Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-03-27

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wspierania realizacji zadania: 
„Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”
w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025”

I. RODZAJ I CEL ZADANIA:
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania: „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”.

2. Zakres przedmiotowy:
2.1. Zadanie nr 1: „Organizacja dziennych ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 24 rok życia lub ukończyły edukację w szkołach specjalnych lub integracyjnych i nie kwalifikują się do innej formy opieki”.
2.1.2. Cel zadania:
Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin poprzez zapewnienie właściwej rehabilitacji, terapii, stymulowania dalszego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego osób z niepełnosprawnościami określonymi w pkt. 2.1.5.a). 
2.1.2. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie realizowane może być we wszystkich dzielnicach Katowic. 
2.1.3. Zakres świadczonych usług w ramach ww. zadania obejmuje w szczególności:
1) Opiekę nad osobami niepełnosprawnymi:
a) pomoc przy spożywaniu posiłków,
b) dbałość o higienę i wygląd,
c) udzielanie podopiecznym pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
d) trening umiejętności samoobsługi i samodzielności w zależności od możliwości podopiecznych. 
2) Aktywizację, rehabilitację, terapię, rozwój zainteresowań uczestników poprzez prowadzenie indywidualnie dobranych zajęć fizjoterapii i terapii zajęciowej.
3) Działania mające na celu usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu:
a) wykonanie prostych i bezpiecznych ćwiczeń ruchowych w celu usprawnienia dużej motoryki ciała,
b) doskonalenie sprawności manualnych,
c) motywowanie do komunikacji werbalnej adekwatnej do poziomu rozwoju podopiecznego,
d) naukę alternatywnego (pozawerbalnego) sposobu komunikowania.
4) Zapewnienie opieki i pielęgnacji podczas pobytu w ośrodku – zapewnienie pobytu nie krótszego niż 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).
5) Zapewnienie przez cały okres trwania zadania zadeklarowanej liczby miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, o których mowa w pkt. 2.1.5.a).
6) Prowadzenie działań integracyjnych dla rodziców/opiekunów podopiecznych ośrodka.
7) Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach oraz szkołami specjalnymi z terenu miasta Katowice w procesie kierowania podopiecznych do dziennych ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 24 rok życia lub ukończyły edukację w szkołach specjalnych lub integracyjnych i nie kwalifikują się do innej formy opieki.
2.1.4. Zakres usług fakultatywny:
1) Zapewnienie transportu „od drzwi do drzwi” dla uczestników dziennego ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami 24+:
a) zapewnienie pomocy w wydostaniu się z mieszkania i dotarciu do punktu docelowego, jakim jest Ośrodek 24+ oraz powrót do domu po zakończonych zajęciach,
b) transport pojazdem dopuszczonym do ruchu, wyprodukowanym co najmniej w 2015 r., odpowiednio oznakowanym oraz specjalnie przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnościami tj.: zawierającym windę oraz miejsce na co najmniej jeden wózek dla osoby niepełnosprawnej; wyposażonym w pasy, szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków oraz pasażera podczas transportu, fotele wyposażone w pasy biodrowe bezwładnościowe.
2.1.5. Adresaci zadania: 
a) Mieszkańcy miasta Katowice, posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów, które ukończyły 24 rok życia lub ukończyły edukację i nie zakwalifikowały się do innych placówek rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych np. warsztatów terapii zajęciowej lub środowiskowych domów samopomocy po zakończeniu edukacji w szkołach specjalnych lub integracyjnych.
b) Rodzice i opiekunowie ww. osób.
2.1.6. Oczekiwane rezultaty zadania:
a) zapewnienie zadeklarowanej liczby miejsc w ośrodku dla osób z niepełnosprawnościami, o których mowa w pkt. 2.1.5.a) niniejszych warunków konkursowych;
b) objęcie zadeklarowanej liczby osób z niepełnosprawnościami całotygodniową opieką oraz zakresem usług wymienionych w pkt. 2.1.3. lub 2.1.3. i 2.1.4. 
2.1.7. Przykładowe wskaźniki realizacji zadania (w zależności od form i zakresu zadania):
a) liczba osób z niepełnosprawnościami objętych zadaniem;
b) liczba zajęć indywidualnych z zakresu fizjoterapii i terapii zajęciowej przypadających 
na 1 podopiecznego;
c) liczba działań integracyjnych (ogółem w trakcie realizacji zadania w danym roku) dla rodziców/opiekunów podopiecznych ośrodka.
2.1.8. Sposób monitorowania wskaźników:
a) listy obecności uczestników;
b) listy obecności zatrudnionej kadry oraz wolontariuszy;
c) dzienniki zajęć oraz dokumentacja prowadzonej rehabilitacji;
d) inna dokumentacja np. kronika, ulotki, plakaty, informacje zamieszczone w mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.
2.1.9. Zadanie powinno być realizowane:
a) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,
b) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).

2.2. Zadanie nr 2: „Rehabilitacja i terapia dla dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami w dziennych ośrodkach wsparcia.”
2.2.1. Cel zadania:
Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin poprzez zapewnienie właściwej rehabilitacji ruchowej i społecznej, terapii, stymulowania dalszego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dzieci i osób z niepełnosprawnościami. 
2.2.2. Miejsce realizacji zadania:
Zadanie realizowane może być we wszystkich dzielnicach Katowic oraz poza jego granicami, tj. na obszarze któregoś z miast ościennych. 
2.2.3. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:
1) Organizacja zajęć integracyjno – wspomagających dla dzieci i młodzieży z różnymi deficytami.
2) Innowacyjne formy terapii lub rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci.
3) Rehabilitacja i integracja społeczna osób z dysfunkcją narządu wzroku, w tym rewalidacja dzieci z dysfunkcją narządu wzroku.
4) Aktywizacja, rehabilitacja, terapia, rozwój zainteresowań osób z niepełnosprawnością intelektualną.
5) Wieloprofilowa pomoc osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym, w tym w szczególności w różnych fazach choroby nowotworowej, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia działań w środowisku domowym.
2.2.4. Adresaci zadania: 
a) dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności dopuszcza się możliwość 
ich uczestnictwa w usługach na podstawie zaświadczenia lekarskiego o zagrożeniu niepełnosprawnością);
b) osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów (w przypadku osób przewlekle chorych bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności, dopuszcza 
się możliwość uczestnictwa w usługach przez okres do 6 miesięcy na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewlekłości choroby; konieczne jest uzupełnienie dokumentacji o orzeczenie stopnia niepełnosprawności przed upływem 6 miesięcy od daty rozpoczęcia uczestnictwa w usługach);
c) rodzice i opiekunowie ww. osób z niepełnosprawnościami.
2.2.5. Oczekiwane rezultaty zadania:
Objęcie zadeklarowanej liczby osób z niepełnosprawnościami opieką oraz zakresem usług wymienionym co najmniej w jednym z pkt. 2.2.3.
2.2.6. Przykładowe wskaźniki realizacji zadania (w zależności od form i zakresu zadania):
a) liczba osób z niepełnosprawnościami objętych zadaniem,
b) liczba dni i godzin, w których realizowane będzie zadanie,
c) liczba i rodzaje świadczonych usług,
d) liczba zajęć/usług/godzin przypadająca na 1 uczestnika.
2.2.7. Sposób monitorowania wskaźników:
a) listy osób, które skorzystały z zadania,
b) listy obecności zatrudnionej kadry oraz wolontariuszy,
c) dzienniki i harmonogramy zajęć,
d) inna dokumentacja np. kronika, ulotki, plakaty, informacje zamieszczone w mediach społecznościowych, dokumentacja fotograficzna.
2.2.8. Zadanie powinno być realizowane:
a) z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów sanitarnych,
b) zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w 2023 r.: 659 964,00 zł. 

W przypadku podwyżki wysokości płacy minimalnej w kolejnych latach, istnieje możliwość zwiększenia dotacji o wartość niezbędną do zapewnienia płacy minimalnej dla zatrudnionej kadry, 
na uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy, po jego weryfikacji i akceptacji ze strony Zleceniodawcy, 
pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice dodatkowych środków finansowych 
na ten cel.  

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Dotacja z budżetu miasta Katowice może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:
a) ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie tematu ogłoszonego konkursu,
b) ww. podmioty nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek 
na ubezpieczenia społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.
2. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania, na które udzielono wsparcia.
3. W przypadku ofert złożonych w niniejszym konkursie wymagany jest minimalny wkład własny finansowy po stronie Oferenta w wysokości co najmniej 1,00 zł. Ponadto Oferent może zadeklarować wkład osobowy lub/i rzeczowy*.
* W przypadku wyceny wkładu rzeczowego Oferent musi pamiętać, że wkład ten należy zaksięgować na koncie pozabilansowym. Dodatkowo sposób oszacowania wkładu własnego należy przedstawić w punkcie IV.2 oferty.
4. Dopuszcza się pobieranie opłat od odbiorców zadania, pod warunkiem, że Oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, z której przychód przeznaczy na działalność statutową w ramach realizowanego zadania publicznego.
5. Punkt III.6 oferty „dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” jest obligatoryjny do wypełnienia.
6. Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadania, które jest już dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów. 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r., z możliwością jego przedłużenia nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w danym roku budżetowym .
Termin ponoszenia wydatków dla środków pochodzących z dotacji, jak i dla innych środków finansowych: 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Osoby zatrudnione świadczące usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, biorące udział przy realizacji projektu powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające 
na zapewnienie usług odpowiedniej jakości, tj. posiadać dyplom ukończenia studiów kierunkowych odpowiednich do świadczonych usług, np. lekarz, psycholog, terapeuta zajęciowy, itp.
2.2 Podmiot realizujący projekt powinien dysponować lokalem usytuowanym w jednej z dzielnic Katowic (lub w mieście ościennym), do którego posiada tytuł prawny, znajdujący się w stanie technicznym umożliwiającym realizację zadania, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać zaplecze i sprzęt niezbędny dla właściwego realizowania zadania. Do oferty należy przedstawić tytuł prawny (kserokopię umowy najmu, dzierżawy, prawa własności), bądź oświadczenie dotyczące lokalu, w którym faktycznie realizowane będzie zadanie.
W przypadku realizacji transportu „door to door” do oferty należy przedstawić tytuł prawny do pojazdu, przegląd techniczny auta, prawo jazdy kierowcy/-ców, kopię polisy ubezpieczenia OC, AC, NW.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami” i nazwa organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, VIII piętro, pokój 809, w terminie do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.
a) Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć 
do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).
2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 34 62 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00). 
3. Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest w następujących miejscach:
a) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy
- trwajace,
b) w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, piętro VIII, pok. 807, 
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (www.katowice.eu), Dla mieszkańca 
– Współpraca z NGO – Dotacje – Konkursy – Konkursy – Wydział Polityki Społecznej,
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: Ogłoszenia i aktualności 
– Organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – Informacje o konkursach dla NGO i podmiotów leczniczych – Wzory dokumentów lub Ogłoszenia o konkursach,
e) na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice znajdującej się w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1).

VI. TRYB I KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:
1. Organ ogłaszający konkurs przy rozpatrywaniu ofert:
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,
d) analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami: 
 wyboru najkorzystniejszej oferty, 
 wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
2. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, pok. 809 (VIII piętro).
4. Oceny ofert, na podstawie przedstawionej dokumentacji dokona komisja konkursowa, której skład i regulamin pracy ustala Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia.
5. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 
6. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 45 punktów. 
Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu miasta Katowice. 
7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonych ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawców, którym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.

VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniu pt. „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami” 

Wysokość dotacji przekazana podmiotom niepublicznym w roku bieżącym i roku poprzednim.
Rok 2023 559 545,00 zł*
Rok 2022 1 547 265,01 zł
* Stan na dzień 15 marca 2023 r.

VIII. PREZYDENT MIASTA KATOWICE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Do zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie. 
2. Do odwołania konkursu. 
3. Przesunięcia terminu składania ofert.
4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 
Plik do pobrania:
Warunki konkursu - Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami WPF.doc    
Załącznik nr 2 do warunków konkursowych - wzór oświadczenia.doc    
Załącznik nr 3 do warunków konkursowych - wzór umowy.doc    
Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."