Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-07-07

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia/wspierania realizacji zadania:

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok"

 

I. Rodzaj i cel zadania

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zleca się w formie powierzenia/wspierania realizację następującego zadania:

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

 

Zadanie z obszaru ADAP (Rozwój i uczestnictwo młodzieży):

 

2.1. Wsparcie we wprowadzaniu dzieci, młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych.

 

Cel zadania:

 1. Aktywna integracja dzieci/młodzieży.
 2. Zadbanie o zdrowie dzieci przybyłych z Ukrainy, polepszenia ich stanu psycho-fizycznego.
 3. Odkrywanie i rozwijanie talentów drzemiących w dzieciach i młodzieży.

   
  Odbiorcy:

Zadanie skierowane jest łącznie do 40 dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat pochodzenia ukraińskiego, które do tej pory nie brały udziału w zajęciach sportowych finansowanych ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

 

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:

1. Przygotowanie programu zajęć dla 40 dzieci, młodzieży dostosowanego do wieku, zainteresowań i sprawności fizycznej uczestników, uwzględniającego m.in. ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, taniec, akrobatykę.

2. Przeprowadzenie rekrutacji osób (dzieci i młodzieży) chętnych do udziału w zajęciach sportowych.

3. Zorganizowanie zajęć sportowych, w tym zajęć z akrobatyki sportowej na sali gimnastycznej, w podziale na grupy liczące maksymalnie po 20 osób.

4. Zatrudnienie do realizacji zadania trenera/-ów posługującego/-ych się językiem ukraińskim lub tłumacza/-y języka ukraińskiego.

5. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

 

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):

 1. Liczba dzieci i młodzieży, korzystającej z zajęć sportowych.
 2. Liczba dzieci i młodzieży korzystającej z infrastruktury sportowej.
 3. Ilość zakupionego sprzętu sportowego.

 

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):

 1. Listy obecności.
 2. Harmonogramy zajęć.
 3. Sprawozdanie z realizacji zajęć.
 4. Faktury/rachunki za wynagrodzenia prowadzących zajęcia, zakup sprzętu sportowego.
 5. Inne, w tym: zdjęcia, strona www, Facebook.

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r.:

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 30 000,00 zł.

Ww. zadanie zostanie finansowane/współfinansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz. U. z 2023 r. poz. 571) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek
na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

 

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

5. W wyniku postępowania konkursowego mogą być wybrane do realizacji maksymalnie dwie oferty, które uzyskają największą liczbę punktów.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: od 1 września do 31 grudnia 2023 r.

 

2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Osoby zatrudnione, świadczące odpowiednie usługi powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać kwalifikacje dostosowane do wykonywanych usług.

 

2.2. Po przyznaniu dotacji Oferenci zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom zadania opieki kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z udziałem dzieci i młodzieży. Przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą, pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie tej działalności zobowiązani są do uzyskania pisemnej informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.).

 

2.3. Podmiot realizujący zadanie powinien dysponować lokalem, do którego posiada tytuł prawny, znajdującym się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania oraz posiadać zaplecze i sprzęt niezbędny dla właściwego realizowania zadania.

 

Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.

2.4. Warunkiem realizacji zadania jest stosowanie zasad i warunków Partnerstwa stanowiącego załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert.

 

V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ. Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" nazwa i adres organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Rynek 1, w terminie do dnia 28 lipca 2023 r. do godz. 13:00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć
do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice Rynek 1, dzwoniąc pod numery tel. (32) 259 33 88 lub (32) 259 34 72 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, piętro VIII, pok. 803 i 806,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1).

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot/-y składający/-e ofertę,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (w tym planowane rezultaty, sposób ich monitorowania oraz źródła informacji dotyczące rezultatów) i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot/-y będzie/będą realizować zadanie publiczne;
 4. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania publicznego;
 5. uwzględnia planowany przez podmiot/-y wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
 7. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
 • wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • wynikającymi z ustawy o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zgodnie z art. 44 ust. 3 cytowanej ustawy).

 

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik
do niniejszego ogłoszenia.

 

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 lipca 2023 r. o godz. 09:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

 

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

 

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

 

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 41 punktów.

Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.

 

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy/-ów, któremu/-ym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego/nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

 

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej/-ych oferty/ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" (Wydział Polityki Społecznej)

 Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2022

104 558,19 zł

 

Rok 2023951 673,00 zł*

* Stan na dzień 28 czerwca 2023 r.

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Do odwołania konkursu.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Plik do pobrania:
Ogólne zasady i warunki partnerstwa - załącznik nr 5 do warunków otwartego konkursu ofert.doc    
Warunki konkursu - UNICEF.pdf    
Wytyczne UNICEF dotyczące komunikacji i widoczności - załacznik nr 4 do warunków konkursowych.docx    
Wzór oferty - załącznik nr 1 do warunków konkursowych.doc    
Wzór oświadczeń - załacznik nr 2 do warunków konkursowych.doc    
Wzór umowy - załacznik nr 3 do warunków konkursowych.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."