Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-04-26

Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Katowice

ul. Młyńska 4, 40 – 098 Katowice,

na podstawie:

  • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.),
  • art. 7 pkt. 1, art. 8 pkt. 1 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.),
  • art 114 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.),
  • uchwały nr XXIX/635/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2021-2027",
  • uchwały nr LXI/1282/23 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027,
  • zarządzenia nr 1403/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027,

 

ogłasza II otwarty konkurs ofert w 2023 roku w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027" – w celu wyłonienia realizatorów następujących programów:

- Program profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień",

- Program profilaktyki zdrowotnej w obszarze edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia".

Kwota przeznaczona na realizację ww. Programu w 2023 roku wynosi: 360 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 1 grudnia 2023 roku.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą zainteresowane przystąpieniem do realizacji ww. Programu mogą zapoznać się z warunkami i przedmiotem konkursu ofert w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu (w zakładce Dla Mieszkańca / Rodzina i zdrowie / Profilaktyka i promocja zdrowia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice bip.katowice.eu (w zakładce Ogłoszenia i aktualności / Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze).  

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy programu, którego konkurs dotyczy oraz pieczątką oferenta, na obowiązującym formularzu oferty pod rygorem nieważności w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, parter, w godzinach pracy Urzędu. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

OFERTA KONKURSOWA – PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

/Nazwa programu, którego dotyczy oferta/

Urząd Miasta Katowice Wydział Polityki Społecznej (pok. 809)

Rynek 1

40-003 Katowice

Nie otwierać przed dniem 22 maja 2023 roku godz. 9:00

Termin składania ofert upływa w dniu 19 maja 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Katowice). Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 maja 2023 roku o godzinie 9:00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, pok. 809, VIII piętro.

Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert. Na realizację zadań będących świadczeniami zdrowotnymi z wybranymi oferentami zostaną zawarte umowy.

Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

1. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

2. Odwołania konkursu.

3. Przesunięcia terminu składania ofert.

4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.


Plik do pobrania:
Formularz oferty na 2023_Profilaktyka.doc    
Projekt umowy na 2023_Profilaktyka.doc    
Przedmiot i warunki konkursowe grypa.pdf    
Przedmiot i warunki konkursowe szkoła rodzenia.pdf    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."