Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-05-24

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia/wspierania realizacji zadania:

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok"

 

I. Rodzaj i cel zadania

1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) zleca się w formie powierzenia/wspierania realizację następującego zadania:

„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

 

Zadania z obszaru ADAP (Rozwój i uczestnictwo młodzieży):

 

6.3. Integracja i adaptacja dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy ze społecznością lokalną.


Cel zadania:

Celem głównym zadania jest realizacja różnych form wsparcia wspomagających rozwój społeczny i zawodowy młodzieży ukraińskiej oraz innych narodowości zamieszkującej w Katowicach oraz podejmowanie działań o charakterze integracyjnym z młodzieżą polską.

 

Miejsce realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w lokalu przy ul. Młyńskiej 5 w Katowicach udostępnionym z zasobu miasta Katowice.

Zakres świadczonych usług:

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu Centrum Młodzieżowego w Punkcie Informacyjnym dla cudzoziemców dostępnego przez 5 dni w tygodniu, minimum 5 godzin dziennie.

 

Podstawowa działalność merytoryczna Centrum Młodzieżowego obejmuje:

1) działania wspomagające rozwój umiejętności społecznych:

 • szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej (przełamywanie barier kulturowych),
 • szkolenia z zakresu: zarządzania własnym czasem, zasad rozwiązywania konfliktów, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem i innymi emocjami oraz inne działania w zależności od potrzeb zgłaszanych przez młodzież;

2) działania wspomagające rozwój umiejętności zawodowych:

 •  poradnictwo zawodowe: konsultacje indywidualne/grupowe z doradcą zawodowym, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych - CV, określanie profilu zawodowego wg umiejętności/zainteresowań uczestnika,
 • nauka j. polskiego/j. angielskiego - speaking club (przełamywanie bariery językowej),

3) włączenie młodzieży w organizację młodzieżowych cyklicznych działań integracyjnych umożliwiających ich łączenie się i wzajemne poznawanie:

 • organizowanie akcji wolontariackich/włączanie się poprzez wolontariat  w wydarzenia zaplanowane w mieście,
 • warsztaty np. fotograficzne,
 • spotkania z kulturą - pokazy filmowe (współpraca z kinem studyjnym),
 • spotkania z autorami książek/ współpraca z czytelnią książek ukraińskich.

 

4. Adresaci zadania: młodzież ukraińska oraz innych narodowości zamieszkała na terenie Miasta Katowice.

Proponowana liczba uczestników 100 osób (młodzież w wielu od 10 roku życia do 19)

 

5. Wskaźniki realizacji zadania do powyższego zakresu działań:

1. Liczba szkoleń z zakresu komunikacji międzykulturowej

2. Liczba uczestników szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej w podziale na wiek, płeć, pochodzenie oraz niepełnosprawność,

3. Liczba szkoleń z zakresu:

 • zarządzania własnym czasem,
 • zasad rozwiązywania konfliktów,
 • budowania poczucia własnej wartości,
 • radzenia sobie ze stresem i innymi emocjami
 • inne działania w zależności od potrzeb zgłaszanych przez młodzież

4. Liczba uczestników powyższych szkoleń w podziale na wiek, płeć, pochodzenie oraz niepełnosprawność,

5. Liczba udzielonych porad w obszarze zawodowym w tym konsultacji indywidualnych/grupowych z doradcą zawodowym,

6. Liczba młodzieży, którym udzielono powyższych porad w podziale na wiek, płeć, pochodzenie oraz niepełnosprawność,

7. Liczba warsztatów z j. polskiego,

8. Liczba uczestników tych warsztatów w podziale na wiek, płeć, pochodzenie oraz niepełnosprawność,

9. Liczba warsztatów z j. angielskiego,

10. Liczba uczestników tych warsztatów w podziale na wiek, płeć, pochodzenie oraz niepełnosprawność,

11. Liczba działań integracyjnych realizowanych przez młodzież dla młodzieży,

12. Liczba uczestników działań integracyjnych w podziale na wiek, płeć, pochodzenie oraz niepełnosprawność,

 

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):

 1. Lista dzieci, młodzieży i osób dorosłych korzystających z usług (w tym: zajęć rehabilitacyjnych, pomocy psychologicznej oraz pozostałych form wsparcia psychospołecznego).
 2. Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dokonanie zakupów.
 3. Sprawozdania/raporty z działalności.
 4. Inne, w tym: strona www, zdjęcia.

 

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r.:

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 90 000,00 zł.

Ww. zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,

b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek
na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.

 

2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.

 

3. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.

 

4. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki i koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

12. W wyniku postępowania konkursowego może być wybrana do realizacji więcej niż 1 oferta.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r.

2. Warunki realizacji zadania:

2.1. Osoby zatrudnione świadczące odpowiednie usługi powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać kwalifikacje dostosowane do wykonywanych usług.

 

2.2. Po przyznaniu dotacji Oferent zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom zadania opieki kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z udziałem dzieci i młodzieży. Przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą, pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie tej działalności zobowiązani są do uzyskania pisemnej informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.).

 

2.3. Z podmiotem realizującym zadanie zostanie podpisana umowa o użyczenie lokalu z zasobów miasta. Podmiot powinien dysponować zapleczem i sprzętem niezbędnym dla właściwego realizowania zadania.

2.4. Warunkiem realizacji zadania jest stosowanie zasad i warunków Partnerstwa stanowiącego załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert.

 

V. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs - nazwa konkursu, tj. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" + nazwa organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1 (VIII piętro, pokój nr 809), w terminie do dnia 14 czerwca 2023 roku, godzina 13:00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć
do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać
na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numery (32) 259 37 16 oraz (32) 259 34 29 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).

 

3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:

a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace,

b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 802 i 808,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca –Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,

d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności – Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,

e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

 

VI. Tryb i kryteria oceny ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:

 1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot/-y składający/-e ofertę,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania (w tym planowane rezultaty, sposób ich monitorowania oraz źródła informacji dotyczące rezultatów) i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot/-y będzie/będą realizować zadanie publiczne;
 4. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania oraz wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania publicznego;
 5. uwzględnia planowany przez podmiot/-y wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
 7. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:
 • wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • wynikającymi z ustawy o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zgodnie z art. 44 ust. 3 cytowanej ustawy).

 

2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik
do niniejszego ogłoszenia.

 

3. Otwarcie ofert odbędzie się 15 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).

 

4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.

 

5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

 

6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 41 punktów.

Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice.

 

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

 

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

 

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"

 Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2022

104 558,19 zł

 

Rok 2023727 428,00 zł*

* Stan na dzień 30 kwietnia 2023 r.

 

VIII. Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Przesunięcia terminu składania ofert.

3. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 


Plik do pobrania:
Warunki konkursu - UNICEF.pdf    
Wytyczne UNICEF dotyczące komunikacji i widoczności - załacznik nr 4 do warunków konkursowych.docx    
Wzór oferty - załącznik nr 1 do warunków konkursowych.doc    
Wzór oświadczeń - załacznik nr 2 do warunków konkursowych.doc    
Wzór umowy - załacznik nr 3 do warunków konkursowych.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."