Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
En De
Dla słabowidzących
AAA+/‒AAA
ePUAP
UM Katowice
wyszukiwanie zaawansowane OK
top

Akty Prawa miejscowego

Data: 2023-02-06

Prezydent Miasta Katowice

ogłasza otwarty konkurs ofert

o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:


,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.


w ramach ,,Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”


I. Rodzaj i cel zadania.


1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 1327 ze zm.) zleca się w formie wsparcia realizację następującego zadania:


,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.


2. Cel zadania:


- zorganizowanie zajęć w formie wykładów, prelekcji, warsztatów, itp., skierowanych do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, mających na celu:

- przekazanie wiedzy na temat dyskryminacji i wykluczenia oraz instrumentów przeciwdziałania tym zjawiskom,

- rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, ukierunkowanych na budowanie szacunku dla różnorodności osób i grup społecznych,

- kształtowanie postaw poszanowania, otwartości i zrozumienia wobec przedstawicieli mniejszości religijnych, narodowych, etnicznych i seksualnych i innych.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:


Kwota przeznaczona na realizację zadania ogłoszonego w niniejszym konkursie wynosi:

15 000,00 zł.


III. Zasady przyznawania dotacji:


1. Dotacja z budżetu miasta może zostać przyznana podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy, jeżeli:

- ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie działań objętych niniejszym postępowaniem konkursowym,

- posiadają doświadczenie, niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

- nie zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne oraz z płatnościami na rzecz budżetu miasta Katowice.2.Dotacja nie może zostać udzielona na dotowanie zadań, które są dofinansowane z budżetu miasta Katowice lub jego funduszy celowych na podstawie innych przepisów.


3. W kalkulacji mogą być ujęte wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych opisany jest w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


4. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi posiadać wkład własny finansowy. Nie określa się minimalnej wysokości wkładu własnego finansowego ani procentowego jego udziału w kosztach całkowitych zadania.


IV. Termin i warunki realizacji zadania oraz termin poniesienia wydatków:


1. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r.

2. Termin poniesienia wydatków zarówno dla środków pochodzących z dotacji, jak i dla innych środków finansowych: 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

3. Osoby zatrudnione lub wolontariusze biorące udział w ramach realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie dostosowane do wykonywanych usług.


V. Termin i sposób składania ofert:


Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji powyższego zadania mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu w następujących miejscach:


a) na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu w zakładce: Dla mieszkańca › Współpraca z NGO › Dotacje › Konkursy,


b) w Generatorze eNGO dostępnym na stronie www.katowice.engo.pl/konkursy-trwajace,


c) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice, w zakładce: ogłoszenia i aktualności – organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze – informacje o konkursach dla organizacji pozarządowych i podmiotów leczniczych.


 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie:


podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć do Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1. w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie, zaadresowanej na Wydział Edukacji i Sportu Katowice z dopiskiem zawierającym nazwę konkursu oraz adnotacją ,,nie otwierać”. Na kopercie należy podać nazwę podmiotu składającego ofertę, adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy,lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice. W takim przypadku o zakwalifikowaniu oferty do konkursu zadecyduje data stempla pocztowego operatora publicznego jakim jest Poczta Polska lub operatora prywatnego widniejącego w rejestrze operatorów pocztowych,lub złożyć ofertę w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

Oferta złożona w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej jak i ta przesłana elektronicznie muszą posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

Oferty należy składać do 3 marca 2023 r. do godziny 15.30.


Oferty złożone wyłącznie w Generatorze eNGO, tak samo jak oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej (z pominięciem wprowadzenia jej do generatora) nie zostaną dopuszczone do analizy formalnej.


VI. Tryb i kryteria oceny ofert:


1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest sporządzenie oferty zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku, w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), stanowiącym załącznik nr 1 do warunków otwartego konkursu ofert.


Do oferty należy załączyć:


 1. Aktualny odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w tym pełnomocnictwa (dopuszcza się załączenie do dokumentacji konkursowej wydruku informacji z Internetu, odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. np. z darmowej wyszukiwarki zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/).

 2. Statut organizacji.

 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

 4. W przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

 5. W przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

 6. oświadczenie o kwalifikacjach osób realizujących zadanie, kwalifikowalności podatku VAT i rachunku bankowym – załącznik nr 2 do warunków otwartego konkursu ofert.


Dołączone do oferty załączniki, mogą być przedstawione w formie kserokopii opatrzonej na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” i potwierdzonej datą i podpisem osoby/osób do tego uprawnionej/uprawnionych (wskazanej/wskazanych we właściwych rejestrach).


Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora eNGO dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się także możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z wydrukiem oferty.


2. Kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert przez organ ogłaszający konkurs:

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

 1. ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

 2. ocenia kalkulację kosztów, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie,

 4. uwzględnia planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

 6. analizuje wniosek pod względem celowego i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi, kierując się zasadami:

 1. wyboru najkorzystniejszej oferty,

 2. wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305) co do celowego, oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


3. Szczegółowe kryteria oceny ofert opisane są w warunkach konkursowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.


5. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska minimum 30 punktów.

6. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Katowice.

7. Opinia komisji konkursowej zawierająca listę wszystkich złożonyc
h ofert wraz ze uzasadnieniem wyboru Wykonawcy/-ów, któremu/-ym planowane będzie zlecenie zadania oraz propozycja kwoty dotacji przeznaczonej na realizację przez niego/nich zadania, przekazana zostanie Prezydentowi Miasta Katowice.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej/-ych oferty/ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji, dokona Prezydent Miasta Katowice w formie zarządzenia.


9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 marca 2023 r. w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, ul. 3 Maja 7, pokój 305, III piętro o godz. 9:30.


10. Termin dokonania wyboru ofert nie może być dłuższy niż 60 dni od otwarcia ofert. Wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert.


11. Składane oferty muszą być skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zlokalizowanych na terenie Miasta Katowice.VII. Informacja o zrealizowanym przy udziale podmiotów niepublicznych w roku bieżącym i  w roku poprzednim zadaniu pt. ,,Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


w roku 2022 - 18 000,00 zł.

w roku 2023 - 0,00 zł.

Prezydent Miasta Katowice zastrzega sobie prawo do:

  1. Zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

  2. Odwołania konkursu, w szczególności w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości planowanej w projekcie budżetu Miasta na 2023 r.

  3. Przesunięcia terminu składania ofert.

  4. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
Wiceprezydent Miasta Katowice

Waldemar Bojarun
Załączniki:

Warunki konkursu.docx

załącznik nr 1 - wzór oferty.doc

załącznik nr 2 - wzór oświadczen.doc

załącznik nr 3 - wzór umowy.doc

Katowice dla odmiany

Redaktorzy Biuletynu

Główny Redaktor:
Alina Hyska
Administrator:
Sławosz Marcisz

e-mail: bip@katowice.eu
adres służy wyłącznie do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem strony BIP

Adres redakcji

Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

tel.: (+48 32) 259 39 09
fax: (+48 32) 705 49 14
Urząd Miasta Katowice informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej."