin składania ofert

1. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert wraz z wymaganymi oświadczeniami w Wydziale Polityki Społecznej, ul. Warszawska 4 (piętro 3 pok. 358), tel. (32) 25 93 918, od poniedziałku do środy w godz. od 7.30 do 15.30, w czwartki w godzinach od 7.30 do 17.00 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00 oraz w formie elektronicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice  (w zakładce: Urząd Miasta – komunikaty oraz Urząd Miasta – organizacje pozarządowe – NGO – katowickie organizacje pozarządowe – dotacje – konkursy – Wydział Polityki Społecznej), Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (w zakładce: Tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń Urzędu – Konkursy dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych) oraz w Generatorze eNGO.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie https://katowice.engo.org.pl/konkursy do dnia 23.10.2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Rynek 1), jak również wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć  w ww. terminie, w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej przy Rynku 1 (VIII piętro).

      Dopuszcza się także możliwość złożenia oferty konkursowej wyłącznie w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego, bądź za pomocą profilu zaufanego. W tym przypadku należy wygenerować ofertę za pomocą Generetora eNGO, zeskanować ją i przesłać w formie elektronicznej.

 

3. Ofert złożone:

a) wyłącznie w Generatorze eNGO, tj. bez złożenia w terminie i miejscu, o którym mowa w pkt. 1 ich wygenerowanej papierowej wersji,

b) sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 5 warunków konkursowych,

     nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

4. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej sporządzenie zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym  w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.

5. Do oferty należy załączyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).
 2. Statut organizacji.
 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).
 4. Kopię decyzji Wojewody Śląskiego w przedmiocie wpisu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa śląskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/nieodpłatnej mediacji.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających możliwość zrealizowania zadania zgodnie z ofertą, w tym: dokument/-y potwierdzające co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem ww. konkursu, kwalifikacje i doświadczenie kadry.

  * W ofercie, w pkt IV, 2 dotyczącym m.in. zasobów kadrowych należy wskazać maksymalnie 5 osób świadczących usługi w danym punkcie oraz maksymalnie 5 osób zastępujących. W tym punkcie należy szczególnie wpisać: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie oraz do oferty załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje ww. osób mających realizować zadanie.
 6. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.
 7. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

  Dokumenty, o których mowa w podpunktach: 1)-3) oraz 5)-7), dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem" oraz potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/ uprawnionych (wskazanej/wskazanych m.in. w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, w pozycji: sposób reprezentacji podmiotu).

  W przypadku oferty wspólnej każda ze stron zobowiązana jest do złożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt. 1)-3).
   

  IV. Zasady przyznawania dotacji:

   
 1. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji na terenie miasta Katowice może ubiegać się organizacja pozarządowa wpisana na listę Wojewody Śląskiego.
 2.  Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania, w tym w szczególności: na wynagrodzenia osoby/osób świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną.
 3.  Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.
 4.  W kalkulacji nie mogą być ujęte wydatki związane z: lokalem, w którym usytuowany jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zakupem wyposażenia (w tym komputerów, laptopów), zakupami inwestycyjnymi oraz inne nie związane z zakresem merytorycznym zadania.
 5. Przesunięcia w kosztorysie pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów mogą być dokonywane do 35 %, zawsze jednak w oparciu o pierwotną kalkulację, tj. w oparciu o wysokość danych pozycji ujętych w pierwotnym kosztorysie przyjętym do umowy, pod warunkiem pełnej realizacji określonego w ofercie zadania oraz za zgodą Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.


  V. Tryb i kryteria oceny ofert:
   

  1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.10.2023 r. o godzinie 8.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro).

  2. Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy, niż do 30 listopada 2023 r. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

  3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

  4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia.

  5. Przy dokonywaniu oceny ofert ogłaszający konkurs:

  a)  ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową;

  b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

  c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;

  d) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

  Szczegółowe kryteria oceny ofert zawarte są w pkt VII warunków konkursowych.

  6. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

  VI. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo:
 1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 2. Do odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu miasta na przyszły rok.
 3. Do przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Do zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Plik do pobrania:
Warunki konkursowe na rok 2024 nowa kwota bazowa.pdf    
Załącznik nr 1 do warunków konkursowych - oferta.pdf    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór umowy na rok 2024.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."